SFS 2010:764 Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

100764.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism;

utfärdad den 23 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§, 2 kap. 4, 5, 12

och 14 §§ samt 3 kap. 7 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.

2 §

Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finans-

inspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss
finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5. försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkrings-

förmedling, ifråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av
andra än anknutna försäkringsförmedlare,

6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt

fastighetsmäklarlagen (1995:400),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat

revisionsbolag,

11. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisions-

tjänster men som inte omfattas av 10,

12. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),

13. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advo-

katbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första
stycket,

1 Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372.

SFS 2010:764

Utkom från trycket
den 6 juli 2010

background image

2

SFS 2010:764

14. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i

13, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,

15. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som

anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person
som avses i 10–14 §§,

16. yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försälj-

ning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar
15 000 euro,

17. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster

enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, eller

18. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betal-

tjänster utan att vara betalningsinstitut.

4 §

I fråga om verksamheter som avses i 2 § 1–7 och 17 gäller lagen även

filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkontor i utlan-
det.

2 kap.

4 §

Med utomstående i 3 § tredje stycket avses

1. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 §

1–3, 5–7 och 17, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater med
hemvist inom EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt yrkes-
register, eller

2. fysiska eller juridiska personer med verksamhet som anges i 1 kap. 2 §

1–3, 5–7 och 17, godkända eller auktoriserade revisorer och advokater med
hemvist utanför EES, som har tillstånd eller är registrerade i ett särskilt
yrkesregister, om de tillämpar bestämmelser rörande kundkännedom och
bevarande av handlingar som motsvarar kraven i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att för-
hindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering
av terrorism och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs.

5 §

Bestämmelserna om grundläggande kundkännedom och om fortlöpan-

de uppföljning av affärsförbindelser i 3, 4 och 10 §§ gäller inte för

1. svenska myndigheter,
2. verksamhetsutövare som anges i 1 kap. 2 § 1–7, 17 och 18, och som har

hemvist

a) inom EES,
b) i en stat utanför EES om staten har bestämmelser om åtgärder mot

penningtvätt som motsvarar dem som föreskrivs i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för att för-
hindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering
av terrorism och om det finns tillsyn över att dessa bestämmelser följs,

3. företag inom EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel

på en reglerad marknad i den mening som avses i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finan-
siella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EG och 93/6/EG
och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande
av rådets direktiv 93/22/EEG, eller

background image

3

SFS 2010:764

4. företag utanför EES vars överlåtbara värdepapper är upptagna till mot-

svarande handel och omfattas av motsvarande informationsskyldighet som
företag under 3,

5. livförsäkringar, om den årliga premien uppgår till ett belopp mot-

svarande högst 1 000 euro eller engångspremien uppgår till ett belopp mot-
svarande högst 2 500 euro,

6. pensionsförsäkringar enligt 58

kap. 4–16 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229) som inte får återköpas,

7. pensionsavtal och pensionsrätter för anställda eller i den försäkrades

förvärvsverksamhet, om inbetalning sker i form av avdrag på lön och över-
låtelse av rättigheter inte är tillåten,

8. elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektro-

niska pengar

a) om det penningvärde som kan lagras på ett elektroniskt medium som

inte kan laddas uppgår till högst 150 euro, eller

b) när det gäller elektroniska medier som kan laddas, det penningvärde

som omsätts under ett kalenderår inte överstiger 2 500 euro och högst 1 000
euro kan lösas in under samma period, eller

9. när det gäller verkliga huvudmän bakom gemensamma konton som för-

valtas av advokater eller andra oberoende jurister som har hemvist

a) inom EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens identitet kan

göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran, eller

b) i en stat utanför EES, om uppgifter om de verkliga huvudmännens

identitet kan göras tillgängliga på verksamhetsutövarens begäran och advo-
katen eller den oberoende juristen omfattas av skyldigheter som motsvarar
dem som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av
den 26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet
används för penningtvätt och finansiering av terrorism och om det finns till-
syn över att dessa skyldigheter uppfylls.

12 §

Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7, 17 och 18 ska tilläm-

pa bestämmelserna om kundkännedom och bevarande av handlingar enligt
2 kap. även för sina filialer och majoritetsägda dotterföretag med hemvist
utanför EES, om inte hemvistlandets lag hindrar detta.

En verksamhetsutövare ska vidta åtgärder för att effektivt hantera risken

för penningtvätt och finansiering av terrorism om bestämmelserna som
anges i första stycket inte kan tillämpas samt skriftligen underrätta Finans-
inspektionen om detta.

14 §

Verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7, 17 och 18 får inte

föra anonyma konton eller utfärda anonyma motböcker.

3 kap.

7 §

En verksamhetsutövare som avses i 1 kap. 2 § 1–7, 17 och 18 ska ha ett

system för att snabbt och fullständigt kunna lämna upplysningar om huru-
vida de under de senaste fem åren har haft en affärsförbindelse med en viss
person och, om så skulle vara fallet, om förbindelsens art.

background image

4

SFS 2010:764

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.