SFS 2015:274 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

150274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 13 maj 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2009:62) om åtgärder

mot penningtvätt och finansiering av terrorism

2

dels att 4 kap. ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 2 kap. 5 § ska utgå,
dels att 1 kap. 5 §, 2 kap. 3, 6, 7 och 8 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 4, 5, 7 och

10 §§, 8 kap. 1 § och rubriken till 5 kap. och rubriken närmast före 5 kap. 1 §
ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 4 kap., av följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 5 a §, 2 kap. 6 a, 7 a och

7 b §§, 3 kap. 1 b § samt 6 kap. 7 a §, av följande lydelse.

1 kap.

5 §

I denna lag betyder

1. affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när kontakten etable-

ras förväntas ha en viss varaktighet,

2. brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdik-

tion inom vilken det saknar verklig etablering och ledning och där institutet
inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. finansiering av terrorism: insamling, tillhandahållande eller mottagande

av tillgångar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de är av-
sedda att användas för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § lagen
(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall,

5. kund: den som har trätt i avtalsförbindelse med sådan verksamhets-

utövare som avses i denna lag,

6. penningtvätt: sådana åtgärder
a) med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens

samband med brott döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig
rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt så-
dana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller bru-
kande av egendomen,

1 Prop. 2014/15:80, bet. 2014/15:FiU18, rskr. 2014/15:190.

2 Senaste lydelse av 4 kap. 6 § 2014:663.

SFS 2015:274

Utkom från trycket
den 26 maj 2015

background image

2

SFS 2015:274

b) med annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att dölja

att någon har berikat sig genom brottslig gärning,

7. person i politiskt utsatt ställning:
a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat,

och

b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en interna-

tionell organisation.

8. verklig huvudman: en fysisk person för vars räkning någon annan person

handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett bestäm-
mande inflytande över kunden, och

9. verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som utför verksam-

het som omfattas av denna lag.

5 a §

Med viktig offentlig funktion i 5 § 7 a avses funktion som innehas av

1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar,
2. parlamentsledamöter,
3. domare i högsta domstolen, konstitutionella domstolar eller andra rätts-

liga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas,

4. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i central-

bankers styrande organ,

5. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmak-

ten, och

6. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller

kontrollorgan.

2 kap.

3 §

Med grundläggande åtgärder för kundkännedom avses

1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag

eller på annat tillförlitligt sätt,

2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och
3. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art.
Verksamhetsutövare ska vid tillämpning av första stycket 2 utreda kundens

ägarförhållanden och kontrollstruktur.

Utöver åtgärderna i första stycket ska en verksamhetsutövare vidta åtgärder

för att avgöra om kunden eller kundens verkliga huvudman är en person i
politiskt utsatt ställning.

Verksamhetsutövare får förlita sig på åtgärder som har utförts av en utom-

stående som anges i 4 § för att uppnå kundkännedom enligt första stycket, om
verksamhetsutövaren utan dröjsmål

1. får del av de uppgifter om kunden som den utomstående har inhämtat,

och

2. på begäran kan få del av den dokumentation som ligger till grund för

uppgifterna.

6 §

Trots bestämmelserna i 5 § ska en verksamhetsutövare alltid vidta

skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom, om risken för penningtvätt och
finansiering av terrorism är hög. Sådana åtgärder ska vara mer omfattande än
åtgärderna i 3 §.

background image

3

SFS 2015:274

Vid bedömningen enligt första stycket ska särskild uppmärksamhet riktas

mot de risker för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan uppstå
när det gäller

1. produkter eller transaktioner som skulle kunna underlätta anonymitet,

och

2. nya produkter och affärsmetoder samt användning av ny teknik.
Om omständigheterna i det enskilda fallet inte visar motsatsen, ska hög risk

för penningtvätt eller finansiering av terrorism anses finnas

1. när en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion utförs med

någon på distans, och

2. vid förbindelser mellan ett svenskt kreditinstitut och ett kreditinstitut

med hemvist utanför EES.

6 a §

Trots bestämmelserna i 5 § ska en verksamhetsutövare alltid vidta

skärpta åtgärder för att uppnå kundkännedom när en affärsförbindelse etable-
ras eller en enstaka transaktion utförs med en person i politiskt utsatt ställ-
ning.

Första stycket ska även tillämpas när kundens verkliga huvudman är en

person i politiskt utsatt ställning.

7 §

Med skärpta åtgärder enligt 6 a § avses alltid

1. lämpliga åtgärder för att ta reda på varifrån de tillgångar som hanteras

inom ramen för affärsförbindelsen eller den enstaka transaktionen kommer,

2. skärpt fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen, och
3. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare.

7 a §

Åtgärderna i 3 § tredje stycket, 6 a och 7 §§ ska även tillämpas på

familjemedlemmar och kända medarbetare till personer i politiskt utsatt ställ-
ning.

Med familjemedlemmar avses maka eller make, registrerad partner, sambo,

barn och deras makar, registrerade partner eller sambor samt föräldrar.

Med känd medarbetare avses
1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att för-

moda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvud-
man till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt
har eller har haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning,
och

2. fysisk person som är ensam verklig huvudman till en juridisk person

eller juridisk konstruktion som, enligt vad som är känt eller finns anledning
att förmoda, egentligen har upprättats till förmån för en person i politiskt ut-
satt ställning.

7 b §

När en person har upphört att inneha sådana funktioner som avses i

1 kap. 5 § 7, ska 6 a och 7 §§ tillämpas i minst 18 månader och till dess perso-
nen inte längre anses medföra en risk för penningtvätt eller finansiering av
terrorism.

När en person enligt första stycket inte längre anses medföra en risk för

penningtvätt eller finansiering av terrorism, ska 7 a § inte längre tillämpas på
familjemedlemmar eller kända medarbetare till personen.

background image

4

SFS 2015:274

8 §

Med skärpta åtgärder enligt 6 § tredje stycket 2 avses alltid

1. att inhämta tillräckligt med information om motparten för att kunna för-

stå verksamheten samt bedöma dess anseende och tillsynens kvalitet,

2. att bedöma motpartens kontroller för att förhindra penningtvätt och

finansiering av terrorism,

3. att dokumentera respektive instituts ansvar att vidta kontrollåtgärder och

de åtgärder som det vidtar,

4. att inhämta godkännande från behörig beslutsfattare, och
5. att förvissa sig om att motparten har kontrollerat identiteten på kunder

som har direkt tillgång till konton hos kreditinstitutet och fortlöpande följer
upp dessa kunder samt på begäran kan lämna relevanta kunduppgifter.

3 kap.

1 b §

En verksamhetsutövare ska i fem år bevara uppgifter om den gransk-

ning och analys av transaktioner som gjorts enligt 1 § andra stycket första me-
ningen. Tiden ska räknas från det att transaktionen utfördes eller från det att
verksamhetsutövaren avstod från att utföra transaktionen.

4 kap. Behandling av personuppgifter

Tillämpningsområde

1 §

Detta kapitel gäller vid verksamhetsutövares behandling av personupp-

gifter i syfte att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverk-
samhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Kapitlet gäl-
ler om behandlingen helt eller delvis är automatiserad eller om personuppgif-
terna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personupp-
gifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda
kriterier.

Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid verksamhetsutövares behand-

ling av personuppgifter, om inte annat följer av detta kapitel.

Känsliga personuppgifter

2 §

Känsliga personuppgifter som avses i 13 § personuppgiftslagen

(1998:204) får behandlas endast om det är nödvändigt för att

1. bedöma om kunden är en sådan person som avses i 1 kap. 5 § 7 eller

2 kap. 7 a § andra och tredje styckena,

2. bevara handlingar eller uppgifter enligt 2 kap. 13 §,
3. uppfylla uppgifts- och granskningsskyldigheten enligt 3 kap. 1 § första

stycket och andra stycket första meningen, eller

4. bevara uppgifter enligt 3 kap. 1 b §.

Information till den registrerade

3 §

Besked om att personuppgifter behandlas enligt 3 kap. 1 § andra stycket

första meningen får inte lämnas ut till den registrerade.

background image

5

SFS 2015:274

Samkörning

4 §

En verksamhetsutövares register får inte samköras med motsvarande re-

gister hos någon annan.

Rättelse och skadestånd

5 §

När personuppgifter behandlas enligt detta kapitel ska bestämmelserna i

28 och 48 §§ personuppgiftslagen (1998:204) tillämpas på motsvarande sätt.

Tystnadsplikt

6 §

Den som är verksam hos en verksamhetsutövare får inte obehörigen röja

att uppgifter behandlas enligt 2 § eller 3 kap. 1 § andra stycket första me-
ningen.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska inte följa för den som bryter mot

förbudet i första stycket.

5 kap. Riskbedömning, riskbaserade rutiner, utbildning och
skydd av anställda samt förbud mot förbindelser med
brevlådebanker

Riskbedömning, riskbaserade rutiner och utbildning

1 §

Verksamhetsutövare ska kartlägga och bedöma riskerna för penning-

tvätt och finansiering av terrorism i verksamheten. Riskbedömningen ska do-
kumenteras och hållas uppdaterad.

Verksamhetsutövare ska ha riskbaserade rutiner för att förhindra att verk-

samheten utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism och ska
svara för att de anställda fortlöpande får den information och den utbildning
som behövs.

Om en fysisk person som omfattas av 1 kap. 2 §, driver sin verksamhet som

anställd hos en juridisk person, ska skyldigheterna att göra en riskbedömning
och att upprätthålla rutiner gälla den juridiska personen. När det gäller verk-
samhet som avses i 1 kap. 2 § 8 ska skyldigheterna även gälla den fysiska per-
sonen.

6 kap.

4 §

Verksamhet som avses i 1 kap. 2 § 11, 12 och 14–16 får inte bedrivas

om anmälan enligt 3 § inte har gjorts.

Tillsynsmyndigheten ska förelägga den som driver verksamhet som avses i

första stycket utan att ha anmält detta att göra anmälan. Är det osäkert om det
finns anmälningsskyldighet för en viss verksamhet, får tillsynsmyndigheten
förelägga personen att lämna de upplysningar om verksamheten som behövs
för att bedöma om så är fallet.

Om personen inte rättar sig efter ett föreläggande som har beslutats enligt

andra stycket, ska tillsynsmyndigheten förelägga personen att upphöra med
verksamheten.

5 §

Den som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i närings-

verksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får inte

background image

6

SFS 2015:274

ägna sig åt verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 §. Om verksamhets-
utövaren är en juridisk person, gäller detta förbud den som har ett kvalificerat
innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.

Om kravet i första stycket inte är uppfyllt av en verksamhetsutövare som

har gjort en anmälan enligt 3 §, får tillsynsmyndigheten, om

1. verksamheten drivs av en fysisk person, förelägga denne att upphöra

med verksamheten,

2. verksamheten drivs av en juridisk person, förelägga denne att göra

rättelse och, om rättelse inte görs, förelägga personen att upphöra med verk-
samheten, och

3. det är den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska per-

sonen som inte uppfyller kravet i första stycket, förelägga denne att avyttra så
stor del av aktierna eller andelarna att innehavet därefter inte är kvalificerat
eller, om innehavaren är en juridisk person, att byta ut den diskvalificerade
personen i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

7 §

Tillsynsmyndigheten får utöver det som framgår av 4 § förelägga den

som driver verksamhet som omfattas av detta kapitel att lämna de upplys-
ningar och ge tillgång till de handlingar som behövs för tillsynen.

Om ett föreläggande enligt första stycket inte följs, får tillsynsmyndigheten

förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med verksamheten.

Tillsynsmyndigheten får, när den anser det nödvändigt, genomföra en

undersökning hos en verksamhetsutövare som är antecknad i Bolagsverkets
register.

7 a §

Tillsynsmyndigheten får även förelägga en verksamhetsutövare att

göra rättelse, om verksamhetsutövaren överträder en bestämmelse i denna lag
eller en föreskrift som har meddelats med stöd av denna lag. Om rättelse inte
görs, får tillsynsmyndigheten förelägga verksamhetsutövaren att upphöra med
verksamheten.

10 §

Beslut enligt 4 § andra stycket andra meningen eller 7 § första stycket

får inte överklagas.

Beslut i övrigt enligt detta kapitel får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol. I sådana ärenden får tillsynsmyndigheten bestämma att beslutet ska
gälla omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8 kap.

1 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. åtgärder för riskbaserad kundkännedom enligt 2 kap. 1 §,
2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §,
3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för kundkänne-

dom enligt 2 kap. 5 §,

3 Senaste lydelse 2009:716.

background image

7

SFS 2015:274

4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b, 4 och

9 b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomstående
enligt 2 kap. 3 § fjärde stycket,

5. skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 6 §,
6. skärpta åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 6 a §,
7. riskbedömningen enligt 2 kap. 7 b §,
8. åtgärder för fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt 2 kap.

10 § och hur dessa ska dokumenteras,

9. hur handlingar eller uppgifter som använts för att uppnå kundkännedom

ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,

10. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §,
11. bevarande av uppgifter om granskning och analys av transaktioner en-

ligt 3 kap. 1 b §,

12. kartläggningen, riskbedömningen, rutiner som ska följas samt vilken

information och utbildning som ska tillhandahållas anställda enligt 5 kap. 1 §,
och

13. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda enligt 5 kap.

2 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. För tillsynsärenden som har inletts före ikraftträdandet gäller 6 kap. 4, 5

och 7 §§ i den äldre lydelsen.

3. Bestämmelsen i 6 kap. 7 a § tillämpas inte i fråga om tillsynsärenden

som har inletts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Eva-Lena Norgren
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.