SFS 2020:181 Lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar / SFS 2020:181 Lag om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
SFS2020-181.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2002:598) om avgifter för vissa

gränsöverskridande betalningar

Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2002:598) om avgifter för
vissa gränsöverskridande betalningar ska ha följande lydelse.

1 §2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den
16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och
om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001 ska, utom när det gäller
artiklarna 6 och 7, tillämpas även på Sveriges valuta.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

2 Senaste lydelse 2018:1789.

SFS

2020:181

Publicerad
den

3 april 2020

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.