SFS 1998:1416 Lag om ändring i lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (1996:168) om vissa äldre sedlar / SFS 1998:1416 Lag om ändring i lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar
981416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:168) om vissa äldre
sedlar;

utfärdad den 26 november 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att lagen (1996:168) om vissa äldre

sedlar skall ha följande lydelse.

Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar

skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1998.

1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem

kronor,

2. sedlar på 10 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på fem-

tio och tio kronor,

3. sedlar på 10 kronor med anledning av Riksbankens 300-årsjubileum en-

ligt kungörelsen (1968:128) om nya sedlar på tio kronor,

4. sedlar på 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på fem-

tio och tio kronor,

5. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på

etthundra kronor,

6. sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS 1985:2) om

utgivande av sedlar på femhundra kronor,

7. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på

ettusen kronor.

Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagligt betalningsmedel finns

bestämmelser i 5 kap. 4 §

lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1997/98:164, bet. 1998/99:KU8, rskr. 1998/99:11.

SFS 1998:1416

Utkom från trycket
den 4 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.