SFS 2006:606 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

060606.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt

2 skall ha följande lydelse.

10 §

3 En fysisk eller juridisk person som lämnar uppgifter med stöd av 9 §

får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om den fysiska eller
juridiska personen hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas.
Den som lämnar uppgifter med stöd av 9 c § får inte heller göras ansvarig
för att ha åsidosatt tystnadsplikt. Detsamma gäller en styrelseledamot eller
en anställd som lämnar uppgifter för den fysiska eller juridiska personens
räkning.

I fråga om europabolag och europakooperativ som har ett sådant förvalt-

ningssystem som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr
2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

4 eller artiklarna

37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 av den 22 juli 2003 om stadga
för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)

5 tillämpas bestäm-

melsen om styrelseledamot i första stycket på ledamot i tillsynsorganet. Det-
samma gäller bestämmelsen om styrelseledamöter i 11 § om meddelandeför-
bud.

Av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt

21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ framgår
att bestämmelserna i andra stycket skall tillämpas också på ledamöter i ett
europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan.

I 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551), 13 kap. 2 § lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar, 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) och 37 §
revisionslagen (1999:1079) finns särskilda bestämmelser om ansvar för revi-
sorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och vissa andra företag.

1 Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277.

2 Lagen omtryckt 1999:162.

3 Senaste lydelse 2005:916.

4 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

5 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

SFS 2006:606

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:606

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Denna lag träder i kraft den 18 augusti 2006.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.