680605.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1968 . Nr G05

Nr 605

Lag

angående ändring i lagen den 25 maj 1956 (nr 216) om

jordLrukskasserörelscn;

giL>en Slockholnts slolt den 6 decenxher 1968,

Vi GUSTAF ADOLF, med Gtids n å d e, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, pr a v e t c r Ii g t: att Vi. med rilcsdagcnk funnit

pil forordna, d ds att 4, 5, 7. 12, 14, 22, 24, 30�42, 52, 56, 58 62 74 och

;5 J§, S7 § 2_mp.,^88 a g s amt 01 och 96 g§ lagen den 25 maj 1956 om jord-

tmkskasserore sen- skall erhålla andrad lydelse på sätt nedan anges de/5

.th lagen sk all inforas fyra nya paragrafer, 42 a-d §§, av nedan angiven

Ivdelsc.

°

4 §.

Jordbrukskassas firma

»ek.för.j.

EJ m å

ordet jordbrukskreditkassa.

Ora imvändning av ordet bank vid beleckning av kreditkassas rörelse är

särskilt stadgat.

5 §.

Jordbrukskasserörelsen skall stå under tillsyn av bankinspektionen
Medi kass orna och riksorganisationen registreras hos tillsynsmyndighe-

lansstj-relse i lagen den 1 juni 1951 (nr 308) om

i iTmT.'

äga i fråga om jordbrukskasserörelsen motsvarande

fUlsynsmyndighelen. Anteckning i registret skall dock, såvitt

teni .n

^ al lmänna tidningarna och i tidning, som är

spridd mom kassans verksamhetsområde.

7 §⬢

jordbrukskassa och stadgar för kassan ån­

gbil lil irn ®

pä dessa sökas hos tillsynsmyndigheten. I ärendet

Iniksltnc^

beredas riksorganisationen och den centralkassa, vari j ord-

Si rn

medlem, att avgiva yttrande..

^Ua"

överensstämma med denna lag

soin^r,

^^mttning i övrigt ävensom att stadgarna innehålla föreskrif-

stlir ,

ägnad att fullgöra sina uppgifter, skall tillsynsmyndig-

^ stadgarna och godkänna kassan. Stadfästelse skall ock sö-

om ändring i jordbrukskassas stadgar.

^illkc

12 §.

mtrade som medlem i jordbrukskassa fastställas av riksor-

j|"'"'��ltskassa mä

14 §.3

sina medlemmar.

'P,

Bau CO: Rskr 3G8.

S5_

^ ve av 58 § se 19G2: 83 ocli av 87 § 2 mom. sc 1�67: 5'J3. 88 a g inlörtl genom

innebär ntl andra stycl^ct upphävs.

i;-'

j

⬢Mi

i i.

jiJ

'⬢⬢Il

1'!'

i

\ ⬢

I ,

, ⬢ K

! ⬢

⬢.i

1-1

: ⬢⬢ >

ii!

'.'⬢i.

⬢'i

⬢i ⬢⬢

i- ⬢

i;

"ii

⬢' :i ⬢ :i

TI'- ⬢: j i

iN ..

iT!l-

j

li.ii ⬢

⬢ ik j.:

lid

r

liiM-

I'd-

I-'i: ⬢

I I

I'

I-

: \

t

; I

;i,i

i 7 1

;⬢: .U

i

i

!'!

¬

background image

19G8 ⬢ Nr 605

22 §.

Till mcOIenr i ccnlrcilkt^ssa inu allenast antagas

jordbrukskassa vars styrelse har sitt säte inom centralkassans vcrii.g,,

hetsområde, samt

_

holag, förening eller annan sammanslutning, som har till luivudsiiv

uppgift att ekonomiskt eller på annat sätt främja jordbruket, binärin^d''

till eller fisket eller intressen som äro gemensamma för utövare av sldit

näringar.

Riksorganisationen äger

i centralkassa.

24 .§.^

Centralkassa må bereda kredit allenast åt medlemmar i kassan cllcriaa.

sluten jordbrukskassa samt åt bankaktiebolag, sparbank, postbanken, ccn"

tralkassa eller annan allmän kassa eller inrättning vars reglemente'foM.

ställts av Konungen, kreditaktiebolag, försäkringsföretag med svensk bn.

cession ocb utländskt bankföretag.

Kreditgivningen till ⬢�

tillbörande säkerbeter.

30 §.

Kreditkassa får låna ut pengar ocb anskaffa medel till utlåningen i d tn

ordning denna lag föreskriver samt idka verksamhet som står i samband

därmed.

.Tordbrukskassa får ej för egen räkning låna in pengar från allniänliden.

Utan tillstånd av tillsynsmyndigheten i'år kreditkassa icke mottaga värde­

handlingar till förvaring ocb förvaltning. Tillstånd får meddelas endast on

kassan med hänsyn till dess organisation ocb förvaringsanordningar sam;

fonder kan på ett betryggande sätt handha sådan verksamhet. När fönitsäll-

ningar icke längre föreligga för tillstånd, får det återkallas.

I kreditkassas stadgar skall angivas vilken rörelse kassan får utöva.

31 §.

Kreditkassa får ej för egen räkning driva handel med eller, med dc u n­

danlag som angivas i 32 och 33 §§, 1^'örvärva annat än guld, mynt, växlar,

checkar, anvisningar, obligationer och andra för den allmänna rörelsen ar-

sedda förskrivningar utom förlag.sbevis.

32 S.

Kreditkassa får förvärva

1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt föi" att bereda kassan eller a"

sluten kassa lokaler för dess inrymmande eller tillgoflose därmed saniina"

hangande behov,

2. aktie i bolag, vilket uteslutande bar till svftc att förvalta fast egemk|||

eller tomtratt som förvärvats för det under f angivna ändamålet, oeli <

lagsbevis, som utfärdats av sådant bolag,

'

,

3. inventarier, vilka anskaffas för röla-lsen eller till fastighet, -soin

som kassan i övrigt innehar,

�~ ilbv

⬢ )ostadsrält för att liereda hostad ål någon som är anställd i k as-^-i

1 an sluten kassa.

_

�rende om förvärv enligt första stvcket av fast egendom. ''ng-

aktie avgores av stämman, om ej annat följer av kreditkassans

å

samma galler ärende om förbättring av byggnad i vilken kassans ell

»ro ollor avsi-såliv,. i.Tvi,,,!,,.

11 il ill,, n iiiiH']i;i|, bl, ,1 ,|H

boll fjiinic si vi iifiiii ii|i|>iiiiv.,.

¬

background image

196S . Nr G05

1651

C,.�~l«lk3ssa «r lill belopp, som vid varje tidp.mkt sammm,la"l évaror

,�~,],6.5d bopwaant av kassans och ansh.lna jordbrukskassors evct kani
Ul. fo"-""';-''

förening eiier aklle i sätiaSl bolL

liilgodoser for kred.tkassor gemensamma inlressen, eller gar.anl ond'

.,ri5 eller

d.lf-Tdals av föreningen eller bolaget? él"er i öl

;ni t illskjuta mede l till föreningen eller bolaget.

rjiK-i�

^

ST

1

�

uoiagei eller annorst

IthS.

Cenlralkassa som medverkar vitl emission av aktier eller förla^sbevic T

don allmänna marknaden får efter tillstånd av tillsynsmyndigbeten förVär

va.ktie eller fo r agsbevis som ingår i emissionen. Sådan aktie dier sådant

förlagsbevis skall ccntralkassan avjdtra så snart det lämpligen kan ske od

ajd dl är cflcr förvärvet. Om synnerliga sl:äl föreligga, kan tillsynsmyn-

(!ir;Iielen förlänga denna frist.

33

För alt skydda fordran får kreditkassa dels på offentlig auktion dier

iindbarscller i den ordning som angives i 96 a § ulsökningslagen köpa egen­

dom som or utmalt el er pantsatt för fordringen dels, oni det är upVenbart

111 ass an ann ars skulle lida avsevärd förlust, såsom betalning för Lrdran

cjdaga for fordringen pantsatt eller annan egendom. Vad nu sagts gäller

NsTredUkas-fa ^ ^

^'J^skott till kreditkassan själv dier annan jordbni-

vförvärvat enligt första stydcet, skall avyttras

lör kassan

^

senast när det kan äga rum ulan förlust

öcnna paragraf skall ofördröj ligen anmälas hos tillsyns-

34

k3e"et

uusluLna jordbrukskassor skall till insättarnas skj'dd

fnrhln 1

lägsta belopp. Detta bestämmes för kassorna gemen-

fnlno

®

deras tillgångar odi av dem ingångna garantiförbin-.

'lölianL c

beräkningen av kapitalkravet indelas placeringarna

^'J^nde fjTa grupper, nämligen -

kassa, checkar, poslremissväxlar samt fordringar hos

och riksgäldskontorel,

tnn

och obligationer som utfärdats av staten, kom-

ninrf ^

därmed jämförlig samfälHghet, allmän kassa eller inrätt-

reglemente fastställts av Konungen, dier kreditakticbo-

I^P^'^^'rigar för vilka staten, kommun eller därmed jämförlig

j>l] ^ S^iet, bankaktiebolag, sparbank, postbanken, ccntralkassa

''»liti

under A 1 eller 2 avsedd kassa dier inrättning, Itredit-

4 foj./-'

försäkringsföretag med svensk koncession sv.arar,

ran

vilka säkerliden utgöres av värdehandling eller ford-

0. j,g '

^^ngives under A 1�3,

iordb

utfärdats av centralkassan eller ansluten

lin" I, ®'^^ssa odi för vilka kassan erhållit säkerhet i värdeliand-

ö t er fordran, som angives under A 1�4,

!l

!|j

' = :1

: :i.

!l

; 'N

II

!: ⬢ t

i ⬢»

I M 1

i i i-

i !l

ii II

öl !i

np!

i'

;;

i''i:

[ili

ijf!

'⬢Il

iidh

t\.<i

⬢! :M

I ⬢ ⬢ I

s ' I i -

'li

: :i M ⬢⬢

d ⬢;!

⬢ I r I .

⬢: i 1 1- ⬢

. f I

' ; t

I !

¬

background image

1G52

1968 ⬢ Nr 605

B 1. andra fullgoda obligationer än de som angivas under A 2

2*. fordringar för vilka utländskt bankföretag eller annat försäkr'

företag än som avses under A 3 svarar,

'

3, fordringar för vilka säkerheten utgöres av

värdehandling eller fordran, som angives under B 1 eller 2

inteckning i jordbruks-, affärs- eller bostadsfastighet eller t r ⬢

rätt till sädan fastighet inom sjuttiofem procent av det uppsk-iu'i

värdet av den fasta egendomen eller, i fräga om tomträtt, av lu!-"

nad som hör till tomträtten, eller

'

fordran med förmånsrätt pä grund av lagen den 10 dcccinkf-

1966 (nr 701) om förmånsrätt för fordringar enligt latrcn om

gt lagen om uisa

gemensamhetsanläggningar, så-^åda förmånsrätten får "öras "5

filan­

de på kassans föranstaltande,

4. garantiförbindelser, som utfärdats av centralkassan eller aiishil

jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet i vä rdehanfk

-3,

(Ti

ling eller fordran, som angives under B 1-

C. 1. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

inteckning i jordbruksfastighet, i bostadsfastighet med en- dkr

tvåfamiljshus eller med flerfamiljshus för vilket statligt bostadslån

utgår eller i tomträtt till sådan fastighet, om inteckningssäkerliclin

är förstärkt med borgen och inteckningen ligger mellan sjuttiofem

och etthundra procent av det uppskattade värdet av den fasta egen­

domen eller, i fråga om tomträtt, av byggnad som hör till toml-

rätten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis är inrättad för indu­

striell verksamhet, eller i tomträtt till sådan fastighet inom fciniui

procent av det uppskattade värdet av den fasta egendomen ell er,i

fraga om tomträtt, av byggnad och annan egendom som hör ti ll

tomträtten,

förlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondbörs här i landet,

eller

borgen, dock ej till högre belopp för varje låntagare än tjugofein-

tusen kronor,

2. garantiförbindelser, som utfärdats av centralkassan eller anslnlfn

jordbrukskassa och för vilka kassan erhållit säkerhet i form

V-XaiUaiLL

^ ardehandling, fordran eller borgensförbindelse som angives

C 1 ,

iindcr

D.

övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som

femte och sjätte styckena skola avräknas från eget kapital.

enligt

si

I

Pl^^ceringar, som angivas under A, fordras ej eget kapital- 1 �

icau centralkassa jämte anslutna jordbrukskassor "vid varje tidpimk
aCl J\.apital till läast cH Imlm-iT-, o,-.,-,,

�,,-,r,T-,ir,rU

I övrig

li.i

ner V 1-

anslutna jordbrukskassor vid var,

belopp, som motsvarar sammanlagt

procent av summan av placeringar, som angivas under B,

jra procent av summan av placeringar, som angivas under C, och

summan av placeringar-, som angivas under D.

irnu^u

bokfört värde och garantiför-bindelsc

)mrnella belopp.

®

¬

background image

19GS . Nr G05

1653

det belo pp vartill centro 1 kassans och anslutna jordbrukskassors eget

),3pital uppgir. I

om forlagskapital, som långivaren kan återkräva

inom fem dr , skall dock iakttagas Q t med centralkassans och de anslutna

⬢nrdtTukskassornas eget kapital får hkstallas högst så stor del av det varie

Jr förfallande beloppet som svarar mot tio procent av detta kapital

Frln ccntralkassans och de anslutna jordbrukskassornas eget kanital

.kall aATäknas del bokforda värdet av vad de såsom aktiekapital eller i an

nan form tillskjutit till foretag som driver någon form av bankverksamhet

S-dan mräkning skall dock ej ske i fråga om förelag där staten är delägare'

Har centralkassa eller ansluten jordbrukskassa väsentligt ekonomiskt'in'

Iresse i akt iebolag som uteslutande har till syfte att förvalta fastighet eller

lomträtl s om förvärvals för att bereda någon av liassorna lokaler''för dess

inrpnmande eller tillgodose därmed sammanhängande behov, skall från det

fena kapitalet a^Täknas åtta procent av summan av det bokförda värdet av

akUerna i fastighetsbolaget och bolagels bokförda skulder eller den del av

som svarar mot kassans innehav av aktier i fastighetsbola^^et.

Med uppskattat va rde avses det värde, som laeditkassa bestänit på 'Grund­

val av särskild värdering. Har enligt gällande bestämmelser om lån av stats­

medel t ill främjande av bostadsbyggandet sådant lån beviljats till uppföran­

de av viss byggn ad, skall till grund för bedömandet i stället för uppskatt-

Din^^svärdct läggas det enligt nämnda bestämmelser fastställda pantvärdet

for byggnaden eller den fastighet, där denna uppföres, om ej särskilda skäl

föranleda annat,

35 §,

Centralkassa skall hålla en med hänsyn till rörelsens art och omfattning

ullracklig kassare ser^'.

kassarescrven skall beslå av tillgångar som med lätthet kunna förvandlas

1 pengar o ch skall tillsammans med inneliggande kassa uppgå till lägst ett

procent av kassans samtliga förbindelser med

förlagslån, lån mot inteckning i egen fastighet, lån som tagits

t

pensionsfonden i samband med återlån enligt fondens

⬢ ! 1°

gaeantiförbindelser. Nedgår kassareserven tillfälligt under

� riri

PP'

ökas till detta.

bssarL^

atigives i andra stycket pantsalt, får den cj inräknas i

nn

. ."öe tillgången säkerhet for avtalad kredit som centralkas-

lillgångoi

IK ;,vl r% 1

får d,..,

Lill

c.

alet har rätt att ytterligare erhålla vid anfordran.

J3J, pt j

,

^aivciin;L lui uviaiiia it^reuu som eemraiivus-

till fullo, får den ändå beräknas till det belopp, som kassan

cgen-

Kred'

⬢ .

36 §.

®^öast mot betryggande säkerhet i fast eller lös < ^

säkerhet får doclc kredit lämnas till ett

^"Dimaa'a''

varje tidpunkt svarar mot högst tre procent av

^^'^balkaJ ^^^tralkassas och anslutna jordbrukskassors eget kapital samt

k sådanDärutöver får kredit ulan säkerhet he^^ljas

avses i 34 § första stycket A 2 eller 3, dock icke

2.

bankföretag,

^^®ciisamh

uvses i lagen den 16 december 1966 (nr 700) om v issa

'?'Tiiånsräli^4^ ⬢

krediten ej överstiger belopp för vilket

''^^öamndn l *

grund av lagen om förmånsrätt för fordringar en-

^g^kande

förmånsrätten hlr göras gfillande på kreditkassans för-

^

kans rörelse, om krediten äf kortvarig.

-St-ens/: forfaftm'ngssamlinij i9r,S, Nr eoi�COS

\ . :

i.
i

\-

fi

\ \

r

i-,

ii

Ml

.i

f

1

: : I

⬢ ⬢:. I ;

* I! ' 1 I (

⬢iHh

1 !⬢' -J '

!!rr:-i

i i[f; i

⬢ f. !' j i"

?; t; i.n

i

'äii

liil-

⬢: I. l'= .

I ⬢ I "⬢ I j v

I

I

ln;l. I

: , i ö i

K K!

i!i:: .

!l^

'Hr ⬢

i i

!:⬢

!\

5»-

< .

¬

background image

165-1

1968 ⬢ Nr 605

Kredit ulan säkerhet enligt första stycket beviljas av cenlralkass. ,,1

dier med'^ivande av denna, av ansluten jordbrukskassa.

"

Aktie i bolag, som huvudsakligen förvaltar eller driver handel mcå-M

dier som idkar emissionsrörelse, får mottagas som pant endast om 5"

noteras vid fondbörs här i landet. Vad nu sagts gäller även förlagslievis .v

utfärdats av sådant bolag.

, .

Kreditkassa får ej som pant mottaga aktie i bolag, som har till upj mjn.,,

tillgodose för kreditkassor gemensamma intressen, eller förlagsbevis so-

sådlmt holag eller centralkassa utfärdat, och ej heller bevis om'andcl i dlf-

tiilskolt till kreditkassan själv eller annan jordbrukets kreditkassa.

37 §.

Kreditkassa skall ägna särskild uppmärksamhet åt att kredit i så dan cn..

fattning, att fara kan uppkomma för kredilkassans säkerhet, icke läimii;

till sanima låntagare eller till låntagare, som äro förbundna med varandra]

väsentlig ekonomisk intressegemenskap, eller mot säkerhet av aktier dk :

förlagsbevis, som utgivits av samma aktiebolag eller aktiebolag som äro för.

enade i sådan gemenskap som nu sagts.

Första stycket äger motsvarande tillämpning på borgen och annan garan­

tiförbindelse till kreditkassan.

38 §.

Kreditkassa får ej utan tillstånd lämna kredit till ledamot av kassans sty­

relse, revisor i kassan eller suppleant för styrelseledamot eller re^^sor ocliej

heller till den som är anställd i kassan. Detsamma gäller kredit mot säker­

het av borgen eller fordringsbevis, som utfärdats av sådan person.

Tillstånd enligt första stycket lämnas såvitt gäller centralkassa av riksor­

ganisationen och såvitt gäller jordbrukskassa av centralkassan.

39 S.

Bestämmelserna om kredit i 36�38 §§ äga motsvarande tillämpning

garantilörbindelse som kreditkassa ikläder sig.

40

Ställes lån icke alt betalas inom ett år, skall kreditkassa förbelialk åt­

rått all säga upp lånet till återbetalning senast inom sagda lid.

Utan förbehåll enligt första stycket får

1. cenlralkassa bevilja ålerlån enligt reglementet angående allmänna

sionslondens förvaltning med längre löplid än ett år,

.

2. kreditkassa utlämna andra lån mot skuldebrev med längre löpt'

nt - 1^'

ett ai till ett sammanlagt belopp, som tillsammans med belopp

utlåning fran övriga kreditkassor inom vederbörande centralkassas

samhetsområde vid varje tidpunkt svarar mot högst tjugofem

,

summan av ccnlralkassans och anslutna jordbrukskassors eget

p,,

centralkassans inlåning efter avdrag för lån som tagits upp hos aii nn

pensionsfonden i samband med åtcriån.

"

. ,.||,,pr,-n

ning i^förhållande till den tid för vilken lånet beviljas.

,-i ] i

Cma-alkassa skall enligt 17

tredje stycket meddela de

gai som iordras för tillämpningen av bestämmelserna i audia - .

och tredje stycket första punkten.

hredilkassa skall förbehålla sig rätt att säga upp lån som avsc-s i

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.