SFS 2002:598 Lag om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2002:598) om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar / SFS 2002:598 Lag om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar
020598.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om avgifter för vissa gränsöverskridande
betalningar;

utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att Sveriges valuta skall omfattas av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2560/2001 av den 19 de-
cember 2001 om gränsöverskridande betalningar i euro

2

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002. I artikel 9 i förordningen finns be-

stämmelser om när förordningen blir tillämplig på gränsöverskridande betal-
ningar som utförs i svensk valuta och om när utvidgningen får verkan.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Göran Haag
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:168, bet. 2001/02:FiU24, rskr. 2001/02:288.

2

EGT L 344, 28.12.2001 s. 0013-0016 (Celex 301R2560).

SFS 2002:598

Utkom från trycket
den 24 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.