SFS 2022:691 Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

SFS2022-691.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot

penningtvätt och finansiering av terrorism

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 7 § lagen (2017:630) om åtgär-
der mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.
7 §
Med finansiering av terrorism avses i denna lag sådan insamling eller
sådant mottagande eller tillhandahållande av pengar eller annan egendom
som avses i 6 § terroristbrottslagen (2022:666).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER

Fredrik Opander
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

SFS

2022:691

Publicerad
den

8 juni 2022

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.