SFS 2016:1029 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

161029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 17 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 4, 5 och

12 §§ och 3 kap. 7 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finan-
siering av terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

2

Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmed-

ling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än
anknutna försäkringsförmedlare,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt

fastighetsmäklarlagen (2011:666),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat

revisionsbolag,

11. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster men som inte omfattas av 10,

12. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),

13. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advo-

katbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första
stycket,

1 Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.

2 Senaste lydelse 2014:278.

SFS 2016:1029

Utkom från trycket
den 29 november 2016

background image

2

SFS 2016:1029

14. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 13,

till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

15. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 10–14,

16. yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försälj-

ning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar
15 000 euro,

17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

18. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal-

tjänster utan att vara betalningsinstitut,

19. förvaltning av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561)

om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

20. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter, eller

21. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksam-

het med bostadskrediter.

4 §

3

I fråga om verksamheter som avses i 2 § 1–7, 17 och 19–21 gäller lagen

även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i ut-
landet.

2 kap.

4 §

4

Med utomstående i 3 § fjärde stycket avses

1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 §

1–3, 5–7, 17 och 19–21, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater
med hemvist inom EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt
yrkesregister, eller

2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 §

1–3, 5–7, 17 och 19–21, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater
med hemvist utanför EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt
yrkesregister, om de tillämpar bestämmelser rörande kundkännedom och be-
varande av handlingar som motsvarar kraven i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att
det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terror-
ism och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs.

5 §

5

Bestämmelserna om grundläggande kundkännedom och om fort-

löpande uppföljning av affärsförbindelser i 3, 4 och 10 §§ gäller inte för

1. svenska myndigheter,
2. verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–21, och som har

hemvist

a) inom EES,
b) i en stat utanför EES om staten har bestämmelser om åtgärder mot pen-

ningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets

3 Senaste lydelse 2014:795.

4 Senaste lydelse 2014:795.

5 Senaste lydelse 2014:795.

background image

3

SFS 2016:1029

direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att
det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terror-
ism och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs,

3. företag inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel

på en reglerad marknad i den mening som avses i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella
instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av
rådets direktiv 93/22/EEG,

4. företag utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till mot-

svarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som
företag under 3,

5. livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp motsva-

rande högst 1 000 euro eller engångspremien uppgår till ett belopp motsva-
rande högst 2 500 euro,

6. pensionsförsäkringar enligt 58 kap. 4–16 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) som inte får återköpas,

7. pensionsavtal och pensionsrätter för anställda eller i den försäkrades för-

värvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag på lön och överlåtelse
av rättigheter inte är tillåten,

8. elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar
a) om det penningvärde som kan lagras på ett elektroniskt medium som

inte kan laddas uppgår till högst 250 euro, eller

b) när det gäller elektroniska medier som kan laddas, det penningvärde som

omsätts under ett kalenderår inte överstiger 2 500 euro och högst 1 000 euro
kan lösas in under samma period, eller

9. när det gäller verkliga huvudmän bakom gemensamma konton som för-

valtas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist

a) inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan

göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran, eller

b) i en stat utanför EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens iden-

titet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran och advokaten
eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar dem som
föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26
oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet an-
vänds för penningtvätt och finansiering av terrorism och om det finns tillsyn
över att dessa skyldigheter uppfylls.

12 §

6

Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–21 ska

tillämpa bestämmelserna om kundkännedom och bevarande av handlingar
enligt 2 kap. även för sina filialer och majoritetsägda dotterföretag med hem-
vist utanför EES, om inte hemvistlandets lag hindrar detta.

En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att effektivt hantera risken

för penningtvätt och finansiering av terrorism om bestämmelserna som anges
i första stycket inte kan tillämpas samt skriftligen underrätta Finansinspektio-
nen om detta.

6 Senaste lydelse 2014:795.

background image

4

SFS 2016:1029

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

3 kap.

7 §

7

En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7 och 17–21 ska ha ett

system för att snabbt och fullständigt kunna lämna upplysningar om huruvida
de under de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med en viss person
och, om så skulle vara fallet, om förbindelsens art.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2014:795.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.