SFS 2004:313 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2004:313 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
040313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt

3

skall ha följande lydelse.

2 §

4

Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 § lagen (1989:508) om försäk-

ringsmäklare, samt

6.

verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra företag finns i 9 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Jfr rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att

det finansiella systemet används för tvättning av pengar (EGT L 166, 28.6.1991, s. 77,
Celex 31991L0308), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/97/
EG (EGT L 344, 28.12.2001, s. 76, Celex 32001L0097).

3

Lagen omtryckt 1999:162.

4

Senaste lydelse 2002:152.

SFS 2004:313

Utkom från trycket
den 2 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.