SFS 2018:1221 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2018-1221.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:630) om

åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande

lydelse.

1 kap.
2 §
2 Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,

3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen

(2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkrings-

distribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av

sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen

eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den

lagen,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2011:755) om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal-

tjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten ute-

slutande avser kontoinformationstjänster,

10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter,

12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om

verksamhet med bostadskrediter,

13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt

fastighetsmäklarlagen (2011:666),

1

Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.

2

Senaste lydelse 2018:177.

SFS 2018:1221

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

SFS 2018:1221

2

14. verksamhet som anordnare av kasinospel enligt kasinolagen

(1999:355),

15. verksamhet som anordnare av speltjänster som bedrivs med tillstånd

eller registrering enligt lotterilagen (1994:1000), dock inte till den del

verksamheten avser anordnande av spel på varuspelsautomater enligt 25 §

samma lag,

16. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-

heten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras

transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär

att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande

5 000 euro eller mer,

17. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),

18. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat

revisionsbolag,

19. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster som inte omfattas av 18,

20. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatteråd-

givare),

21. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advo-

katbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första

stycket,

22. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses

i 21, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,

eller

23. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person

som avses i 18–22.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestäm-

melser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen

(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.