SFS 1968:605

680605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1968 . Nr G05

Nr 605

Lag

angående ändring i lagen den 25 maj 1956 (nr 216) om

jordLrukskasserörelscn;

giL>en Slockholnts slolt den 6 decenxher 1968,

Vi GUSTAF ADOLF, med Gtids n å d e, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, pr a v e t c r Ii g t: att Vi. med rilcsdagcnk funnit

pil forordna, d ds att 4, 5, 7. 12, 14, 22, 24, 30—42, 52, 56, 58 62 74 och

;5 J§, S7 § 2_mp.,^88 a g s amt 01 och 96 g§ lagen den 25 maj 1956 om jord-

tmkskasserore sen- skall erhålla andrad lydelse på sätt nedan anges de/5

.th lagen sk all inforas fyra nya paragrafer, 42 a-d §§, av nedan angiven

Ivdelsc.

°

4 §.

Jordbrukskassas firma

»ek.för.j.

EJ m å

ordet jordbrukskreditkassa.

Ora imvändning av ordet bank vid beleckning av kreditkassas rörelse är

särskilt stadgat.

5 §.

Jordbrukskasserörelsen skall stå under tillsyn av bankinspektionen
Medi kass orna och riksorganisationen registreras hos tillsynsmyndighe-

lansstj-relse i lagen den 1 juni 1951 (nr 308) om

i iTmT.'

äga i fråga om jordbrukskasserörelsen motsvarande

fUlsynsmyndighelen. Anteckning i registret skall dock, såvitt

teni .n

^ al lmänna tidningarna och i tidning, som är

spridd mom kassans verksamhetsområde.

7 §•

jordbrukskassa och stadgar för kassan ån­

gbil lil irn ®

pä dessa sökas hos tillsynsmyndigheten. I ärendet

Iniksltnc^

beredas riksorganisationen och den centralkassa, vari j ord-

Si rn

medlem, att avgiva yttrande..

^Ua"

överensstämma med denna lag

soin^r,

^^mttning i övrigt ävensom att stadgarna innehålla föreskrif-

stlir ,

ägnad att fullgöra sina uppgifter, skall tillsynsmyndig-

^ stadgarna och godkänna kassan. Stadfästelse skall ock sö-

om ändring i jordbrukskassas stadgar.

^illkc

12 §.

mtrade som medlem i jordbrukskassa fastställas av riksor-

j|"'"'™ltskassa mä

14 §.3

sina medlemmar.

'P,

Bau CO: Rskr 3G8.

S5_

^ ve av 58 § se 19G2: 83 ocli av 87 § 2 mom. sc 1Ö67: 5'J3. 88 a g inlörtl genom

innebär ntl andra stycl^ct upphävs.

i;-'

j

•Mi

i i.

jiJ

'••Il

1'!'

i

\ •

I ,

, • K

! •

•.i

1-1

: •• >

ii!

'.'•i.

•'i

•i ••

i- •

i;

"ii

•' :i • :i

TI'- •: j i

iN ..

iT!l-

j

li.ii •

• ik j.:

lid

r

liiM-

I'd-

I-'i: •

I I

I'

I-

: \

t

; I

;i,i

i 7 1

;•: .U

i

i

!'!

¬

background image

19G8 • Nr 605

22 §.

Till mcOIenr i ccnlrcilkt^ssa inu allenast antagas

jordbrukskassa vars styrelse har sitt säte inom centralkassans vcrii.g,,

hetsområde, samt

_

holag, förening eller annan sammanslutning, som har till luivudsiiv

uppgift att ekonomiskt eller på annat sätt främja jordbruket, binärin^d''

till eller fisket eller intressen som äro gemensamma för utövare av sldit

näringar.

Riksorganisationen äger

i centralkassa.

24 .§.^

Centralkassa må bereda kredit allenast åt medlemmar i kassan cllcriaa.

sluten jordbrukskassa samt åt bankaktiebolag, sparbank, postbanken, ccn"

tralkassa eller annan allmän kassa eller inrättning vars reglemente'foM.

ställts av Konungen, kreditaktiebolag, försäkringsföretag med svensk bn.

cession ocb utländskt bankföretag.

Kreditgivningen till •—

tillbörande säkerbeter.

30 §.

Kreditkassa får låna ut pengar ocb anskaffa medel till utlåningen i d tn

ordning denna lag föreskriver samt idka verksamhet som står i samband

därmed.

.Tordbrukskassa får ej för egen räkning låna in pengar från allniänliden.

Utan tillstånd av tillsynsmyndigheten i'år kreditkassa icke mottaga värde­

handlingar till förvaring ocb förvaltning. Tillstånd får meddelas endast on

kassan med hänsyn till dess organisation ocb förvaringsanordningar sam;

fonder kan på ett betryggande sätt handha sådan verksamhet. När fönitsäll-

ningar icke längre föreligga för tillstånd, får det återkallas.

I kreditkassas stadgar skall angivas vilken rörelse kassan får utöva.

31 §.

Kreditkassa får ej för egen räkning driva handel med eller, med dc u n­

danlag som angivas i 32 och 33 §§, 1^'örvärva annat än guld, mynt, växlar,

checkar, anvisningar, obligationer och andra för den allmänna rörelsen ar-

sedda förskrivningar utom förlag.sbevis.

32 S.

Kreditkassa får förvärva

1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt föi" att bereda kassan eller a"

sluten kassa lokaler för dess inrymmande eller tillgoflose därmed saniina"

hangande behov,

2. aktie i bolag, vilket uteslutande bar till svftc att förvalta fast egemk|||

eller tomtratt som förvärvats för det under f angivna ändamålet, oeli <

lagsbevis, som utfärdats av sådant bolag,

'

,

3. inventarier, vilka anskaffas för röla-lsen eller till fastighet, -soin

som kassan i övrigt innehar,

„ ilbv

• )ostadsrält för att liereda hostad ål någon som är anställd i k as-^-i

1 an sluten kassa.

_

Ärende om förvärv enligt första stvcket av fast egendom. ''ng-

aktie avgores av stämman, om ej annat följer av kreditkassans

å

samma galler ärende om förbättring av byggnad i vilken kassans ell

»ro ollor avsi-såliv,. i.Tvi,,,!,,.

11 il ill,, n iiiiH']i;i|, bl, ,1 ,|H

boll fjiinic si vi iifiiii ii|i|>iiiiv.,.

¬

background image

196S . Nr G05

1651

C,.„l«lk3ssa «r lill belopp, som vid varje tidp.mkt sammm,la"l évaror

,„,],6.5d bopwaant av kassans och ansh.lna jordbrukskassors evct kani
Ul. fo"-""';-''

förening eiier aklle i sätiaSl bolL

liilgodoser for kred.tkassor gemensamma inlressen, eller gar.anl ond'

.,ri5 eller

d.lf-Tdals av föreningen eller bolaget? él"er i öl

;ni t illskjuta mede l till föreningen eller bolaget.

rjiK-i—

^

ST

1

uoiagei eller annorst

IthS.

Cenlralkassa som medverkar vitl emission av aktier eller förla^sbevic T

don allmänna marknaden får efter tillstånd av tillsynsmyndigbeten förVär

va.ktie eller fo r agsbevis som ingår i emissionen. Sådan aktie dier sådant

förlagsbevis skall ccntralkassan avjdtra så snart det lämpligen kan ske od

ajd dl är cflcr förvärvet. Om synnerliga sl:äl föreligga, kan tillsynsmyn-

(!ir;Iielen förlänga denna frist.

33

För alt skydda fordran får kreditkassa dels på offentlig auktion dier

iindbarscller i den ordning som angives i 96 a § ulsökningslagen köpa egen­

dom som or utmalt el er pantsatt för fordringen dels, oni det är upVenbart

111 ass an ann ars skulle lida avsevärd förlust, såsom betalning för Lrdran

cjdaga for fordringen pantsatt eller annan egendom. Vad nu sagts gäller

NsTredUkas-fa ^ ^

^'J^skott till kreditkassan själv dier annan jordbni-

vförvärvat enligt första stydcet, skall avyttras

lör kassan

^

senast när det kan äga rum ulan förlust

öcnna paragraf skall ofördröj ligen anmälas hos tillsyns-

34

k3e"et

uusluLna jordbrukskassor skall till insättarnas skj'dd

fnrhln 1

lägsta belopp. Detta bestämmes för kassorna gemen-

fnlno

®

deras tillgångar odi av dem ingångna garantiförbin-.

'lölianL c

beräkningen av kapitalkravet indelas placeringarna

^'J^nde fjTa grupper, nämligen -

kassa, checkar, poslremissväxlar samt fordringar hos

och riksgäldskontorel,

tnn

och obligationer som utfärdats av staten, kom-

ninrf ^

därmed jämförlig samfälHghet, allmän kassa eller inrätt-

reglemente fastställts av Konungen, dier kreditakticbo-

I^P^'^^'rigar för vilka staten, kommun eller därmed jämförlig

j>l] ^ S^iet, bankaktiebolag, sparbank, postbanken, ccntralkassa

''»liti

under A 1 eller 2 avsedd kassa dier inrättning, Itredit-

4 foj./-'

försäkringsföretag med svensk koncession sv.arar,

ran

vilka säkerliden utgöres av värdehandling eller ford-

0. j,g '

^^ngives under A 1—3,

iordb

utfärdats av centralkassan eller ansluten

lin" I, ®'^^ssa odi för vilka kassan erhållit säkerhet i värdeliand-

ö t er fordran, som angives under A 1—4,

!l

!|j

' = :1

: :i.

!l

; 'N

II

!: • t

i •»

I M 1

i i i-

i !l

ii II

öl !i

np!

i'

;;

i''i:

[ili

ijf!

'•Il

iidh

t\.<i

•! :M

I • • I

s ' I i -

'li

: :i M ••

d •;!

• I r I .

•: i 1 1- •

. f I

' ; t

I !

¬

background image

1G52

1968 • Nr 605

B 1. andra fullgoda obligationer än de som angivas under A 2

2*. fordringar för vilka utländskt bankföretag eller annat försäkr'

företag än som avses under A 3 svarar,

'

3, fordringar för vilka säkerheten utgöres av

värdehandling eller fordran, som angives under B 1 eller 2

inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller t r •

rätt till sädan fastighet inom sjuttiofem procent av det uppsk-iu'i

värdet av den fasta egendomen eller, i fräga om tomträtt, av lu!-"

nad som hör till tomträtten, eller

'

fordran med förmånsrätt pä grund av lagen den 10 dcccinkf-

1966 (nr 701) om förmånsrätt för fordringar enligt latrcn om

gt lagen om uisa

gemensamhetsanläggningar, så-^åda förmånsrätten får "öras "5

filan­

de på kassans föranstaltande,

4. garantiförbindelser, som utfärdats av centralkassan eller aiishil

jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet i vä rdehanfk

-3,

(Ti

ling eller fordran, som angives under B 1-

C. 1. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

inteckning i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en- dkr

tvåfamiljshus eller med flerfamiljshus för vilket statligt bostadslån

utgår eller i tomträtt till sådan fastighet, om inteckningssäkerliclin

är förstärkt med borgen och inteckningen ligger mellan sjuttiofem

och etthundra procent av det uppskattade värdet av den fasta egen­

domen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad som hör till toml-

rätten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis är inrättad för indu­

striell verksamhet, eller i tomträtt till sådan fastighet inom fciniui

procent av det uppskattade värdet av den fasta egendomen ell er,i

fraga om tomträtt, av byggnad och annan egendom som hör ti ll

tomträtten,

förlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondbörs här i landet,

eller

borgen, dock ej till högre belopp för varje låntagare än tjugofein-

tusen kronor,

2. garantiförbindelser, som utfärdats av centralkassan eller anslnlfn

jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet i form

V-XaiUaiLL

^ ardehandling, fordran eller borgensförbindelse som angives

C 1 ,

iindcr

D.

övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som

femte och sjätte styckena skola avräknas från eget kapital.

enligt

si

I

Pl^^ceringar, som angivas under A, fordras ej eget kapital- 1 Ö

icau centralkassa jämte anslutna jordbrukskassor "vid varje tidpimk
aCl J\.apital till läast cH Imlm-iT-, o,-.,-,,

—,,-,r,T-,ir,rU

I övrig

li.i

ner V 1-

anslutna jordbrukskassor vid var,

belopp, som motsvarar sammanlagt

procent av summan av placeringar, som angivas under B,

jra procent av summan av placeringar, som angivas under C, och

summan av placeringar-, som angivas under D.

irnu^u

bokfört värde och garantiför-bindelsc

)mrnella belopp.

®

¬

background image

19GS . Nr G05

1653

det belo pp vartill centro 1 kassans och anslutna jordbrukskassors eget

),3pital uppgir. I

om forlagskapital, som långivaren kan återkräva

inom fem dr , skall dock iakttagas Q t med centralkassans och de anslutna

•nrdtTukskassornas eget kapital får hkstallas högst så stor del av det varie

Jr förfallande beloppet som svarar mot tio procent av detta kapital

Frln ccntralkassans och de anslutna jordbrukskassornas eget kanital

.kall aATäknas del bokforda värdet av vad de såsom aktiekapital eller i an

nan form tillskjutit till foretag som driver någon form av bankverksamhet

S-dan mräkning skall dock ej ske i fråga om förelag där staten är delägare'

Har centralkassa eller ansluten jordbrukskassa väsentligt ekonomiskt'in'

Iresse i akt iebolag som uteslutande har till syfte att förvalta fastighet eller

lomträtl s om förvärvals för att bereda någon av liassorna lokaler''för dess

inrpnmande eller tillgodose därmed sammanhängande behov, skall från det

fena kapitalet a^Täknas åtta procent av summan av det bokförda värdet av

akUerna i fastighetsbolaget och bolagels bokförda skulder eller den del av

som svarar mot kassans innehav av aktier i fastighetsbola^^et.

Med uppskattat va rde avses det värde, som laeditkassa bestänit på 'Grund­

val av särskild värdering. Har enligt gällande bestämmelser om lån av stats­

medel t ill främjande av bostadsbyggandet sådant lån beviljats till uppföran­

de av viss byggn ad, skall till grund för bedömandet i stället för uppskatt-

Din^^svärdct läggas det enligt nämnda bestämmelser fastställda pantvärdet

for byggnaden eller den fastighet, där denna uppföres, om ej särskilda skäl

föranleda annat,

35 §,

Centralkassa skall hålla en med hänsyn till rörelsens art och omfattning

ullracklig kassare ser^'.

kassarescrven skall beslå av tillgångar som med lätthet kunna förvandlas

1 pengar o ch skall tillsammans med inneliggande kassa uppgå till lägst ett

procent av kassans samtliga förbindelser med

förlagslån, lån mot inteckning i egen fastighet, lån som tagits

t

pensionsfonden i samband med återlån enligt fondens

• ! 1°

gaeantiförbindelser. Nedgår kassareserven tillfälligt under

Ä riri

PP'

ökas till detta.

bssarL^

atigives i andra stycket pantsalt, får den cj inräknas i

nn

. ."öe tillgången säkerhet for avtalad kredit som centralkas-

lillgångoi

IK ;,vl r% 1

får d,..,

Lill

c.

alet har rätt att ytterligare erhålla vid anfordran.

J3J, pt j

,

^aivciin;L lui uviaiiia it^reuu som eemraiivus-

till fullo, får den ändå beräknas till det belopp, som kassan

cgen-

Kred'

• .

36 §.

®^öast mot betryggande säkerhet i fast eller lös < ^

säkerhet får doclc kredit lämnas till ett

^"Dimaa'a''

varje tidpunkt svarar mot högst tre procent av

^^'^balkaJ ^^^tralkassas och anslutna jordbrukskassors eget kapital samt

k sådanDärutöver får kredit ulan säkerhet he^^ljas

avses i 34 § första stycket A 2 eller 3, dock icke

2.

bankföretag,

^^®ciisamh

uvses i lagen den 16 december 1966 (nr 700) om v issa

'?'Tiiånsräli^4^ •

krediten ej överstiger belopp för vilket

''^^öamndn l *

grund av lagen om förmånsrätt för fordringar en-

^g^kande

förmånsrätten hlr göras gfillande på kreditkassans för-

^

kans rörelse, om krediten äf kortvarig.

-St-ens/: forfaftm'ngssamlinij i9r,S, Nr eoi—COS

\ . :

i.
i

\-

fi

\ \

r

i-,

ii

Ml

.i

f

1

: : I

• •:. I ;

* I! ' 1 I (

•iHh

1 !•' -J '

!!rr:-i

i i[f; i

• f. !' j i"

?; t; i.n

i

'äii

liil-

•: I. l'= .

I • I "• I j v

I

I

ln;l. I

: , i ö i

K K!

i!i:: .

!l^

'Hr •

i i

!:•

!\

5»-

< .

¬

background image

165-1

1968 • Nr 605

Kredit ulan säkerhet enligt första stycket beviljas av cenlralkass. ,,1

dier med'^ivande av denna, av ansluten jordbrukskassa.

"

Aktie i bolag, som huvudsakligen förvaltar eller driver handel mcå-M

dier som idkar emissionsrörelse, får mottagas som pant endast om 5"

noteras vid fondbörs här i landet. Vad nu sagts gäller även förlagslievis .v

utfärdats av sådant bolag.

, .

Kreditkassa får ej som pant mottaga aktie i bolag, som har till upj mjn.,,

tillgodose för kreditkassor gemensamma intressen, eller förlagsbevis so-

sådlmt holag eller centralkassa utfärdat, och ej heller bevis om'andcl i dlf-

tiilskolt till kreditkassan själv eller annan jordbrukets kreditkassa.

37 §.

Kreditkassa skall ägna särskild uppmärksamhet åt att kredit i så dan cn..

fattning, att fara kan uppkomma för kredilkassans säkerhet, icke läimii;

till sanima låntagare eller till låntagare, som äro förbundna med varandra]

väsentlig ekonomisk intressegemenskap, eller mot säkerhet av aktier dk :

förlagsbevis, som utgivits av samma aktiebolag eller aktiebolag som äro för.

enade i sådan gemenskap som nu sagts.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på borgen och annan garan­

tiförbindelse till kreditkassan.

38 §.

Kreditkassa får ej utan tillstånd lämna kredit till ledamot av kassans sty­

relse, revisor i kassan eller suppleant för styrelseledamot eller re^^sor ocliej

heller till den som är anställd i kassan. Detsamma gäller kredit mot säker­

het av borgen eller fordringsbevis, som utfärdats av sådan person.

Tillstånd enligt första stycket lämnas såvitt gäller centralkassa av riksor­

ganisationen och såvitt gäller jordbrukskassa av centralkassan.

39 S.

Bestämmelserna om kredit i 36—38 §§ äga motsvarande tillämpning

garantilörbindelse som kreditkassa ikläder sig.

40

Ställes lån icke alt betalas inom ett år, skall kreditkassa förbelialk åt­

rått all säga upp lånet till återbetalning senast inom sagda lid.

Utan förbehåll enligt första stycket får

1. cenlralkassa bevilja ålerlån enligt reglementet angående allmänna

sionslondens förvaltning med längre löplid än ett år,

.

2. kreditkassa utlämna andra lån mot skuldebrev med längre löpt'

nt - 1^'

ett ai till ett sammanlagt belopp, som tillsammans med belopp

utlåning fran övriga kreditkassor inom vederbörande centralkassas

samhetsområde vid varje tidpunkt svarar mot högst tjugofem

,

summan av ccnlralkassans och anslutna jordbrukskassors eget

p,,

centralkassans inlåning efter avdrag för lån som tagits upp hos aii nn

pensionsfonden i samband med åtcriån.

"

. ,.||,,pr,-n

ning i^förhållande till den tid för vilken lånet beviljas.

,-i ] i

Cma-alkassa skall enligt 17

tredje stycket meddela de

gai som iordras för tillämpningen av bestämmelserna i audia - .

och tredje stycket första punkten.

hredilkassa skall förbehålla sig rätt att säga upp lån som avsc-s i

¬

background image

1968 . . Nr 605

1G55

lill åt erbdalning senasl inom tre månader, om säkerheten for lånet

f.n«rj?as i märklig mån cljer, i fråga om län utan säkerhet, om trygghet icke

,-3^e^fére]igger för låneförbindelsens .fullgörande. -

Bestämmelserna i denna paragraf äga icke lillämpning på lån/ for vars

„;;MinfTe s taten, koiniunn eller därmprT T

DCMui-"—"-

..

-o- —lan,

I or Ta

^.äldande st aten, I<oininnn eller därmed Jämförlig samfällighet svarar

Föresl^riften i (re dje stycket forstn punkten galler dock även sådant län

41 §: . •

Kreditkassa får ej vid avtal om kredit eller annars i sin rörelse förbc-

biil:'

andel i vinst på affär, som kassan själv icke äger avsluta.

< '

Ejlieller får kreditkassa, dar ej är fråga om utdelning på aktier öiler

,11 n\T5rt kan lillkomma kassan som

nv oVMnr.

L

t __

XIV-"-

'

o

-v XXX

I-H.

nd io\Tigt ka n lillkomma kassan som ägare av aktier, på annat sätt bere­

dasandel i v inst på verksamhet, som kassan själv icke äger driva.

42

Vidbcsiljande av kredit får kreditkassa icke göra förbehåll om att kredit-

kloppet eller del av detta skall sättas in hos centralkassa för längre lid än

jEimanader eller på längre tids uppsägning än sex månader.

42a§.

. i - : : •>

Kreditkassa f år ej utfärda tryckta eller graverade, till innehavaren eller

lill viss man eller order ställda förbindelser eller ikläda sig ansvarighet för

sådana förbin delser. Vad nu sagts gäller dock ej räntebärande förlagshevis,

sam centralkassa utfärdar och som lyder på minst etthundra kronor. •

42h §.

JfolLok eller annat bevis, som centralkassa utfärdar om tillgodohavande

få råknmg, sk all ställas till viss man och innehålla att överlåtelse får ske

ödast lill viss man och att överlåtelsen bör anmälas hos Icassan.

Centralkassa f år ej träffa förbehåll om rätt för kassan att åberopa betal-

nin? lill annan än rätt innehavare av iholbok.

Om efterlysning och dödande av förkommen motbok gälla särskilda be-

däannelser.

42 c §.

Innan kr editkassa inrättar bankkontor, skall kassan inhämta yttrande

• n n ämnden for bankkontorsetablering.

anmälas hos tillsynsmyndig-

bidraga till kostnaden för nämndens verksamhet enligt

-'äöinicr ^

nieddelas av Konungen eller myndighet som Konungen he-

0

_

_

' 42d

:

• -

förmyndarens tillåtelse förfoga över medel som den

centralkassa efter det att han fyllt sexton år.

'^^3'ndiges samtycke får kassan ej betala ut sådana medel till för-

m/ru'

^ö™yndaren fått överförmyndarens tillstånd att omhänder-

fjY

företett bevis på detta, äger den omyndige ej vidare för-

Sådan inskränkning i den omyndiges rätt skall anteck-

^ m otbok, när beviset eller motboken företes

förmyndaren eller god man förvaltar enligt föräldrahalken få,

fi.._

'Ht Dnit^ir

n 4 n

1.

t.

1»J

«XL «

i ^

ränta som stått inne kortare tid än ett år, Itxgas nt xilnn

Haadra

endast om förbehåll därom skett enligt 15 kap.

•fdna. a|}

nämnda balk. överförmyndaren kan när som helst for­

al! f" t

i;.uK.. I.J viJi lui jjiyiiuui Cil ivuii nai iujii jii-i

crbehållet ej skall gälla. Sådant förordnande skall anteck nas pa

i

"ii

j- ,f

'il' • 1 -

iti

'.it'

i:

\

( ? k ;

! (

. (

.s

iif

IM,

f.i'

i !b

.i li

•i'

i i

:

il

•H :

¬

background image

105G

• Nr C05

bevis eller i molbok, som utfärdats om insättningen, överförinyndu, f

mvndare ocli god man äga på begäran erhålla bevis om belopps

'"•

del, som sättas in eller stå inne. ock i förekommande fall intyg attnieddS

tillstånd ieke utnyttjats.

ö9 S

xJ »-j

^ •

Det åligger

nämnda liandlingar.

Minst en

kassans medel;

granska av styrelsen vidtagna åtgärder i fråga om förvaltning och

yttring av egendom, som kassan inköpt eller övertagit jämlikt 33 §;

*''

taga del av de

rörande kassan.

1 övrigt

av revisionsuppdraget.

5G §.

I fråga

57—67 §§ nedan.

Vid tillämpningen

52—54 §§ denna lag,

samt att i 87 ock 89 §§ hänvisningarna till 51 § i stället skola avse .51;

denna lag.

58 §.

Har kreditkassa

av rätlen.

Genom rätlens försorg skall ofördröjligen till tillsynsmynclighelen av­

sändas dels för registrering meddelande om beslut att kasLan skall träda

i likvidation, dels ock underrättelse om förordnande av likvidalor med sn-

givande av lians fullständiga namn ock postadress.

62 §.

Finnes kredilkassa, som enligt verkställd registrering trätt i likvidaliu,

sedermera sakna till föreningsregistret anmälda behöriga likvidatorcr. skall

rätten på ansökan av medlem, korgenär eller annan, vars rätl kan vara

beroende av all någon finnes som äger företräda kassan, eller pä a n­

mälan av tillsjmsmyndigbcten förordna likvidatorer.

Genom rätlens

och postadress.

74 §.

Kredilkassas sljTclse

som äskas.

åppas anledning till antagande att centralkassa gjort sådana förlusk^

all kassans ock de anslutna jordbrukskassornas eget kapital icke sv arnr

mot det belopp som fordras enligt 34 §, skall cenlralkassans stjTclsc ofor-

roj igen låta upprätta särskild balansräkning enligt 44 ocb 45 §§ fd r u

visande av cenlralkassans slällning samt, därest balansräkningen kekra-

tar antagandet i fråga, ofördröjligen avsända meddelande härom liH

synsmyndigheten.

Centialkassas styrelse

tilksyiisiiiyndigbetcn äskas.

Har kreditkassas

j^ed slraH.^"

Anda att

fijma påkallade.

,, ,.i

Underlåter kassa att ställa sig till efterrättelse av mvndigbelcn nied ^

loilmd eller forejäggande eller bandliar kassan eljest^sina angclagon^

ålori^ n

5gnat att rubba förtroendet till kassan, äger myi» !|-

Mcrknlla godkännandet.

Tillsynsmyiidigbetcn äger

denna lag.

37 ^

]

månader efter det på anmälan jänilikl 91» ^

' , ,IT

Ia,.,en om ekonomiska föreningar registrering skeit av beslut om

¬

background image

19G8 . Nr 605

1657

säyfil den överlagande som den överlätande kassans

5??i°/,°n-ir

tillständ att bringa tusions-

'Sil (Ulvcrkslälligh^

' °

'Tillsynsinj-ndiglietcns tiilständsprövning.skall grundas pä etl bedöman-

huruvida fusione n kan anses vara förenlig med deras intressen, som

po insällarc i eller eljest hava fordringar å de av fusionen berörda kas-

Tillständ mä icke meddelas, med mindre riksorganisationen lämnat

i vtinrfe til l fusionen eJler, då centralkassn ovf^rtnrrrar.

r

u

7x

l """ukiä iiKiorganisaiionen lämna

pedgh-ande till fusionen eller, då central kassa överlager annan kreditkas-

53S rörelse, konungen eller myndighet Konungen förordnar prövat överta-

ojndd iclie vara till skada för det allmänna.

" TillsynsmjTidigheten skall

sist angivits.

Eeslul, varigenom ti llstånd givits, skall inom sex månader sedan beslutet

VJCDU laga kraft a v båda kassornas styrelser anmälas för registrering.

vSr IiPitliit

fusionen

N5r beslut —

Hör till

-är stadgat.

88 a §.

Har kr edilkassa ö vertagit annan kassas rörelse helt eller dehis och fin-

ces bland sistnämnd a kassas tillgångar egendom, som kreditkassa ef må

tSrrärAa.raå den egend omen, även om sådant fall ej är för handen som i 32

tl er 33 § sågs, fö r\'ärvas av den övertagande kassan. Egendom som kassan

pi delta sätt förvärv at skall, i den mån egendomen ej, jämlikt vad 1 nyss-

cämnda lagrum stadgas, må av kassan behållas, åter avjdtras så snart lämp-

ligen iaa ske och sen ast då avyttring kan äga rum utan förlust för kassan.

91 g.

* armare bestämmelser om föreningsregistrel för jordbrukskasserörelsen

tta om avgifterna för registrering och kungörande samt de föreskrifter, som

1 wigt utöver vad denna lag innehåller finnas erforderliga för lagens iill-

bapning, meddelas av Konungen.

96 §.

förvaltas av förmyndare eller god man och som

1941 innestå på räkning hos kreditkassa utan villkor

I fräp

an d

de u

don

om förhehåif enligt' 15 kaprol'^ahd^^ stycket föräldra-

jtt j

AiiuuDta. £Ja J.

. JUUb ivi cutlivUboa uxuii ViUivUi

allenast med överförmyndarens tillstånd, skall, såframt ej

annorlunda förordnar, vid tillämpning av vad i 42 d

|

uttagas utan sådant tillstånd. Vad nu sagts skall

wb

sedermera insatts eller framdeles insättas på räkning-

anta som lagts eller lägges till kapitalet.

Denii

såvitt avser 5, 7, 56, 58, 62 och 75 §§ samt 87 §

Ifråm ^

^*^1^ 1 övrigt den 1 januari 1969.

'^centraiif'

T

kapital och om skyldighet att hålla kassareserv

^l^Vldif'lip^^^f tilläjnpa äldre bestämmelser till utgången av år 1973.

'''fliediii ^ 'nhämta yttrande enligt 42 c § första stycket föreligger icke

lagens ikraftträdande utnyttjar med stod av äldre

meddclill: till<;tfir»fl

Ttinofio Irnnfny

•il-

J: •

I i •

}

i lu

H'-

t •: i ;',

1

1

M

i'.

.

if.

I

nti

•:b!

l:o., i;-;

i-

: I

•I'-';

Ii •

> ili!

in

Ml-'.t

11"

•• isfj

ä jl l. . •; •:

• i' '•

ij.i

M

•:!:[ lin- ' i

•r\i

•11-! I •

Ii ;i :

i !

• v"- ! •

¬

background image

1658

.om vederbör hava sig liörsaniligen att eflcrrätla. Til]

vi°Ö lu!™ Vi delW med egen hand ui.derekr.v.1 och med Vart W„g|.

bekräfta lalil.

-moQ

1968 • Nr 605 och 600

slocUhoim; Slot I de n O doccnber 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G- E. STRht;

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.