811348.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1348 Lag

Utkom från trycket

den 29 december 1981

om ämdriiig i earkotikaförordningen (1962:704);

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § 2 mom. och 14 § na rkotika-

förordningen (1962:704) skall ha nedan angivna lydelse.

6 § 2 motn.^ Narkotiska läkemedel får lämnas ut endast efter förordnan­
de av läkare, tandläkare eller veterinär. Närmare föreskrifter om utläm­

nande av narkotika meddelas av socialstyrelsen.

Om det finns grundad anledning att anta att en läkare, tandläkare eller

veterinär missbrukat sin behörighet att förordna narkotiska läkemedel, får
hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd efter omständigheterna antingen

förbjuda att sådana läkemedel lämnas ut på förordnande av läkaren, tand­

läkaren eller veterinären eller föreskriva särskilda begränsningar i fråga
om utlämnandet.

Beslut som avses i andra stycket skall ha omedelbar verkan, om inte

nämnden förordnar annat.

14

Beslut av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd enligt 6 § 2 mom.

andra stycket eller beslut av socialstyrelsen enligt 11 § tre dje stycket får
överklagas hos kammarrätten genom besvär.

Annat beslut av socialstyrelsen enligt denna förordning får överklagas

hos regeringen genom besvär.

2574

' Prop. 1981/82:60, SoU 27, rskr 123.

^ Senaste lydelse 1968:69.

^ Senaste lydelse 1971:984.

¬

background image

". ;-Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift på

SFS 1981:1348

den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.