SFS 2004:1187 Lag om ändring i lagen (1999:163) om penningtvättsregister

041187.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:163) om
penningtvättsregister;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 3, 7 och 9 §§ lagen (1999:163)

om penningtvättsregister skall ha följande lydelse.

2 § Fysiska eller juridiska personer som avses i 2 § första stycket samt 2 a
och 2 b §§ lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt får föra penning-
tvättsregister över sådana uppgifter som den fysiska eller juridiska personen
lämnat med stöd av 9 § andra stycket nämnda lag.

3 § Penningtvättsregister får föras av en fysisk eller juridisk person som
avses i 2 §

1. för att förhindra att den fysiska eller juridiska personen medverkar vid

transaktioner som utgör penningtvätt enligt 1 § lagen (1993:768) om åtgär-
der mot penningtvätt, och

2. för att den fysiska eller juridiska personen skall kunna uppfylla upp-

giftsskyldigheten i 9 § andra stycket samma lag.

7 § En fysisk eller juridisk persons penningtvättsregister får inte samköras
med motsvarande register hos någon annan.

9 § Den som är verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i 2 §
får inte obehörigen röja uppgift i penningtvättsregister.

Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken skall inte följa för den som bryter

mot förbudet i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK ÖSTERBERG

Maria Hallqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.

SFS 2004:1187

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.