SFS 2015:187 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

150187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 26 mars 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (2009:62) om åt-

gärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

6 kap.

5 §

2

En verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 3 § men som i vä-

sentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som
har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får av tillsynsmyndigheten före-
läggas att vidta rättelse eller, om detta inte är möjligt, upphöra med verksam-
heten.

Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller första stycket även

den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller
ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146.

2 Senaste lydelse 2009:716.

SFS 2015:187

Utkom från trycket
den 9 april 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.