SFS 2004:313 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2004:313 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt
040313.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:10px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:3px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:102px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:8px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:210px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1993:768) om �tg�rder mot <br/>penningtv�tt;</b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:36px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 19 maj 2004.</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:265px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:320px;left:331px;white-space:nowrap" class="ft11"> att 2 � lagen (1993:768) om �tg�rder</p> <p style="position:absolute;top:338px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">mot penningtv�tt</p> <p style="position:absolute;top:15px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:336px;left:205px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:15px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:124px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:374px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft17"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:10px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:373px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelserna i denna lag g�ller f�retag som driver</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">finansieringsr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:426px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft113">2. livf�rs�kringsr�relse, <br/>3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 � lagen (1991:981) om</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">v�rdepappersr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:479px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finansinspektio-</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft113">nen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell<br/>verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">5. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 � lagen (1989:508) om f�rs�k-</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">ringsm�klare, samt</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">6. </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:135px;white-space:nowrap" class="ft11">verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen</p> <p style="position:absolute;top:585px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.</p> <p style="position:absolute;top:603px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Lagen g�ller endast s�dan mot kunder inriktad verksamhet som avses i</p> <p style="position:absolute;top:620px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">f�rsta stycket och som bedrivs fr�n ett fast driftst�lle i Sverige.</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Best�mmelser om uppgiftsskyldighet f�r vissa andra f�retag finns i 9 a �.</p> <p style="position:absolute;top:10px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:674px;left:121px;white-space:nowrap" class="ft11">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.</p> <p style="position:absolute;top:709px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft11">GUNNAR LUND</p> <p style="position:absolute;top:762px;left:337px;white-space:nowrap" class="ft113">Maria Hallqvist<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:863px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:876px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:877px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Jfr r�dets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om �tg�rder f�r att f�rhindra att</p> <p style="position:absolute;top:890px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft114">det finansiella systemet anv�nds f�r tv�ttning av pengar (EGT L 166, 28.6.1991, s. 77,<br/>Celex 31991L0308), �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/97/<br/>EG (EGT L 344, 28.12.2001, s. 76, Celex 32001L0097).</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:927px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:89px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1999:162.</p> <p style="position:absolute;top:16px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:940px;left:106px;white-space:nowrap" class="ft18">4</p> <p style="position:absolute;top:11px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 2002:152.</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 2004:313</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 2 juni 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:744px;height:1071px;"> <img width="744" height="1071" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:15px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:962px;left:520px;white-space:nowrap" class="ft21">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:972px;left:526px;white-space:nowrap" class="ft21">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1993:768) om �tg�rder mot
penningtv�tt;

utf�rdad den 19 maj 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs

2

att 2 � lagen (1993:768) om �tg�rder

mot penningtv�tt

3

skall ha f�ljande lydelse.

2 �

4

Best�mmelserna i denna lag g�ller f�retag som driver

1. bank- eller finansieringsr�relse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsr�relse,

2. livf�rs�kringsr�relse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 � lagen (1991:981) om

v�rdepappersr�relse,

4. verksamhet som kr�ver anm�lan till eller ans�kan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anm�lningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inl�ningsverksamhet,

5. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 � lagen (1989:508) om f�rs�k-

ringsm�klare, samt

6.

verksamhet f�r utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar.

Lagen g�ller endast s�dan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

f�rsta stycket och som bedrivs fr�n ett fast driftst�lle i Sverige.

Best�mmelser om uppgiftsskyldighet f�r vissa andra f�retag finns i 9 a �.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2004.

P� regeringens v�gnar

GUNNAR LUND

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2002/03:139, bet. 2003/04:FiU15, rskr. 2003/04:217.

2

Jfr r�dets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om �tg�rder f�r att f�rhindra att

det finansiella systemet anv�nds f�r tv�ttning av pengar (EGT L 166, 28.6.1991, s. 77,
Celex 31991L0308), �ndrat genom Europaparlamentets och r�dets direktiv 2001/97/
EG (EGT L 344, 28.12.2001, s. 76, Celex 32001L0097).

3

Lagen omtryckt 1999:162.

4

Senaste lydelse 2002:152.

SFS 2004:313

Utkom fr�n trycket
den 2 juni 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.