SFS 2018:1148 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2018-1148.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 §, 3 kap. 5, 6, 22 och 25 §§,

4 kap. 9 § och 7 kap. 1 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och

finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §
Tjänster som avses i 2 § första stycket 20 och 21 omfattar

1. handlande i en klients namn för dennes räkning vid finansiella transak-

tioner eller transaktioner med fastigheter, och

2. hjälp vid planering eller genomförande av transaktioner för en klients

räkning vid

a) köp och försäljning av fastigheter eller företag,

b) förvaltning av klientens pengar, värdepapper eller andra tillgångar,

c) öppnande eller förvaltning av bank-, spar- eller värdepapperskonton,

d) anskaffande av nödvändigt kapital för bildande, drift eller ledning av

företag, och

e) bildande, drift eller ledning av bolag, föreningar, stiftelser eller truster

och liknande juridiska konstruktioner.

Tjänster som avses i 2 § första stycket 22 omfattar

1. bildande av juridiska personer, försäljning av nybildade aktiebolag och

förmedling av svenska eller utländska juridiska personer,

2. fullgörande av funktion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt

ansvarig, som bolagsman i handels- eller kommanditbolag eller i någon

liknande ställning i förhållande till andra juridiska personer,

3. tillhandahållande av ett registrerat kontor eller en postadress och

därmed sammanhängande tjänster till en fysisk person, en juridisk person

eller en trust eller en liknande juridisk konstruktion,

4. förvaltning av en trust eller en liknande juridisk konstruktion, och

5. funktion som nominell aktieägare för någon annans räkning eller åtgär-

der som syftar till att någon annan ska ha en sådan funktion, med undantag

för uppdrag åt en juridisk person som är noterad på en reglerad marknad.

3 kap.
5 §
En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 14 ska,

utöver vad som följer av 4 § första stycket, vidta åtgärder för kundkännedom

1

Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.

SFS 2018:1148

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS

1. vid enstaka transaktioner som avser utbetalning av vinster eller

betalning av insatser som uppgår till ett belopp motsvarande 2 000 euro eller

mer, och

2. vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 2 000 euro

och som verksamhetsutövaren inser eller borde inse har samband med en

eller flera andra transaktioner som tillsammans uppgår till minst detta

belopp.

6 § En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 15 ska,

i stället för vad som följer av 4 §, vidta åtgärder för kundkännedom

1. vid etableringen av en affärsförbindelse, om det när förbindelsen ingås

är sannolikt eller under förbindelsens gång står klart att utbetalt eller

mottaget belopp i kontanter inom ramen för affärsförbindelsen uppgår till

motsvarande 5 000 euro eller mer,

2. vid enstaka transaktioner där utbetalt eller mottaget belopp i kontanter

uppgår till ett belopp motsvarande 5 000 euro eller mer, och

3. vid transaktioner där utbetalt eller mottaget belopp i kontanter

understiger ett belopp motsvarande 5 000 euro och som verksamhets-

utövaren inser eller borde inse har samband med en eller flera andra transak-

tioner i kontanter som tillsammans uppgår till minst detta belopp.

22 § Med utomstående enligt 21 § avses

1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 §

första stycket 1–3, 5–8 och 10–14 eller motsvarande verksamhet, aukto-

riserade eller godkända revisorer och advokater som är etablerade inom

EES, och

2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges 1 kap. 2 §

första stycket 1–3, 5–8 och 10–14 eller motsvarande verksamhet, aukto-

riserade eller godkända revisorer och advokater som är etablerade utanför

EES, om de

a) tillämpar bestämmelser om kundkännedom och bevarande av hand-

lingar som motsvarar kraven i denna lag, och

b) står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs.

25 § En verksamhetsutövare som tillhandahåller konto som kunden

innehar i syfte att förvalta medel som tillhör andra än kunden behöver inte

identifiera och kontrollera identiteten på den för vars räkning kunden

förvaltar medlen, om kunden

1. är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges i 1 kap.

2 § första stycket 1–3, 5–8 och 10–14 eller motsvarande verksamhet,

auktoriserad eller godkänd revisor och advokat eller biträdande jurist på

advokatbyrå med hemvist inom EES,

2. är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges 1 kap. 2 §

första stycket 1–3, 5–8 och 10–14 eller motsvarande verksamhet,

auktoriserad eller godkänd revisor och advokat eller biträdande jurist på

advokatbyrå med hemvist utanför EES, och

a) tillämpar bestämmelser om kundkännedom och bevarande av

handlingar som motsvarar kraven i denna lag, och

b) står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs, eller

3. till följd av föreskrift i lag eller annan författning är skyldig att hålla

medel som förvaltas för någon annans räkning avskilda från egna tillgångar

och medel.

Första stycket får tillämpas endast om den risk som kan förknippas med

kunden enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg och om verksamhetsutövaren utan

2018:1148

background image

3

SFS

dröjsmål på begäran kan få del av uppgift om identiteten hos den för vars

räkning kunden förvaltar medlen och den dokumentation som ligger till

grund för uppgifterna.

4 kap.

9 § Den fysiska personen, den juridiska personen, dess styrelseledamöter

eller anställda får inte för kunden eller för någon utomstående obehörigen

röja att en bedömning enligt 2 § utförs, har utförts eller kommer att utföras

eller att uppgifter har lämnats enligt 3 eller 6 §.

Som obehörigt röjande avses inte att

1. uppgifter lämnas till en tillsynsmyndighet eller en brottsbekämpande

myndighet,

2. uppgifter lämnas mellan verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 §

första stycket 1–12 med hemvist i EES och som ingår i samma koncern eller

mellan sådana verksamhetsutövare och deras filialer och dotterföretag

belägna i ett land utanför EES, förutsatt att filialerna och dotterföretagen

utanför EES tillämpar gemensamma rutiner som fastställts enligt 2 kap. 8

eller 9 § eller motsvarande krav enligt lagstiftningen i det land där filialen

finns eller dotterföretaget har hemvist,

3. uppgifter lämnas mellan advokater och biträdande jurister på advokat-

byrå, andra oberoende jurister, revisorer, tillhandahållare av bokförings-

tjänster, skatterådgivare och fastighetsmäklare som omfattas av direktiv

(EU) 2015/849, i den ursprungliga lydelsen, eller likvärdiga bestämmelser i

ett land utanför EES och som är anställda eller på annat sätt verksamma

inom samma juridiska person eller olika juridiska personer med gemensamt

ägande, gemensam ledning eller gemensam efterlevnadskontroll,

4. uppgifter som rör samma kund och samma transaktion och som

omfattar fler än en verksamhetsutövare lämnas mellan sådana juridiska och

fysiska personer som anges i 1 kap. 2 § första stycket 1–12 och 17–21,

förutsatt att de tillhör samma verksamhets- eller yrkeskategori och omfattas

av skyldigheter i fråga om tystnadsplikt och skydd för personuppgifter som

följer av denna lag, och

5. en kund får kännedom om att åtgärder enligt första stycket vidtas eller

kan komma att vidtas, när ett röjande inte kan undvikas till följd av verk-

samhetsutövarens skyldighet att avstå från en transaktion, att avstå från att

inleda en affärsförbindelse eller att avsluta en affärsförbindelse enligt 3 kap.

1–3 §§.

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot tystnadsplikten enligt

första stycket finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

7 kap.

1 § Detta kapitel tillämpas i fråga om tillsyn över och ingripanden mot

verksamhet som avses i 1 kap. 2 § första stycket 15, 18, 19, 21 och 22.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela

föreskrifter om vilka myndigheter som utövar tillsyn enligt detta kapitel.

Bestämmelser om tillsyn över och ingripanden mot annan verksamhet

som avses i 1 kap. 2 § första stycket finns i de lagar som reglerar dessa

verksamhetsutövare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2018:1148

background image

4

SFS

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

2018:1148

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.