SFS 2006:535 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

060535.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt

2 skall ha följande lydelse.

2 §

3 Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som

driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmed-

ling,

6.

verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8.

verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen

(1995:400),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller
11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1–7 gäller
lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkon-
tor i utlandet.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska

personer finns i 9 c §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

1 Prop. 2005/06:45, bet. 2005/06:FiU22, rskr. 2005/06:317.

2 Lagen omtryckt 1999:162.

3 Senaste lydelse 2005:409.

SFS 2006:535

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:535

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.