SFS 2005:409 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

050409.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 och 5 §§ lagen (1993:768) om

åtgärder mot penningtvätt

3 skall ha följande lydelse.

2 §

4 Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som

driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmed-

ling,

6.

verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8.

verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen

(1995:400),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:335),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller
11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1–7 gäller
lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvud-
kontor i utlandet.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska

personer finns i 9 c §.

1 Prop. 2004/05:133, bet. 2004/05:FiU26, rskr. 2004/05:255.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/92/EG av den 9 december 2002 om
försäkringsförmedling (EGT L 9, 15.01.2003 s. 3, Celex 32002L0092).

3 Lagen omtryckt 1999:162.

4 Senaste lydelse 2004:1182.

SFS 2005:409

Utkom från trycket
den 14 juni 2005

background image

2

SFS 2005:409

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

5 §

5 Livförsäkringsföretag och försäkringsförmedlare enligt lagen

(2005:405) om försäkringsförmedling behöver inte utföra identitetskontroll
med anledning av ett försäkringsavtal vars årliga premie uppgår till ett be-
lopp motsvarande högst 1 000 euro eller vars engångspremie uppgår till ett
belopp motsvarande högst 2 500 euro. Identitetskontroll behöver inte heller
göras med anledning av betalningar som görs från ett konto som har öppnats
hos ett kreditinstitut som hör hemma inom Europeiska ekonomiska samar-
betsområdet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005, men tillämpas inte på försäkrings-

mäklare som utövar verksamhet enligt lagen (1989:508) om försäkrings-
mäklare med stöd av punkten 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(2005:405) om försäkringsförmedling. För dessa gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2004:1182.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.