680602.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 602

Jbag

angående iiadi'lag i lagen den 3 juni i955^(nr 416) om sparLanlier;

given Stockholms slott den O december lUGS.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds n å d e, Sveriges, Götes och

V e n d e s Ko n u n g , g ö ra v e t e r Ii g t: all Vi, med riksdagen^ funril

gott förordna, dels all 11, 16, 18, 19, 22�35, 39, 40, 43, 48, 58, 60, 6 7, SI

83, 92 ocli 96 §§ lagen den 3 juni 1955 om sparbanker^ skall erlialla ä ml-

rad lydelse pä säll nedan anges, dels all i lagen skall införas Irc nya pare

grafer, 35 a�c §§, av nedan angiven lydelse.

11 §.

I sparbank

denna lag.

Hnvudmänncn .skola vara minsl tjugu ocb högst sextio, dock att

myndigheten mä, om särskilda förhållanden föranleda därtill, niedgim a

antalet sättes högre än sextio.

16 §.

Då det

eller andra.

r>lf

T.-.:

». v »

Vti 1 H J

vid garaniifondens bildande.

13 ^

I"''

�&r i reglementet förbehåll gjort om återbäring av grundfond

ay, må sadan återbäring ej äga rum annat än i den mån

\

;tlcr-

gai till belopp, .som motsvarar tio gånger grundfonden; ej b-c

bäring ske, så länge garanlifond, där sådan bildals, ej alerbela s

^ Prop. 1008: M3; B:.U 00; Rskr 308.

..

nv VU'

lor- r'!n

h'<lolsc; av 11. 81, 83. 02 och 00 §ii sc 1002: 2.31, av 10 sc 100;-O- ⬢

¬

background image

1968 ⬢ Nr 602

1637

genom åtorbärinspn sparbanken ej skulle kunna uppfylla i 26 § föreskrivet

icrav på egna fonder.

19 §.

Ulfäst ränta å garantifond eller grundfond skall icke utbetalas, om till

följd därav vi nsten^ å rörelsen icke skulle forslå till att uppbringa grundfond

eller garanlifo nd till i 17 § första stycket angivet belopp. Ränta å garanti-

fond skall ej licllcr utbetalas, om genom utbetalningen sådan förlust skulle

uppkomma å rörelsen, att sparbanken ej skulle kunna uppfylla i 26 § före­

skrivet krav på egna fonder. Grundfondränta skall ej i något fall utbetalas

om till följd d ärav förlust skulle uppkomma.

22 §.

Sparbanks rörelse skall avse företrädesvis sparbankens verk samhets om­

råde.

23 §.

Sparbank får ej for egen räkning driva handel med eller, med de undan­

tag som angivas i 24 och 25 §g, förvärva annat än guld, mynt, växlar,

checkar, anv isningar, obligationer och andra for den allmänna rörelsen av­

sedda förskrh-ningar utom sädana som medföra rätt till betalning först ef­

ter utfärdarens ovTiga fordringScägare (förlagsbe\is).

-

24 §.

Sparbank f år förvärva

.

..

.

1. fast egendom, tomträtt och bostadsrätt för att bereda sparbanken loka­

ler för dess inrymmande eller tillgodose därmed sammanhängande behov,

2. aktie i bolag, vilket uteslutande har till syfte att förvalta fast egendom

eller tom trätt som förvärvats för det under 1 anghma ändamålet, och för-

hgsbevis, som utfärdats av sådant bolag,

3. inven tarier, vilka anskaffas för rörelsen eller till fastighet, som spar­

banken äge r, eller till lokaler, som sparbanken i övrigt innehar,

4. bostadsrätt för att bereda bostad åt någon som är anställd i sparban-

ben.

...

�rende om forvärv enligt första stycket av fast egendom, tomträtt eller

aktie avgöres av huvudmännen, om ej annat följer av sparbankens regle­

mente. Detsamma gäller ärende om förbättring av byggnad i vilken spar­

bankens lokaler äro eller avses bliva inrymda.

Sparbank får till belopp, som vid varje tidpunkt sammanlagt svarar mot

bogst tio procent av sparbankens egna fonder, förvärva andel i sådan ekono-

biisk förening eller aktie i sådant bolag, som med Konungens godkännande

^&rkar som en sammanslutning av svenska sparbanker för tillgodoseende

m H emensamrna in tressen, eller garanlifondhe\ds eller förJagsbcvis, som ut-

^rdats av föreningen eller bolaget, eller i övrigt tillskjuta medel till för-

eller bolaget.

till

"^'ad som följer av tredje stycket får sparbank efter tillstånd av

. ^yosmjTidlgheten t illskjuta medel till förening eller aktiebolag som avses

^bamnda stycke, om det tillskjutna kapitalet icke kan grunda upplånings-

dej

täcka krav på egot kapital hos föreningen, bolaget eller annorstä-

Sparbank som m edverkar vid emission av aktier eller förlagsbevis på den

marknaden får efter tillstånd av tillsynsmyndigbeten förvärva

lai'h

förlagsbevis som ingår i emissionen. Sådan aktie eller sådant för-

öSoevis skall sparbanken avjdtra så snart det lämpligen kan ske ocb se-

Suensk iörfall^ingssamling iQGS, A'r COl�COS

¬

background image

1968 ⬢ Nr 602

163S

nasi ell ar efter förvärvet.^ Om synnerliga slcäl föreligga, kan Ullsynsmvn.
di"he!cn förlänga denna frist.

25 §.

För alt skydda fordran får sparbank dels på offentlig auktion eller kp,]

börs eller i den ordning som angivas i 96 a § vitsoknmgslagen köpa e.^endr,,

som är ulmätt eller pantsalt för fordringen dels, om del är uppenbart a»

suarbanken annars skulle lida avsevard forlust, såsom betalning för ford,,.

ovcrta'Aa för fordringen pantsatt eller annan egendom. Bevis om til lskoUtin

TaranUfond eller grundfond i sparbanken får dock förvärvas endast omf,>.

uLsättningar för återbetalning av fond föreligga enligt 16 eller 18

Egendmn, som sparbank förvärvat enligt första stycket, skall avyttras si

siiaid det lämpligen kan ske och senast när det kan äga rum utan förlust fö:
sparbanken.

Förvärv enligt denna paragraf skall ofördröjligen anmälas hos til lsyn"

myndigheten.

26 §.

Sparbank skall till insättarnas skydd ha egna fonder till visst lägsta k-

lopp. Detta bestämmes i förhållande till sparbankens tillgångar och ti ll ga­

rantiförbindelser som sparbanken ingått (placeringar). Vid beräkningen av

Icravct på egna fonder indelas placeringarna i följande fyra grupper, näm­
ligen

A. 1. inneliggande kassa, checkar, postremissväxlar samt fordringar bos

riksbanken och riksgäldskon leret,

2. skaltteammarväxlar och obligationer som utfärdats av staten, kon!-

mnn eller därmed jämförlig samfällighet, allmän kassa eller inrätt­

ning, vars reglemente faslslällts av konungen, eller krcditakliclw-

3. andra fordringar för vilka staten, kommun eller därmed jäniförlk

samfällighet, bankaktiebolag, sparbank, postbanken, ccntr.alka^s-v

eller annan under A 1 eller 2 avsedd kassa eller inrättning, krciii-
aktiebolag eller försälcringsföretag med svensk koncession

4. fordringar för vilka säkerheten iitgöres av värdehandling cllci ori

ran, som angives under A 1�3,

.

J..

5. garantiförbindelser för villca sparbanken erhållit säkerhet i

handling eller fordran, som angives under A 1�4^7

B. 1. andra fullgoda obligationer än de som angivas under A 2 ^ - i.j.;, , ; -

2. fordringar för vilka utländskt bankf�retag eller annat forsaw r

företag än som avses under A 3 svarar,

3. fordringar för vilka säkerheten utgörcs av

f,

värdehandling eller fordran, som angives imdcr B 1 c

inteckning i jordbruks-, affär.s- eller bosladsfastigbel

rdll till sådan fastighel inom sjuttiofem procent av

värdet av den fasta egendomen eller, i fråga om tomlrati. ⬢

nad soiii bör till tomlrätlen, eller

...

lordran ined förmånsrätt på grund av lagen den

1966 (nr 701) om förmånsrätt för fordringar unligl bi^^

^-]];,n-

gcniensamliclsanläggningar, såvida förmånsrällcn lar pO ⬢ ^
de pa sparbankens föranslallande,

.i,�~| j v .iu'-'

4. garantiförbindelser för vilka sparbanken erhållit^ sakci

handling eller fordran, som angives under B 1

¬

background image

1968 ⬢ Is'r C02

1639

C. 1. fordringar för vilka säkerheten utgöres av

inteckning i jordhruksfaslighet. i bostadsfastighet med en- eller

tvfdamdjshus el er med

för vilket statligt bostadslån

utgår eher i tomtratt liU så dan fastighet, om inteckningssäkerheten

är förstärk med horgen och inteckningen ligger mellan sjuttiofem

och etthundra procent av det uppskattade värdet av den fasta egen­

domen eller, i fraga om tomträtt, av byggnad som hör till tomträt­

ten,

inteckning i fastighet, som helt eller delvis ar inrättad för indu­

striell verksamhet, eller 1 tomträtt till sådan fastighet inom femtio

procent av det uppskattade värdet av den fasta egendomen eller, i

fråga om tomtratt, av byggnad och annan egendom som hör till

tomträtten,

förlagsbevis eller aktie, som noteras vid fondbörs här i landet,

eller

borgen, dock ej till högre belopp för varje låntagare än tjugufem-

tusen kronor,

2. ga rantiförbindelser för vilka sparbanken erhållit säkerhet i form av

vårdehandling, fordran eller borgensförbindelse som angives under

C 1,

D.

övriga tillgångar och garantiförbindelser utom sådana som enligt

femte och sjätte styckena skola avräknas från sparbankens egna

fonder.

För placeringar, som angivas under A, fordras ej egna fonder, I övrigt

skall sparbank vid varje tidpunkt ha egna fonder till lägst ett belopp, som

motsvarar sammanlagt

en p rocent av summan av placeringar, som angivas under B,

fyra procent a v summan av placeringar, som angivas under C, och

itla procent av summan av placeringar, som angivas imder D.

Tillgång sk all tagas upp till bokfört värde och garantiförbindelse till sitt

nominella belopp.

Med e gna^ fonder avses grundfond, reservfond och garantifond. Med egna

fonder får l ikställas det nominella värdet av förlagsbevis, utställda av spar-

anken, intill ett belopp motsvarande sparbankens reservfond. I fråga om

örlagskapital, som långivaren kan återkräva inom fem år, skall dock iakt-

agas att med sp arbankens fonder får likställas högst så stor del av det var-

fallande beloppet som svarar mot tio procent av reservfonden,

från sparbankens egna fonder skall avräknas det bokförda värdet av vad

^parbanken såsom a ktiekapital eller i annan form tillskjutit till företag som

fuer någon f orm av bankverksamhet. Sådan a-VTäkning skall dock ej ske

^ga om företag där staten är delägare.

1

sparbank väsentligt ekonomiskt intresse i aktiebolag, som uteslutande

da^c

att förvalta fastighet eller tomträtt som förvärvals för att bere-

jjj^l^^^^nken lokaler för dess inrymmande eller tillgodose därmed sam-

cen?

behov, skall från sparbankens egna' fonder avTälmas åtta pro-

av det bokförda värdet av aktierna i fastighetsbolaget och

ken

f'ohforda skulder eller den del av dessa som svarar mot sparban-

av aktier i fastighetsbolaget.

Val ' ^PPs|fattat värde avses det värde, som sparbanken bestämt på grund-

^ värdering. Har enligt gällande bestämmelser om lån av stats-

tjll främjande av bostadsbyggandet sådant lån beviljats till uppforan-

¬

background image

1C40

1968 ⬢ Nr 602

de av viss by%'nad, skall till grund för bedömandet i stället för upnu. �~

ningsvärdet 'läggas del enligt nämnda bestämmelser fastställda panty I

för byS8"aden eller den fastighet, dar denna uppföres, om ej särskilda jp
föranleda annat.

'

Sparbank, som pä grund av avtal enligt 79 § skall uppbära blivande öv

skott vid annan sparbanles liJevidation, får vid bestämmande av kravet

egna fonder under tiden för lilmdationen taga överskottet i beräkninrr i�~Jn

belopp och på villkor som tillsynsmyndigheten fastställer.

intill

27

Sparbank skall hålla en med hänsyn till rörelsens art och omfattning till

räcklig kassarescrv.

^

Kassareserven skall bestå av tillgångar som med lätthet kunna förvandls^

i penningar och skall tillsammans med inneliggande kassa uppgå till lä vt

ett belopp som svarar mot tio procent av sparbankens samtliga förbindelse:

med undantag av förlagslån, lån mot inteckning i egen fastighet, lån som ta­

gits upp hos allmänna pensionsfonden i samband med återlån enligt fonden;

reglemente och garantiförbindelser. Nedgår kassareserven tillfälHgt under

föreskrivet belopp, skal] den snarast ökas till detta.

�r tillgång som angives i andra stycket pantsatt, får den ej inräknas i

kassareserven. Utgör tillgången säkerhet för avtalad kredit som sparbanken

ej begagnat till fullo, får den ändå beräknas till det belopp, som sparbanken

enligt avtalet bar rätt att ytterligare erhålla vid anfordran.

28

Kredit får beviljas endast mot betryggande säkerhet i fast eller lös egen­

dom eller i lorm av borgen. Utan säkerhet får dock kredit lämnas till el'

sammanlagt belopp, som vid varje tidpunkt svarar mot högst tre procent av

summan av sparbanks fonder och dess inlåning. Därutöver får kredit utan

säkcidiet beviljas

1. sadan lanlagarc, som avses i 26 § första stycket A 2 eller 3, sa mt u t­

ländskt bankföretag,

2. samfällighet som avses i lagen den 16 december 1966 (nr 700) o myb??-

gemensamhclsanläggningar, såvida krediten ej överstiger belopp för dlh-

föimansrätt åtnjutes på grund av lagen om förmånsrätt för fordringar en­

ligt nämnda lag och förmånsrätten får göras gällande på sparbankens för­

anstaltande,

'\'i

fur hans rörelse, om krediten är kortvarig.

Aktie 1 bolag, som huvudsakligen förvaltar eller driver handel lurdaKt^

e ei som idkar emissionsrörelse, får mottagas som pant endast om a v"-

noteras vid fondbörs här i landet. Vad nu sagts gäller även förlagsbevis son

utfärdats av sådant bolag.

I

Simrbank får ej som ])ant mottaga förlagsbcvis, som sparbanken ulfn^' J'

1 ej le ei bevis om tillskott till garantifond eller grundfond i spat tatr-

och

29

i sådan o in-

⬢K til»

^^ua särskild uppmärksamlict åt alt kredit

^

SMmn

1

uppkomma för sparbankens säkerhet, icke

'-yy

ulf

hinlagare, som äro förbundna med varan ⬢ --f.

cerhel av aktier e

r

1

t:,

ill u lUllJUlll-

^

iutressegcmenskap, eller mot säkei

u^bLMs, som utgivits av samma aktiebolag eller akti

de 1 sad an gemenskap som nu sagts.

tiebolag som aro

f�roH''"

T7, I

i'

ntron'

1 1 ' .-M

""dsvarande tillämpning på borgen och annan -

tiloibindelse till sparbanken.

i

¬

background image

1968 . Nr 602

30 §.

Till don som ensam eller i förening med annan får avgöra på sparbanltens

sfvrcise ankommatide ärenden eller till den som är gift med sådan person

fåV sparl'^nUen lämna kredit endast

1> mot säkerhet av horgen eller garanti av staten eller kommun eller av

sam fäll ighct. kassa, inrättning eller bolag eller annan sammanslutning, som

avses i 26 § första stycket A 2 eller 3,

0. niot säl;erhet av fordran eller värdehandling som avses i 26 § första

sfyckct A ell er B, dock att inteckning skall ligga inom sextio procent av det

uppskattade värdet av den intecknade egendomen,

3. intill ett belopp av femtiotusen kronor, mot annan pantsäkerhet.

Ledamot av sparbanks stymelse eller styrelsesuppleant, som ej erhållit

uppdrag som avses i första stycket, eller den som är gift med sådan person

får beviljas kredit endast mot säkerhet av sådan borgen eller garanti som

avses i forsla stycket 1 eller mot säkerhet av pant.

Sparbank får cj lämna kredit till revisor i sparbanken eller revisorssupp­

leant eller til! den som är gift med sådan person.

Sparbank får ej heller lämna kredit mot säkerhet av borgen eller ford­

ringsbevis, som utfärdats av någon som avses i förata�tredje styckena, eller

mot väx el, för vilken denne är betalningsskyldig.

Första�fjärde styckena äga motsvarande tillämpning på bolag, förening

eller annan sammanslutning, vari person som avses i första�tredje stycke­

na eller sådan persons make i egenskap av delägare eller medlem har ett vä­

sentligt ekonomiskt intresse, om ej annat följer av vad som före skri ves ne­

dan i denna paragraf.

Sammanslutning, i vilken sådan person som avses i forsla stycket såsom

delägare eller medlem har väsentligt ekonomiskt intresse, får ej beviljas kre­

dit som angiv es i första stycket 3.

Utan hinder av bestämmelsen i femte stycket får sparbank lämna sam­

manslutning, i vilken sådan person som avses i första eller andra stycket i

egenskap a v delägare eller medlem har väsentligt ekonomiskt intresse, lo-e-

dit genom diskontering av växel, som ar grundad på verklig handelsaffär,

och bevilja kredit mot växel, som nu nämnts och för vilken sammanslut­

ningen är betalningsskyldig.

31 §.

Bestämmelserna om kredit i 28�30 g§ äga motsvarande tillämpning på

garantiförbindelse som sparbank ikläder sig.

32 §.

Ställes lån icke alt betalas inom ett år, skall sparbanle förbehålla sig rätt

att s-äga up p lånet till återbetalning senast inom sagda tid.

Utan fö rbehåll enligt första stycket får sparbank

1- bevilja återlån enligt reglementet angående allmänna pensionsfondens

med längre löptid an ett år,

utlämna andra lån mot skuldebrev med längre löptid än ett år till ett

^amtnanlagt belopp, som "vid v arje tidpunkt svarar mot högst tjugufem pro-

ent av summan av sparbankens fonder och dess inlåning efter avdrag för

^som tagits upp hos allmänna pensionsfonden 1 samband med återlån.

t'orfallotiden för lån skall bestämmas så, att den är förenlig med villkoren

lå^

förbindelser. Lån som avses i andra stycket 2 får icke stäl-

På läng re återbetalningstid än tio år. Har för sådant lån icke ställts sä-

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.