SFS 2009:62 Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2009:62 Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
090062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av

terrorism;

utfärdad den 12 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Tillämpningsområde och definitioner

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan
näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2 § Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finans-

inspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss fi-
nansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkrings-

förmedling, ifråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av
andra än anknutna försäkringsförmedlare,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt

fastighetsmäklarlagen (1995:400),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat re-

visionsbolag,

11. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster men som inte omfattas av 10,

1 Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13, rskr. 2008/09:163.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om

åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och fi-

nansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15, Celex 32005L0060).

SFS 2009:62
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

2

SFS 2009:62

12. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),

13. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advo-

katbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första
stycket,

14. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i

13, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

15. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 10�14, eller

16. yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försälj-

ning mot kontant betalning som uppgår minst till ett belopp som motsvarar
15 000 euro.

3 § Tjänster som avses i 2 § 13 och 14 omfattar

1. att handla i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transak-

tioner eller transaktioner med fastigheter,

2. att hjälpa till vid planering eller genomförande av transaktioner för en

klients räkning vid

a) köp och försäljning av fastigheter eller företag,
b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,
c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,
d) anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av

företag, eller

e) bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller truster.
Tjänster som avses i 2 § 15 omfattar
1. bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och

förmedling av svenska eller utländska juridiska personer,

2. fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt ansva-

rig, som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon liknande
ställning i förhållande till andra juridiska personer,

3. tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och där-

med sammanhängande tjänster till en juridisk person eller en trust eller en
liknande juridisk konstruktion,

4. förvaltning av en trust eller en liknande juridisk konstruktion, och
5. funktion som nominell aktieägare för en verklig huvudmans räkning.

4 § I fråga om verksamheter som avses i 2 § 1�7 gäller lagen även filialer i
Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlandet.

Definitioner

5 § I denna lag betyder

1. affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när kontakten eta-

bleras förväntas ha en viss varaktighet,

2. brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdik-

tion inom vilken det saknar verklig etablering och ledning och där institutet
inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

background image

3

SFS 2009:62

4. finansiering av terrorism: insamling, tillhandahållande eller mot-

tagande av tillgångar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de
är avsedda att användas för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § lagen
(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall,

5. kund: den som har trätt i avtalsförbindelse med sådan verksam-

hetsutövare som avses i denna lag,

6. penningtvätt: sådana åtgärder
a) med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens

samband med brott döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig
rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt så-
dana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller bru-
kande av egendomen,

b) med annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att döl-

ja att någon har berikat sig genom brottslig gärning,

7. person i politiskt utsatt ställning: personer som har eller tidigare har

haft viktiga offentliga funktioner och sådana personers närmaste familje-
medlemmar och kända medarbetare,

8. verklig huvudman: en fysisk person för vars räkning någon annan per-

son handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett be-
stämmande inflytande över kunden, och

9. verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som utför verk-

samhet som omfattas av denna lag.

2 kap. Kundkännedom

Krav på riskbaserad kundkännedom

1 § En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kund-
kännedom. Omfattningen av dessa åtgärder ska anpassas efter risken för
penningtvätt eller finansiering av terrorism.

I 4 och 5 §§ kasinolagen (1999:355) finns särskilda bestämmelser om

identitetskontroll av kasinobesökare.

Situationer som kräver kundkännedom

2 § En verksamhetsutövare ska vidta grundläggande åtgärder för att uppnå
kundkännedom enligt 3 §

1. vid etableringen av en affärsförbindelse,
2. vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp motsvarande

15 000 euro eller mer,

3. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro

men kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som
tillsammans uppgår till minst detta belopp, och

4. vid osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mot-

tagna uppgifter om kundens identitet.

Om det finns misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism,

ska åtgärder som anges i första stycket vidtas, oavsett eventuella undantag,
befrielser eller tröskelbelopp.

background image

4

SFS 2009:62

Grundläggande åtgärder för kundkännedom

3 § Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses

1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag

eller på annat tillförlitligt sätt,

2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och
3. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art.
Verksamhetsutövare ska vid tillämpning av första stycket 2 utreda kun-

dens ägarförhållanden och kontrollstruktur.

Verksamhetsutövare får förlita sig på åtgärder som har utförts av en utom-

stående som anges i 4 § för att uppnå kundkännedom enligt första stycket,
om verksamhetsutövaren på begäran, och utan dröjsmål, kan få del av de
uppgifter om kunden som den utomstående har inhämtat.

4 § Med utomstående i 3 § tredje stycket avses

1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 §

1�3 och 5�7, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater med
hemvist inom EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt yrkes-
register, eller

2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 §

1�3 och 5�7, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater med
hemvist utanför EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt yr-
kesregister, om de tillämpar bestämmelser rörande kundkännedom och beva-
rande av handlingar som motsvarar kraven i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att
det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terro-
rism3 och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs.

Undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för
kundkännedom

5 § Bestämmelserna om grundläggande kundkännedom och om fortlöpan-
de uppföljning av affärsförbindelser i 3, 4 och 10 §§ gäller inte för

1. svenska myndigheter,
2. verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1�7, och som har hemvist
a) inom EES,
b) i en stat utanför EES om staten har bestämmelser om åtgärder mot pen-

ningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhin-
dra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av
terrorism4 och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs,

3. företag inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel

på en reglerad marknad i den mening som avses i Europarlamentets och rå-
dets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella
instrument5 och om ändring av rådets direktiv 85/611/EG och 93/6/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rå-
dets direktiv 93/22/EEG, eller

3 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).

4 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).

5 EUT L 145, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004L0039).

background image

5

SFS 2009:62

4. företag utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till mot-

svarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som
företag under 3,

5. livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp motsva-

rande högst 1 000 euro eller engångspremien uppgår till ett belopp motsva-
rande högst 2 500 euro,

6. pensionsförsäkringar enligt 58 kap. 4�16 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) som inte får återköpas,

7. pensionsavtal och pensionsrätter för anställda eller i den försäkrades

förvärvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag på lön och över-
låtelse av rättigheter inte är tillåten,

8. elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elek-

troniska pengar

a) om det penningvärde som kan lagras på ett elektroniskt medium som

inte kan laddas uppgår till högst 150 euro, eller

b) när det gäller elektroniska medier som kan laddas, det penningvärde

som omsätts under ett kalenderår inte överstiger 2 500 euro och högst 1 000
euro kan lösas in under samma period, eller

9. när det gäller verkliga huvudmän bakom gemensamma konton som för-

valtas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist

a) inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan

göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran, eller

b) i en stat utanför EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens

identitet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran och advo-
katen eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar
dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av
den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för penningtvätt och finansiering av terrorism6 och om det finns till-
syn över att dessa skyldigheter uppfylls.

Skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom

6 § Trots bestämmelserna i 5 § ska en verksamhetsutövare alltid vidta
skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom, om risken för penningtvätt
och finansiering av terrorism är hög. Sådana åtgärder ska vara mer omfat-
tande än åtgärderna i 3 §.

Vid bedömning enligt första stycket ska särskild uppmärksamhet riktas

mot de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan uppstå
när det gäller produkter eller transaktioner som skulle kunna underlätta ano-
nymitet.

Om omständigheterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, ska hög

risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism anses finnas

1. när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs

med någon på distans,

2. när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs

med en person i politiskt utsatt ställning som är bosatt utomlands, och

3. vid förbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut

med hemvist utanför EES.

6 EUT L 309, 25.11.2005, s. 15 (Celex 32005L0060).

background image

6

SFS 2009:62

7 § Med skärpta åtgärder enligt 6 § tredje stycket 2 avses alltid

1. lämpliga åtgärder för att ta reda på varifrån de tillgångar som hanteras

inom ramen för affärsförbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer,

2. skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen, och
3. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare.

8 § Med skärpta åtgärder enligt 6 § tredje stycket 3 avses alltid

1. att inhämta tillräckligt med information om motparten för att kunna för-

stå verksamheten samt bedöma dess anseende och tillsynens kvalitet,

2. att bedöma motpartens kontroller för att förhindra penningtvätt och fi-

nansiering av terrorism,

3. att dokumentera respektive instituts ansvar att vidta kontrollåtgärder

och de åtgärder som det vidtar,

4. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare, och
5. att förvissa sig om att motparten har kontrollerat identiteten på kunder

som har direkt tillgång till konton hos kreditinstitutet och fortlöpande följer
upp dessa kunder samt på begäran kan lämna relevanta kunduppgifter.

Tidpunkt för kundkännedom

9 § Kontroll av kunden och den verkliga huvudmannens identitet ska slut-
föras innan en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs.
Identitetskontroll av förmånstagare till livförsäkring behöver dock inte göras
förrän i samband med första utbetalningen av försäkringsersättning eller när
annan rättighet enligt försäkringsavtalet utövas för första gången.

Om det är nödvändigt för att inte avbryta verksamhetens normala gång

och risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism är låg, får kontroll
med anledning av en ny affärsförbindelse göras senare än enligt första
stycket men ska dock alltid slutföras i nära anslutning till att förbindelsen har
etablerats.

Fortlöpande uppföljning av affärsförbindelser

10 § En verksamhetsutövare ska fortlöpande följa pågående affärsför-
bindelser genom att kontrollera och dokumentera att de transaktioner som
utförs stämmer överens med den kunskap som verksamhetsutövaren har om
kunden, dennes affärs- och riskprofil och, om det behövs, varifrån kundens
ekonomiska medel kommer. Handlingar, uppgifter och upplysningar rörande
kontrollen ska hållas aktuella.

Konsekvenser av att kundkännedom inte uppnås

11 § En verksamhetsutövare får inte etablera en affärsförbindelse eller ut-
föra en enstaka transaktion om kundkännedom inte uppnås. Om affärsförbin-
delsen redan har etablerats enligt 9 § ska den avslutas.

Om förhållandena är sådana att penningtvätt eller finansiering av terro-

rism kan misstänkas, ska verksamhetsutövaren lämna uppgifter enligt 3 kap.
1 §.

Första och andra styckena tillämpas inte i de situationer som anges i

3 kap. 2 och 3 §§.

background image

7

SFS 2009:62

Filialer och dotterföretag med hemvist utanför EES

12 § Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1�7 ska tillämpa bestäm-
melserna om kundkännedom och bevarande av handlingar enligt 2 kap. även
för sina filialer och majoritetsägda dotterföretag med hemvist utanför EES,
om inte hemvistlandets lag hindrar detta.

En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att effektivt hantera risken

för penningtvätt och finansiering av terrorism om bestämmelserna som
anges i första stycket inte kan tillämpas samt skriftligen underrätta Finansin-
spektionen om detta.

Bevarande av handlingar eller uppgifter

13 § En verksamhetsutövare ska i minst fem år bevara handlingar och upp-
gifter om åtgärder som vidtagits för att uppnå kundkännedom. Tiden ska
räknas från det att åtgärderna utfördes eller, i de fall då en affärsförbindelse
har etablerats, affärsförbindelsen upphörde.

Förbud mot anonyma konton

14 § Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1�7 får inte föra anonyma
konton eller utfärda anonyma motböcker.

3 kap. Rapporteringskrav

Uppgifts- och granskningsskyldighet

1 § En verksamhetsutövare ska granska transaktioner för att kunna upp-
täcka sådana som den misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör
ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Om misstanke efter närmare analys kvarstår, ska uppgifter om alla om-

ständigheter som kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism
utan dröjsmål lämnas till Rikspolisstyrelsen.

En verksamhetsutövare ska avstå från att utföra transaktioner som den

misstänker eller har skälig grund att misstänka utgör ett led i penningtvätt el-
ler finansiering av terrorism. Om det inte är möjligt att låta bli att utföra en
misstänkt transaktion, eller om den vidare utredningen annars skulle kunna
försvåras, får transaktioner utföras och uppgifter lämnas omedelbart i efter-
hand.

På begäran av Rikspolisstyrelsen ska verksamhetsutövaren eller den som

yrkesmässigt driver lotteri- och spelverksamhet utan dröjsmål lämna alla
uppgifter som behövs för en utredning om penningtvätt eller finansiering av
terrorism.

När uppgifter har lämnats enligt andra stycket, ska även andra fysiska el-

ler juridiska personer som avses i 1 kap. 2�4 §§ lämna de uppgifter för utred-
ningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism som myndigheten be-
gär.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet finns även i 14 a § kasinolagen

(1999:355).

background image

8

SFS 2009:62

2 § Advokater, biträdande jurister på advokatbyrå och andra oberoende ju-
rister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare är inte
skyldiga att lämna uppgifter enligt 1 § om vad som anförtrotts dem då de
försvarar eller företräder en klient i eller i fråga om ett rättsligt förfarande,
inklusive rådgivning för att inleda eller undvika ett rättsligt förfarande. Detta
gäller oavsett om de har fått informationen före, under eller efter ett sådant
förfarande.

3 § Advokater och biträdande jurister på advokatbyrå, andra oberoende ju-
rister, godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare är inte
skyldiga att lämna uppgifter enligt 1 § när det gäller information som avser
en klient och som de har fått i samband med att de bedömer klientens rättsli-
ga situation.

Meddelandeförbud

4 § Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter
eller anställda får inte röja för kunden eller för någon utomstående att en
granskning har genomförts eller att uppgifter har lämnats enligt 1 eller 7 §
eller att en undersökning utförs eller kan komma att utföras.

Första stycket hindrar inte att en sådan uppgift lämnas till en tillsynsmyn-

dighet i ett disciplinärende eller annat ärende som motiverar att en sådan
uppgift lämnas.

5 § En fysisk eller juridisk person som lämnar uppgifter med stöd av 1 §
får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om den fysiska eller
juridiska personen hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas.
Den som lämnar uppgifter med stöd av 7 § får inte heller göras ansvarig för
att ha åsidosatt tystnadsplikt. Detsamma gäller en styrelseledamot eller en
anställd som lämnar uppgifter för den fysiska eller juridiska personens räk-
ning.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvalt-

ningssystem som avses i artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr 2157/
2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag7 eller artiklarna 37�
41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga för
europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)8 tillämpas bestämmel-
sen om styrelseledamot i första stycket på ledamot i tillsynsorganet. Det-
samma gäller bestämmelsen om styrelseledamöter i 4 § om meddelandeför-
bud.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår
att bestämmelserna i andra stycket ska tillämpas också på ledamöter i ett eu-
ropabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

I 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551), 13 kap. 2 § lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar, 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) och 37 §
revisionslagen (1999:1079) finns särskilda bestämmelser om ansvar för revi-
sorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och vissa andra företag.

7 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32004R0885).

8 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

background image

9

SFS 2009:62

Tillsynsmyndigheters underrättelseskyldighet

6 § Om en tillsynsmyndighet vid en inspektion av en fysisk eller juridisk
person eller på annat sätt har upptäckt en omständighet som kan antas ha
samband med eller utgöra penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska
myndigheten utan dröjsmål underrätta Rikspolisstyrelsen om detta.

System för att besvara förfrågningar

7 § En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1�7 ska ha ett system för
att snabbt och fullständigt kunna lämna upplysningar om huruvida de under
de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med en viss person och, om
så skulle vara fallet, om förbindelsens art.

4 kap. Registerfrågor

Tillämpningsområde

1 § Verksamhetsutövare får när det gäller penningtvätt och finansiering av
terrorism behandla personuppgifter och föra register enligt bestämmelserna i
2�9 §§, vilka gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204).

Personuppgiftsbehandling

2 § Personuppgifter som framgår av en kunds pass eller identitetshandling
och som avser identitet, medborgarskap, bostadsort, annan vistelseort samt
offentlig funktion får behandlas om det är nödvändigt för att

1. bedöma om kunden omfattas av 2 kap. 6 § tredje stycket 2,
2. bevara handlingar eller uppgifter enligt 2 kap. 13 §, eller
3. uppfylla uppgifts- och granskningsskyldigheten enligt 3 kap. 1 § första

och andra styckena.

�ndamål för register

3 § Register får föras av en fysisk eller juridisk person som avses i 1 kap.
2�4 §§

1. för att förhindra medverkan vid transaktioner som utgör penningtvätt

eller finansiering av terrorism enligt denna lag, och

2. för att kunna uppfylla uppgifts- och granskningsskyldigheten i 3 kap.

1 § första och andra styckena.

Innehåll

4 § Ett register som avses i 3 § får endast innehålla

1. namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och adress,
2. kontonummer eller motsvarande, samt
3. de övriga uppgifter som framkommit vid granskning enligt 3 kap. 1 §

första stycket eller lämnats enligt andra stycket i samma paragraf.

background image

10

SFS 2009:62

Information till den registrerade

5 § Uppgifter ur ett register som avses i 3 § får inte lämnas ut till den re-
gistrerade.

Gallring

6 § En uppgift i ett register som avses i 3 § ska gallras

1. om Rikspolisstyrelsen beslutar att inte inleda eller att lägga ned utred-

ningen om penningtvätt eller finansiering av terrorism,

2. om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning

av de lämnade uppgifterna,

3. om en domstol har meddelat dom eller beslut som vunnit laga kraft med

anledning av de lämnade uppgifterna, eller

4. senast tre år efter det att uppgifter lämnats med stöd av 3 kap. 1 §.

Samkörning

7 § En verksamhetsutövares register som avses i 3 § får inte samköras med
motsvarande register hos någon annan.

Rättelse och skadestånd

8 § Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag.

Tystnadsplikt

9 § Den som är verksam hos en verksamhetsutövare får inte obehörigen rö-
ja uppgift i ett register som avses i 3 §.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

5 kap. Riskbaserade rutiner, utbildning och skydd av anställda

samt förbud mot förbindelser med brevlådebanker

Riskbaserade rutiner och utbildning

1 § Verksamhetsutövare ska ha riskbaserade rutiner för att förhindra att
verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och
ska svara för att de anställda fortlöpande får den information och den utbild-
ning som behövs. Om en fysisk person som omfattas av 1 kap. 2 §, driver sin
verksamhet som anställd hos en juridisk person, ska skyldigheten att upp-
rätthålla rutiner gälla den juridiska personen.

Skydd av anställda

2 § Verksamhetsutövare ska ha rutiner och vidta de åtgärder i övrigt som
behövs för att skydda anställda från hot eller fientliga åtgärder till följd av att

background image

11

SFS 2009:62

de granskar eller rapporterar misstankar om penningtvätt eller finansiering
av terrorism.

Förbindelser med brevlådebanker

3 § Kreditinstitut får inte etablera eller upprätthålla förbindelser med brev-
lådebanker och ska se till att sådana förbindelser inte heller etableras eller
upprätthålls med kreditinstitut som tillåter att deras konton används av såda-
na banker.

6 kap. Tillsyn
1 §
I fråga om tillsyn över verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 11, 12 och
14�16 tillämpas detta kapitel.

Bestämmelser om tillsyn över annan verksamhet som avses i 1 kap. 2 §

finns i de lagar som reglerar dessa verksamhetsutövare.

2 § Tillsynen syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan
näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Genom tillsynen kontrolleras att verksamheten drivs enligt denna lag samt
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

3 § Den som har för avsikt att bedriva verksamhet som avses i 1 kap. 2 §
11, 12 och 14�16 ska anmäla detta till Bolagsverket.

4 § Verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 11, 12 och 14�16 får inte bedrivas
om anmälan enligt 3 § inte har gjorts.

Tillsynsmyndigheten får förelägga den som driver verksamhet som avses i

första stycket utan att ha anmält detta att lämna de upplysningar om verk-
samheten som behövs för att bedöma om det finns skyldighet att göra anmä-
lan enligt 3 §. Lämnas inte sådana upplysningar, ska tillsynsmyndigheten fö-
relägga den som driver verksamheten att upphöra med denna.

5 § En verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 3 § men som i vä-
sentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som
har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får av tillsynsmyndigheten fö-
reläggas att vidta rättelse eller, om detta inte är möjligt, upphöra med verk-
samheten.

Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller första stycket även

den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller
ingår i dess ledning.

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i företaget,

om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samt-
liga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av
företaget.

6 § När en person som står under tillsyn enligt detta kapitel får kännedom
om att förändringar har skett i den krets som har ett kvalificerat innehav i fö-
retaget eller ingår i dess ledning, ska personen anmäla förändringen till till-
synsmyndigheten.

background image

12

SFS 2009:62

7 § Tillsynsmyndigheten får utöver det som framgår av 4 § förelägga den
som driver verksamhet som omfattas av detta kapitel att lämna de upplys-
ningar och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen.

Tillsynsmyndigheten får, när den anser det nödvändigt, genomföra en un-

dersökning hos en verksamhetsutövare som är antecknad i Bolagsverkets re-
gister.

8 § Om en fysisk eller juridisk person som är antecknad i Bolagsverkets
register anmäler att verksamheten har upphört eller om det på annat sätt
framgår att så är fallet, ska verket avföra personen ur registret.

9 § Föreläggande enligt denna lag får förenas med vite.

10 § Beslut enligt 4 § andra stycket eller 7 § första stycket får inte överkla-
gas.

Beslut i övrigt enligt detta kapitel får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol. I sådana ärenden får tillsynsmyndigheten bestämma att beslutet ska
gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

7 kap. Ansvarsbestämmelse
1 §
Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1. åsidosätter gransknings- eller uppgiftsskyldigheten enligt 3 kap. 1 §,
eller
2. bryter mot meddelandeförbudet i 3 kap. 4 §.

8 kap. Bemyndiganden
1 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. riskbedömningen enligt 2 kap. 1 §,
2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §,
3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för kund-

kännedom enligt 2 kap. 5 §,

4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b och d,

7 b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomståen-
de enligt 2 kap. 3 § tredje stycket,

5. skärpta åtgärder för kundkännedom och vad som avses med personer i

politiskt utsatt ställning enligt 2 kap. 6 §,

6. åtgärder för fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt 2 kap.

10 § och hur dessa ska dokumenteras,

7. hur handlingar eller uppgifter som använts för att uppnå kundkännedom

ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,

8. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §,
9. rutiner som ska följas samt vilken information och utbildning som ska

tillhandahållas anställda enligt 5 kap. 1 §, och

10. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda enligt 5 kap.

2 §.

background image

13

SFS 2009:62

1. Denna lag träder i kraft den 15 mars 2009, då lagen (1993:768) om åt-

gärder mot penningtvätt och lagen (1999:163) om penningtvättsregister ska
upphöra att gälla.

2. Verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom

när det gäller affärsförbindelser som har etablerats före ikraftträdandet, när
det kan anses lämpligt utifrån en bedömning av risken för penningtvätt och
finansiering av terrorism.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

ANDERS BORG
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.