SFS 1996:1012 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

SFS 1996_1012 Lag om ändring i lagen (1993_768) om åtgärder mot penningtvätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

SFS 1996:1012
Utkom från trycket
den 12 november 1996

utfärdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt skall ha följande lydelse.

2 § Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver

1. bankrörelse och annan verksamhet som består i att från allmänheten

låna upp medel och att lämna krediter,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn och som hu-

vudsakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i
3 kap. 1 § 2-13 lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag,

5. verksamhet som kräver anmälan till Finansinspektionen enligt valuta-

växlingslagen (1996:1006).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

ERIKÅSBRINK

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:216, bet. 1996/97:NU5, rskr. 1996/97:11.

1725

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.