SFS 2002:152 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

020152.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad den 4 april 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt

3

skall ha följande lydelse.

2 §

4

Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver

1. bankrörelse och annan verksamhet som består i att från allmänheten

låna upp medel och att lämna krediter,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn och som huvud-

sakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i
3 kap. 1 § 2–13 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,

5. verksamhet som kräver anmälan till Finansinspektionen enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring,

6. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 § lagen (1989:508) om försäk-

ringsmäklare, samt

7.

verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra företag finns i 9 a §.

Denna lag träder i kraft den 27 april 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Carina Crantz
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:85, bet. 2001/02:FiU9, rskr. 2001/02:182.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/46/EG av den 18 september 2000

om rätten att starta och driva affärsverksamhet i institut för elektroniska pengar samt
om tillsyn av sådan verksamhet (EGT L 275, 27.10.2000, s. 39, Celex 300L0046).

3

Lagen omtryckt 1999:162.

4

Senaste lydelse 2000:952.

SFS 2002:152

Utkom från trycket
den 16 april 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.