SFS 2014:795 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

140795.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 4 §, 2 kap. 4, 5, 12 och 14 §§

samt 3 kap. 7 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

2

I fråga om verksamheter som avses i 2 § 1–7, 17, 19 och 20 gäller lagen

även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i
utlandet.

2 kap.

4 §

3

Med utomstående i 3 § tredje stycket avses

1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 §

1–3, 5–7, 17, 19 och 20, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater
med hemvist inom EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt
yrkesregister, eller

2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 §

1–3, 5–7, 17, 19 och 20, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater
med hemvist utanför EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt
yrkesregister, om de tillämpar bestämmelser rörande kundkännedom och be-
varande av handlingar som motsvarar kraven i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att
det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terro-
rism

4 och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs.

5 §

5

Bestämmelserna om grundläggande kundkännedom och om fort-

löpande uppföljning av affärsförbindelser i 3, 4 och 10 §§ gäller inte för

1. svenska myndigheter,
2. verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–20, och som har

hemvist

a) inom EES,

1 Prop. 2013/14:113, bet. 2013/14:FiU30, rskr. 2013/14:330.

2 Senaste lydelse 2014:278.

3 Senaste lydelse 2014:278.

4 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).

5 Senaste lydelse 2014:278.

SFS 2014:795

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:795

b) i en stat utanför EES om staten har bestämmelser om åtgärder mot pen-

ningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att
det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terro-
rism och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs,

3. företag inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel

på en reglerad marknad i den mening som avses i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella
instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av
rådets direktiv 93/22/EEG

6,

4. företag utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till mot-

svarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som
företag under 3,

5. livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp motsva-

rande högst 1 000 euro eller engångspremien uppgår till ett belopp mot-
svarande högst 2 500 euro,

6. pensionsförsäkringar enligt 58 kap. 4–16 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) som inte får återköpas,

7. pensionsavtal och pensionsrätter för anställda eller i den försäkrades för-

värvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag på lön och överlåtelse
av rättigheter inte är tillåten,

8. elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar
a) om det penningvärde som kan lagras på ett elektroniskt medium som

inte kan laddas uppgår till högst 250 euro, eller

b) när det gäller elektroniska medier som kan laddas, det penningvärde som

omsätts under ett kalenderår inte överstiger 2 500 euro och högst 1 000 euro
kan lösas in under samma period, eller

9. när det gäller verkliga huvudmän bakom gemensamma konton som för-

valtas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist

a) inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan

göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran, eller

b) i en stat utanför EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens iden-

titet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran och advokaten
eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar dem som
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26
oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för penningtvätt och finansiering av terrorism och om det finns till-
syn över att dessa skyldigheter uppfylls.

12 §

7

Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–20 ska till-

lämpa bestämmelserna om kundkännedom och bevarande av handlingar
enligt 2 kap. även för sina filialer och majoritetsägda dotterföretag med hem-
vist utanför EES, om inte hemvistlandets lag hindrar detta.

En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att effektivt hantera risken

för penningtvätt och finansiering av terrorism om bestämmelserna som anges
i första stycket inte kan tillämpas samt skriftligen underrätta Finansinspektio-
nen om detta.

6 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

7 Senaste lydelse 2014:278.

background image

3

SFS 2014:795

14 §

8

Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–19 får inte

föra anonyma konton eller utfärda anonyma motböcker.

3 kap.

7 §

9

En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–20 ska ha ett

system för att snabbt och fullständigt kunna lämna upplysningar om huruvida
de under de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med en viss person
och, om så skulle vara fallet, om förbindelsens art.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

8 Senaste lydelse 2010:764.

9 Senaste lydelse 2014:278.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.