SFS 2009:716 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2009:716 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
090716.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 5 § och 8 kap. 1 § lagen

(2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha
följande lydelse.

6 kap.

5 §

En verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 3 § men som i

väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller
som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får av tillsynsmyndigheten
föreläggas att vidta rättelse eller, om detta inte är möjligt, upphöra med verk-
samheten.

Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller första stycket även

den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller
ingår i dess ledning.

Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 14 lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

8 kap.

1 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. riskbedömningen enligt 2 kap. 1 §,
2. grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 §,
3. undantag från bestämmelser om grundläggande åtgärder för kund-

kännedom enligt 2 kap. 5 §,

4. vilka stater utanför EES som uppfyller villkoren i 2 kap. 5 § 2 b, 4 och

9 b samt uppfyller villkor för tillämpning av bestämmelserna om utomstående
enligt 2 kap. 3 § tredje stycket,

5. skärpta åtgärder för kundkännedom och vad som avses med personer i

politiskt utsatt ställning enligt 2 kap. 6 §,

6. åtgärder för fortlöpande uppföljning av affärsförbindelsen enligt 2 kap.

10 § och hur dessa ska dokumenteras,

7. hur handlingar eller uppgifter som använts för att uppnå kundkännedom

ska bevaras enligt 2 kap. 13 §,

1 Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298.

SFS 2009:716

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:716

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

8. granskning och uppgiftslämnande enligt 3 kap. 1 §,
9. rutiner som ska följas samt vilken information och utbildning som ska

tillhandahållas anställda enligt 5 kap. 1 §, och

10. nödvändiga åtgärder och rutiner för att skydda anställda
enligt 5 kap. 2 §.

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.