SFS 2018:177 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2018-177.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 5 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande
lydelse.

1 kap.
2 §
Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen
(2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmed-

ling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra
än anknutna försäkringsförmedlare,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2011:755) om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om

betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten
uteslutande avser kontoinformationstjänster,

10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter,

12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verk-

samhet med bostadskrediter,

13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt

fastighetsmäklarlagen (2011:666),

14. verksamhet som anordnare av kasinospel enligt kasinolagen

(1999:355),

1 Prop. 2017/18:77, bet. 2017/18:FiU36, rskr. 2017/18:207.

SFS

2018:177

Publicerad
den

11 april 2018

background image

2

SFS

2018:177

15. verksamhet som anordnare av speltjänster som bedrivs med tillstånd

eller registrering enligt lotterilagen (1994:1000), dock inte till den del
verksamheten avser anordnande av spel på varuspelsautomater enligt 25 §
samma lag,

16. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-

heten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras
transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär
att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande
5 000 euro eller mer,

17. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
18. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat

revisionsbolag,

19. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster som inte omfattas av 18,

20. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatteråd-

givare),

21. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på

advokatbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första
stycket,

22. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i

21, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,
eller

23. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 18–22.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestäm-

melser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.