SFS 2018:737 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2018:737 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
SFS2018-737.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 10 § lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande

lydelse.

4 kap.
10 §
En fysisk eller juridisk person som lämnar uppgifter med stöd av

3 eller 6 § får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om perso-

nen hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas. Detsamma

gäller en styrelseledamot eller en anställd som lämnar uppgifter för den

fysiska eller juridiska personens räkning.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvalt-

ningssystem som avses i artiklarna 39�42 i rådets förordning (EG) nr

2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag respektive

artiklarna 37�41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003

om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) ska

bestämmelsen om styrelseledamot i första stycket tillämpas på en ledamot i

tillsynsorganet. Detsamma gäller bestämmelsen om styrelseledamöter i 9 §.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår

att bestämmelserna i andra stycket ska tillämpas också på ledamöter i ett

europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

Särskilda bestämmelser om ansvar för revisorer i aktiebolag, ekonomiska

föreningar, stiftelser och vissa andra företag finns i 5 kap. 2 § stiftelselagen

(1994:1220), 37 § revisionslagen (1999:1079), 29 kap. 2 § aktiebolagslagen

(2005:551) och 21 kap. 2 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

1

Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306.

SFS 2018:737

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.