SFS 2000:952 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

000952.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad den 16 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt

3

skall ha följande lydelse.

2 §

Bestämmelserna i denna lag gäller företag som driver

1. bankrörelse och annan verksamhet som består i att från allmänheten

låna upp medel och att lämna krediter,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 kap. 3 § lagen (1991:981) om

värdepappersrörelse,

4. verksamhet som står under Finansinspektionens tillsyn och som huvud-

sakligen består i att utföra en eller flera av de verksamheter som anges i
3 kap. 1 § 2–13 lagen (1992:1610) om finansieringsverksamhet,

5. verksamhet som kräver anmälan till Finansinspektionen enligt lagen

(1996:1006) om valutaväxling och betalningsöverföring, samt

6. verksamhet av det slag som beskrivs i 1 § lagen (1989:508) om försäk-

ringsmäklare.

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket och som bedrivs från ett fast driftställe i Sverige.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra företag finns i 9 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Johan Lundström
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:145, bet. 2000/01:JuU3, rskr. 2000/01:17.

2

Jfr rådets direktiv 91/308/EG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att

det finansiella systemet används för tvättning av pengar (EGT L 166, 28.6.1991, s. 77,
Celex 391L0308).

3

Lagen omtryckt 1999:162.

SFS 2000:952

Utkom från trycket
den 1 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.