SFS 2019:1254 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2019-1254.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om lagen (2017:630) om åtgär-
der mot penningtvätt och finansiering av terrorism

dels att 1 kap. 8 § och 3 kap. 8 och 25 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 8 a §, av följande lydelse.

1 kap.
8 §
I denna lag avses med

1. affärsförbindelse: en affärsmässig förbindelse som när den etableras

förväntas ha en viss varaktighet,

2. brevlådebank: ett utländskt institut som är registrerat inom en jurisdik-

tion inom vilken institutet saknar verklig etablering och ledning och där in-
stitutet inte heller ingår i en finansiell grupp som omfattas av tillsyn,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
4. kund: den som har trätt eller står i begrepp att träda i avtalsförbindelse

med sådan verksamhetsutövare som avses i denna lag,

5. person i politiskt utsatt ställning:
a) fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat,

och

b) fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en inter-

nationell organisation,

6. verklig huvudman: detsamma som i 1 kap. 3–7 §§ lagen (2017:631) om

registrering av verkliga huvudmän,

7. koncern, moderföretag och dotterföretag: detsamma som i 1 kap. 4 §

årsredovisningslagen (1995:1554) eller motsvarande utländska företeelser,
och

8. verksamhetsutövare: en fysisk eller juridisk person som utför verksam-

het som omfattas av denna lag.

3 kap.
8 §
3 En verksamhetsutövare ska utreda om kunden har en verklig huvud-
man. En sådan utredning ska åtminstone avse sökning i registret över verk-

1 Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för

att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,

om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande

av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,

i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2019:774.

SFS

2019:1254

Publicerad
den

10 december 2019

background image

2

SFS

2019:1254

liga huvudmän enligt lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvud-
män. Om kunden är en juridisk person, en trust eller en liknande juridisk
konstruktion, ska utredningen omfatta åtgärder för att förstå kundens ägar-
förhållanden och kontrollstruktur. Om kunden har en verklig huvudman, ska
verksamhetsutövaren vidta åtgärder för att kontrollera den verkliga huvud-
mannens identitet.

Första stycket gäller inte om kunden är ett aktiebolag vars aktier är upp-

tagna till handel på en reglerad marknad i Sverige eller inom EES eller på
en motsvarande marknad utanför EES eller ett dotterföretag till ett sådant
bolag.

Om kunden är en juridisk person och det efter åtgärder enligt första stycket

står klart att den juridiska personen inte har en verklig huvudman, ska den per-
son som är styrelseordförande, verkställande direktör eller motsvarande befatt-
ningshavare anses vara verklig huvudman. Detsamma gäller om verksamhets-
utövaren har anledning att anta att den person som identifierats enligt första
stycket inte är den verkliga huvudmannen.

8 a § Bestämmelsen i 8 § tredje stycket gäller inte om

– kunden är en stat, en region, en kommun eller motsvarande, och
– den risk som kan förknippas med kunden enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg.

25 §4 En verksamhetsutövare som tillhandahåller konto som kunden inne-
har i syfte att förvalta medel som tillhör kundens verkliga huvudman behö-
ver inte vidta de åtgärder för kundkännedom som avses i 8 § i fråga om den
verkliga huvudmannen, om kunden

1. är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges i 1 kap.

2 § första stycket 1–3, 5–8 och 10–14 eller motsvarande verksamhet, aukto-
riserad eller godkänd revisor, advokat eller advokatbolag med hemvist inom
EES,

2. är en fysisk eller juridisk person med verksamhet som anges 1 kap. 2 §

första stycket 1–3, 5–8 och 10–14 eller motsvarande verksamhet, auktorise-
rad eller godkänd revisor, advokat eller advokatbolag med hemvist utanför
EES, och

a) tillämpar bestämmelser om kundkännedom och bevarande av hand-

lingar som motsvarar kraven i denna lag, och

b) står under tillsyn över att dessa bestämmelser följs, eller
3. till följd av föreskrift i lag eller annan författning är skyldig att hålla

medel som förvaltas för någon annans räkning avskilda från egna tillgångar
och medel.

Första stycket får tillämpas endast om den risk som kan förknippas med

kunden enligt 2 kap. 3 § bedöms som låg och om verksamhetsutövaren utan
dröjsmål på begäran kan få del av uppgift om identiteten hos den för vars
räkning kunden förvaltar medlen och den dokumentation som ligger till
grund för uppgifterna.

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2019:608.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.