SFS 2021:517 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2021-517.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 1 kap. 2 § och 2 kap. 16 § lagen
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska
ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
3 Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse, dock inte
a) sådan som drivs av försäkringsföreningar som har beviljats undantag

enligt 1 kap. 19 d § försäkringsrörelselagen (2010:2043), eller

b) tjänstepensionsverksamhet enligt lagen (2019:742) om tjänstepensions-

företag,

3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappers-

marknaden,

4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,

5. försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistri-

bution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av sådana
försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen eller
bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den lagen,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755)

om elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,

9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal-

tjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten ute-
slutande avser kontoinformationstjänster,

10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt

lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

1 Prop. 2020/21:119, bet. 2020/21:CU20, rskr. 2020/21:319.
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för
att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism,
om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande
av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG,
i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.
3 Senaste lydelse 2020:1039.

SFS

2021:517

Publicerad
den

8 juni 2021

background image

2

SFS

2021:517

11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss

verksamhet med konsumentkrediter,

12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verk-

samhet med bostadskrediter,

13. verksamhet som fastighetsmäklare eller fastighetsmäklarföretag med

särskild registrering för hyresförmedling eller fullständig registrering enligt
fastighetsmäklarlagen (2021:516),

14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spel-

lagen (2018:1138),

15. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksam-

heten eller i en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras
transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär
att ett utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande
5 000 euro eller mer,

16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
17. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat

revisionsbolag,

18. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster som inte omfattas av 17,

19. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatterådgivare),
20. verksamhet som advokat eller advokatbolag, till den del verksamheten

avser tjänster som anges i 4 § första stycket,

21. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än den som avses

i 20, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,

22. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 17–21, eller

23. yrkesmässig verksamhet som avser förmedling, förvaring eller handel

med konstverk, om det kan antas att det i verksamheten eller i en del av
verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, enstaka
eller sådana som kan antas ha samband, som innebär att ett utbetalt eller
mottaget belopp uppgår till motsvarande 10 000 euro eller mer.

Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestäm-

melser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.

2 kap.
16 §
4 Om en verksamhetsutövare som är en fysisk person driver sin verk-
samhet som anställd hos en juridisk person, ska de krav som avses i 1, 2, 8–12,
14 och 15 §§ samt 6 kap. 1 och 2 §§ gälla den juridiska personen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

4 Ändringen innebär att andra stycket tas bort.

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.