SFS 2005:916 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

050916.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad den 1 december 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt

2 skall ha följande lydelse.

10 §

3 En fysisk eller juridisk person som lämnar uppgifter med stöd av 9 §

får inte göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt, om den fysiska eller
juridiska personen hade anledning att räkna med att uppgiften borde lämnas.
Den som lämnar uppgifter med stöd av 9 c § får inte heller göras ansvarig
för att ha åsidosatt tystnadsplikt. Detsamma gäller en styrelseledamot eller
en anställd som lämnar uppgifter för den fysiska eller juridiska personens
räkning.

I 29 kap. 2 § aktiebolagslagen (2005:551), 13 kap. 2 § lagen (1987:667)

om ekonomiska föreningar, 5 kap. 2 § stiftelselagen (1994:1220) och 37 §
revisionslagen (1999:1079) finns särskilda bestämmelser om ansvar för revi-
sorer i aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser och vissa andra företag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74.

2 Lagen omtryckt 1999:162.

3 Senaste lydelse 2004:1182.

SFS 2005:916

Utkom från trycket
den 9 december 2005

4 SFS 2005:877–935

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.