SFS 1997:462 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

SFS 1997_462 Lag om ändring i lagen (1993_768) om åtgärder mot penningtvätt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:462
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

789

1

Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97: 214.

2

Senaste lydelse av 2 § 1996:1012.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Tord Gränsbo
(Finansdepartementet)

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder
mot penningtvätt;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 2 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt2 ordet "kreditmarknadsbolag" skall bytas ut mot "finansie-
ringsverksamhet" .

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.