SFS 2014:663 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

140663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 kap. 1, 1 a, 6, 8 och 9 §§ samt

4 kap. 6 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §

2

En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna upp-

täcka sådana som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett
led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om alla omstän-

digheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism utan
dröjsmål lämnas till Polismyndigheten. Om den egendom som den eller de
misstänkta transaktionerna avser finns hos verksamhetsutövaren ska detta
anges särskilt, liksom uppgifter om vilka tillgodohavanden kunden har hos
verksamhetsutövaren och i förekommande fall uppgifter om mottagaren av
transaktionen.

En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den

misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt
eller finansiering av terrorism. Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en
misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna
försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efter-
hand.

På begäran av Polismyndigheten ska verksamhetsutövaren eller den som

yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dröjsmål lämna alla upp-
gifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av ter-
rorism.

När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, ska även andra fysiska eller

juridiska personer som avses i 1 kap. 2–4 §§ lämna de uppgifter för utred-
ningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism som myndigheten be-
gär.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns även i 14 a § kasinolagen

(1999:355).

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2014:314.

SFS 2014:663

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:663

1 a §

3

Vid tillämpning av artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1031/2010 är

Polismyndigheten finansunderrättelseenhet.

6 §

Om en tillsynsmyndighet vid en inspektion av en fysisk eller juridisk

person eller på annat sätt har upptäckt en omständighet som kan antas ha sam-
band med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska myn-
digheten utan dröjsmål underrätta Polismyndigheten om detta.

8 §

4

Om det finns skäl att misstänka att egendom i form av pengar, fordran eller

annan rättighet är föremål för penningtvätt eller avsedd för finansiering av terro-
rism och egendomen finns hos en verksamhetsutövare, får Polismyndigheten be-
sluta att egendomen eller ett motsvarande värde tills vidare inte får flyttas eller
disponeras på annat sätt (dispositionsförbud).

Beslut om dispositionsförbud får meddelas endast om det är fara i dröjsmål

och det skäligen kan befaras att egendomen annars kommer att undanskaffas
och skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som den inne-
bär.

Om förutsättningarna enligt första och andra styckena är uppfyllda, får

Polismyndigheten fatta beslut om dispositionsförbud även på begäran av en
utländsk finansunderrättelseenhet.

9 §

5

Ett beslut om dispositionsförbud ska så snart som möjligt anmälas till

åklagare, som skyndsamt ska pröva om åtgärden ska bestå. Åklagarens beslut
får inte överklagas.

Finns det inte längre skäl för åtgärden ska den hävas. Åtgärden upphör att

gälla när två arbetsdagar förflutit från Polismyndighetens beslut, om den inte
hävts före det.

Verksamhetsutövaren ska omedelbart underrättas om att en åtgärd har be-

slutats eller hävts.

Den som har drabbats av ett beslut om dispositionsförbud ska underrättas

om beslutet när det kan antas att syftet med en beslutad eller förutsedd åtgärd
inte motverkas och den framtida utredningen inte skadas om uppgiften röjs.
Beslut om underrättelse meddelas av åklagare. En underrättelse behöver inte
lämnas, om den med hänsyn till omständigheterna uppenbart är utan bety-
delse.

4 kap.

6 §

En uppgift i ett register som avses i 3 § ska gallras om det med anled-

ning av de lämnade uppgifterna har meddelats

1. beslut att inte inleda eller att lägga ned en utredning om penningtvätt

eller finansiering av terrorism,

2. beslut att inte inleda eller att lägga ned en förundersökning om penning-

tvätt eller finansiering av terrorism eller att avsluta en sådan förundersökning
utan att väcka åtal, eller

3. dom eller beslut som vunnit laga kraft.

3 Senaste lydelse 2012:376.

4 Senaste lydelse 2014:314.

5 Senaste lydelse 2014:314.

background image

3

SFS 2014:663

Uppgiften ska dock gallras senast tre år efter det att uppgiften lämnats med

stöd av 3 kap. 1 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.