SFS 2004:1190 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism / SFS 2004:1190 Lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, m.m.
041190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:GECGHG+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:GECGHH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:GECGHH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:GECGHG+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:GECGHH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:GECGHG+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:GECGHG+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:GECGHH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:GECGHH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GECGHG+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:GECGHG+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:GECGHG+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:GECGHH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:GECGHG+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:GECGHH+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:GECGHG+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2002:444) om straff f�r <br/>finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa <br/>fall, m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:283px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 december 2004.</p> <p style="position:absolute;top:318px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 811, 13, 14, 16, 20 och 22 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">(2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa<br/>fall, m.m. skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>8 � </b>De fysiska och juridiska personer som avses i 2 � f�rsta stycket 16<br/>lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt skall granska alla transaktio-<br/>ner som sk�ligen kan antas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt<br/>denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Den som �r granskningsskyldig enligt f�rsta stycket skall d�rvid l�mna</p> <p style="position:absolute;top:477px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen<br/>best�mmer om alla omst�ndigheter som kan tyda p� att en transaktion avser<br/>tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag. Sedan s�dana uppgifter<br/>har l�mnats skall den granskningsskyldige p� beg�ran av myndigheten<br/>l�mna de ytterligare uppgifter som beh�vs f�r utredningen om brott enligt<br/>denna lag. </p> <p style="position:absolute;top:583px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, skall �ven annan fysisk</p> <p style="position:absolute;top:601px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">eller juridisk person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen om �tg�rder<br/>mot penningtv�tt l�mna de uppgifter f�r utredningen om brott enligt denna<br/>lag som myndigheten beg�r.</p> <p style="position:absolute;top:671px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>9 � </b>En fysisk eller juridisk person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen<br/>(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt f�r inte medvetet medverka vid<br/>transaktioner som kan antas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt<br/>denna lag.</p> <p style="position:absolute;top:760px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>10 � </b>En fysisk eller juridisk person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen<br/>(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt, dess styrelseledam�ter eller an-<br/>st�llda f�r inte r�ja f�r kunden eller f�r n�gon utomst�ende att en granskning<br/>har genomf�rts eller att uppgifter har l�mnats enligt 8 � eller att polisen ge-<br/>nomf�r en unders�kning.</p> <p style="position:absolute;top:866px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>11 � </b>I fr�ga om transaktioner som avses i 8 � skall i �vrigt best�mmelserna<br/>i 4 � f�rsta och andra styckena, 4 a � f�rsta stycket 1 och andra stycket, 5 �,</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2004:1190</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 15 december 2004</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2004:1190</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2004</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">7 �, 8 �, 10 � f�rsta stycket och 13 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �t-<br/>g�rder mot penningtv�tt till�mpas p� motsvarande s�tt.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Detsamma g�ller f�r best�mmelserna i 6 � lagen om �tg�rder mot pen-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">ningtv�tt. H�nvisningen i andra stycket i den best�mmelsen skall dock en-<br/>dast avse 4 a � f�rsta stycket 1 och andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:156px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>13 � </b>Om Finansinspektionen vid en inspektion av en fysisk eller juridisk<br/>person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen (1993:768) om �tg�rder mot<br/>penningtv�tt eller p� annat s�tt f�r k�nnedom om transaktioner som kan an-<br/>tas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, skall inspektio-<br/>nen underr�tta Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen<br/>best�mmer om transaktionerna.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>14 � </b>Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-<br/>nen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka rutiner som skall f�ljas av de<br/>fysiska och juridiska personer som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen<br/>(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt f�r att f�rhindra att de utnyttjas f�r<br/>transaktioner avseende tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag<br/>samt vilken information och utbildning som f�r detta �ndam�l skall till-<br/>handah�llas dem som �r anst�llda av de fysiska och juridiska personerna.</p> <p style="position:absolute;top:421px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>16 � </b>Fysiska och juridiska personer som avses i 8 � f�rsta stycket f�r f�ra<br/>register �ver s�dana uppgifter som de l�mnat med st�d av 8 � andra stycket </p> <p style="position:absolute;top:456px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">1. f�r att f�rhindra att de medverkar vid transaktioner som avser tillg�ngar</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, och </p> <p style="position:absolute;top:492px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">2. f�r att de skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 8 � andra stycket.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>20 � </b>En fysisk eller juridisk persons register som avses i 16 � f�r inte sam-<br/>k�ras med motsvarande register hos n�gon annan.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>22 � </b>Den som �r verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i<br/>8 � f�r inte obeh�rigen r�ja uppgift i ett register som avses i 16 �.</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">mot f�rbudet i f�rsta stycket.</p> <p style="position:absolute;top:669px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">JENS ORBACK</p> <p style="position:absolute;top:757px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft24">Agneta B�cklund<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2002:444) om straff f�r
finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m.;

utf�rdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 811, 13, 14, 16, 20 och 22 �� lagen

(2002:444) om straff f�r finansiering av s�rskilt allvarlig brottslighet i vissa
fall, m.m. skall ha f�ljande lydelse.

8 � De fysiska och juridiska personer som avses i 2 � f�rsta stycket 16
lagen (1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt skall granska alla transaktio-
ner som sk�ligen kan antas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt
denna lag.

Den som �r granskningsskyldig enligt f�rsta stycket skall d�rvid l�mna

uppgifter till Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen
best�mmer om alla omst�ndigheter som kan tyda p� att en transaktion avser
tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag. Sedan s�dana uppgifter
har l�mnats skall den granskningsskyldige p� beg�ran av myndigheten
l�mna de ytterligare uppgifter som beh�vs f�r utredningen om brott enligt
denna lag.

N�r uppgifter har l�mnats enligt andra stycket, skall �ven annan fysisk

eller juridisk person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen om �tg�rder
mot penningtv�tt l�mna de uppgifter f�r utredningen om brott enligt denna
lag som myndigheten beg�r.

9 � En fysisk eller juridisk person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen
(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt f�r inte medvetet medverka vid
transaktioner som kan antas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt
denna lag.

10 � En fysisk eller juridisk person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen
(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt, dess styrelseledam�ter eller an-
st�llda f�r inte r�ja f�r kunden eller f�r n�gon utomst�ende att en granskning
har genomf�rts eller att uppgifter har l�mnats enligt 8 � eller att polisen ge-
nomf�r en unders�kning.

11 � I fr�ga om transaktioner som avses i 8 � skall i �vrigt best�mmelserna
i 4 � f�rsta och andra styckena, 4 a � f�rsta stycket 1 och andra stycket, 5 �,

1 Prop. 2003/04:156, bet. 2004/05:JuU7, rskr. 2004/05:70.

SFS 2004:1190

Utkom fr�n trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1190

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

7 �, 8 �, 10 � f�rsta stycket och 13 � f�rsta stycket lagen (1993:768) om �t-
g�rder mot penningtv�tt till�mpas p� motsvarande s�tt.

Detsamma g�ller f�r best�mmelserna i 6 � lagen om �tg�rder mot pen-

ningtv�tt. H�nvisningen i andra stycket i den best�mmelsen skall dock en-
dast avse 4 a � f�rsta stycket 1 och andra stycket.

13 � Om Finansinspektionen vid en inspektion av en fysisk eller juridisk
person som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen (1993:768) om �tg�rder mot
penningtv�tt eller p� annat s�tt f�r k�nnedom om transaktioner som kan an-
tas avse tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, skall inspektio-
nen underr�tta Rikspolisstyrelsen eller den polismyndighet som regeringen
best�mmer om transaktionerna.

14 � Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektio-
nen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om vilka rutiner som skall f�ljas av de
fysiska och juridiska personer som avses i 2 � f�rsta stycket 16 lagen
(1993:768) om �tg�rder mot penningtv�tt f�r att f�rhindra att de utnyttjas f�r
transaktioner avseende tillg�ngar som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag
samt vilken information och utbildning som f�r detta �ndam�l skall till-
handah�llas dem som �r anst�llda av de fysiska och juridiska personerna.

16 � Fysiska och juridiska personer som avses i 8 � f�rsta stycket f�r f�ra
register �ver s�dana uppgifter som de l�mnat med st�d av 8 � andra stycket

1. f�r att f�rhindra att de medverkar vid transaktioner som avser tillg�ngar

som �r f�rem�l f�r brott enligt denna lag, och

2. f�r att de skall kunna uppfylla uppgiftsskyldigheten i 8 � andra stycket.

20 � En fysisk eller juridisk persons register som avses i 16 � f�r inte sam-
k�ras med motsvarande register hos n�gon annan.

22 � Den som �r verksam hos en fysisk eller juridisk person som avses i
8 � f�r inte obeh�rigen r�ja uppgift i ett register som avses i 16 �.

Ansvar enligt 20 kap. 3 � brottsbalken skall inte f�lja f�r den som bryter

mot f�rbudet i f�rsta stycket.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2005.

P� regeringens v�gnar

JENS ORBACK

Agneta B�cklund
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.