SFS 2018:1789 Lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar / SFS 2018:1789 Lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
SFS2018-1789.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa

gränsöverskridande betalningar

Utfärdad den 22 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2002:598) om avgifter för
vissa gränsöverskridande betalningar ska ha följande lydelse.

1 § Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den
16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och
om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom när det gäller
artiklarna 6�8, tillämpas även på Sveriges valuta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2017/18:291, bet. 2018/19:FiU15, rskr. 2018/19:25.

SFS

2018:1789

Publicerad
den

28 november 2018

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.