SFS 1956:216

560216.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

sv

RFATTNINGSSAMLING

1956 • Nr 216—218

Utkom från trycket den 30 maj 1956

Nr 216

Lag

om jordbrukskasserörelsen;

given Stockholms slott den 25 maj 1956.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

1 §.

Jordbrukskasserörelsens huvudsakliga ändamål är att tillgodose jordbru­

kets kreditbehov samt att främja sparverksamhet.

I jordbrukskasserörelsen ingå dels jordbrukets kreditkassor, vilka utgö­

ras av jordbrukskassor och centralkassor för jordbrukskredit, dels en riks­

organisation.

Kreditkassorna och riksorganisationen skola registreras såsom ekonomis­

ka föreningar. Vad om sådana föreningar är i lag stadgat skall äga motsva­

rande tillämpning i fråga om kreditkassorna och riksorganisationen, såvitt

ej annat följer av vad nedan förordnas.

2 §.

Jordbrukskassa skall bestå av minst tjugu medlemmar.

3 §.

Till centralkassa skola, där ej för särskilt fall Konungen annat medgiver,

minst tio jordbrukskassor vara anslutna.

4 §.

Jordbrukskassas firma skall innehålla ordet »jordbrukskassa». Central­

kassas firma skall innehålla uttrycket »centralkassa för jordbrukslcredit».

Varken jordbrukskassas eller centralkassas firma behöver innehålla orden

»ekonomisk» och »förening» eller förkortningen »ek. för.».

Ej må annan än förening som avses i denna lag i sin firma eller eljest

vid beteckning av rörelsen använda ordet jordbrukskassa eller uttrycket

centralkassa för jordbrukslcredit eller ordet jordbrukskreditkassa.

Jordbrukskasserörelsen skall stå under tillsyn av bank- och fondinspek­

tionen.

^ Prop. 1956; 122; B;oU 26; Rskr 259.
130—56702U. Svensk författningssamling 1956, Nr 216—218.

'"v '

' • •

¬

background image

^3

492

1956 . Nr 2

i

, '- .v

Om jordbrukskasserörelsens organisation och de olika organens up

t

Jordbrukskassorna

6 § .

.j.

Jordbrukskassa har till huvudsaklig uppgift att främja medlemmarnas

ekonomiska intressen genom att bereda kredit åt medlemmarna.

-

7 §.

^

Sedan beslut fattats att bilda jordbrukskassa ocb stadgar för kassan an­

tagits, skall stadfästelse på dessa sökas bos länsstyrelsen. I ärendet skall

tillsynsmyndigheten böras samt tillfälle beredas riksorganisationen och

den centralkassa, vari jordbrukskassan skall bliva medlem, att avgiva ytt­

rande.

Finner länsstyrelsen att stadgarna överensstämma med denna lag sam

lag ocb författning i övrigt ävensom att stadgarna innehålla föreskrit

som göra kassan ägnad att fullgöra sina uppgifter, skall länsstyrelsen stad

fästa stadgarna ocb godkänna kassan. Stadfästelse skall ock sökas på besl

om ändring i jordbrukskassas stadgar.

8 §.

Registrering av jordbrukskassa såsom ekonomisk förening må ej ske

mindre kassan godkänts ocb stadfästelse meddelats på dess stadgar. Ej h

ler må registrering ske av ändring i stadgarna med mindre stadfästelse med

delats på ändringsbeslutet.

9 §•

:

Jordbrukskassa må ej driva verksamhet utan att vara medlem i central­

kassa.

10 §.

;

Jordbrukskassas verksamhetsområde fastställes av riksorganisationen.

Verksamhetsområdet skall vara skilt från andra jordbrukskassors.

11 §.

Jordbrukskassa är ansvarig för centralkassans förbindelser i enlighet med

vad därom stadgas i 21 §.

12 §.

Till medlem i jordbrukskassa må antagas

den som äger eller brukar jordbruksfastighet inom kassans verksamhets

område,

den som äger eller brukar inom kassans verksamhetsområde belägen

nan fastighet än jordbruksfastighet, om han själv idkar jordbruk ell

därtill hörande binäring eller fiske eller ock med arbete eller tjänster hi

träder utövare av sådan näring i dennes verksamhet,

,

bolag, förening eller annan sammanslutning, som har till huvudsakl'

uppgift att ekonomiskt eller på annat sätt främja jordbruket, binäring darr-

till eller fisket eller intressen som äro gemensamma för utövare av såd

näringar (jordbruksorganisation), samt

kommun vars förvaltningscentrum är beläget inom kassans verksamhe

område.

iiJ

Annan än i första stycket sägs må antagas till medlem i jordbrukska

om \id särskild prövning hinder däremot funnits ej föreligga med häns^

till jordbrukskassans uppgifter och ändamål.

' W

¬

background image

.Nr 216

493

Riksorganisationen äger meddela närmare föreskrifter om villkoren för

j

beviljande av medlemskap i jordbrukskassa och äger förbehålla sig eller

i

centralkassa sådan särskild prövning som sägs i andra stycket.

13 §.

>/

Jordbrukskassa må ej utan centralkassans tillstånd förskaffa sig kredit

av annan än centralkassan.

•'<

Såsom ombud för centralkassan har jordbrukskassa att, i den ordning

riksorganisationen bestämmer, förmedla inlåning för centralkassans räk-

ning samt att i Övrigt biträda centralkassan i dennas verksamhet.

j

14 §.

Jordbrukskassa må bereda Icredit allenast åt sina medlemmar.

I

Jordbrukskassans sammanlagda utlåning till jordbruksorganisationer må

ej överstiga en tiondel av kassans hela utl^ing. Samma lag vare i fråga om

den sammanlagda utlåningen till kommuner.

15 § .

I'

Jordbrukskassa skall ställa sig till efterrättelse de instruktioner och an-

visningar för verksamheten som meddelas av riksorganisationen och cen-

,•

tralkassan, hålla hos jordbrukskassan inneliggande kontanta medel och öv-

r

riga tillgångar samt kassans böcker, räkenskaper och andra handlingar till­

gängliga för granskning av behöriga företrädare för riksorganisationen och

i

centralkassan ävensom tillhandagå dem med de upplysningar som de be-

[•

gära angående verksamheten.

[,

16 §.

Jordbrukskassas styrelse skall bestå av minst fem och högst sju ledamö­

ter. Riksorganisationen äger dock efter hörande av centralkassan, om sär-

i

skilda skäl därtill äro, medgiva jordbrukskassa att för viss tid, ej över fem

|

'

år, utse högst nio styrelseledamöter.

Kassans firma skall tecknas av minst två personer i förening.

'

i

Centralkassorna

17 §.

Centralltassa för jordbrukskredit har till huvudsaklig uppgift att främja

I

medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda kredit åt medlem-

t'

marna.

Centralkassa äger från allmänheten mottaga inlåning på räkning som av

bank allmänneligen begagnas ävensom upptaga lån mot sådana för den all­

männa rörelsen avsedda förskrivningar som medföra rätt till betalning först

efter utfärdarens övriga fordringsägare (förlagsbevis).

Det åligger centrallcassa, att i den mån så erfordras, meddela instruktio­

ner och anvisningar för de anslutna jordbrukskassornas verksamhet samt

att öva kontroll och tillsyn över dessa kassor.

18 §.

Sedan beslut att bilda centralkassa fattats och stadgar för kassan anta­

gits, skall stadfästelse- på dessa sökas hos Konungen. Konungen prövar

stadgarnas överensstämmelse med denna lag samt lag och författning i öv­

rigt så ock om stadgarna innehålla föreskrifter som göra kassan ägnad

att fullgöra sina uppgifter. Finnes den tillämnade rörelsen vara nyttig för

det allmänna, stadfäster Konungen stadgarna och godkänner kassan.

På beslut om ändring i centralkassas stadgar skall ock sökas Konungens

c;.

1 -

I

¬

background image

m

1956 • Nr 216

i

stadfästelse. Konungen må uppdraga åt tillsynsmyndigheten att i Konungeäs

ställe meddela stadfästelse på ändringsbeslut.

Registrering av centralkassa såsom ekonomisk förening må ej ske med;

mindre kassan godkänts och stadfästelse meddelats på dess stadgar. Ej hel-'

ler må registrering ske av ändring i stadgarna med mindre stadfästelse med­

delats på ändringsbeslutet.

19 §.

Centralkassa må ej driva verksamhet utan att vara medlem i riksorganisa­

tionen.

20 §.

Centralkassas verksamhetsområde skall angivas i dess stadgar. Verksam­

hetsområdet skall vara skilt från andra centralkassors.

''

21 §.

Kunna centralkassas förbindelser icke infrias med anlitande av dess

egna medel, äger centralkassan infordra tillskott från de anslutna jordbruks-,

kassorna. Därvid skall beloppet av jordbrukskassas tillskott bestämmas i

förhållande till jordbrukskassans låneskuld till centralkassan vid utgången

av räkenskapsåret närmast före det då tillskott infordras. Kan jordbruks­

kassa icke utgiva infordrat tillskott, skola övriga till centralkassan anslutna

jordbrukskassor efter den angivna fördelningsgrunden ansvara för bristen.,

22 §.

Till medlem i centralkassa må allenast antagas

jordbrukskassa vars styrelse har sitt säte inom centralkassans verksam­

hetsområde, samt

jordbruksorganisation som sägs i 12 §.

Riksorganisationen äger meddela närmare föreskrifter om villkoren för .

beviljande av medlemskap i centralkassa.

<

23 §.

.

Konungen må lämna centralkassa tillstånd att inom hela sitt område eller;/

del därav själv utöva den verksamhet som eljest ankommer på jordbruks­

kassa. Har sådant tillstånd lämnats, äger centralkassan, såvitt gäller det

område som avses med tillståndet, antaga medlemmar enligt samma be-,

stämmelser som jordbrukskassa. I samband med att tillstånd lämnas äger

Konungen meddela de särskilda föreskrifter beträffande kassans organisar

tion och verksamhet som må prövas erforderliga.

24 §.

_

;

Centralkassa må bereda kredit allenast åt sina medlemmar samt åt jord

bruksorganisation eller kommun som är medlem i ansluten jordbrukskassa.

Kreditgivningen till jordbrukskassor skall företrädesvis ske mot säkerhe

av jordbrukskassornas fordringsbevis med tillhörande säkerheter.

Centralkassans sammanlagda utlåning till jordbruksorganisationer må éj

överstiga en tiondel av kassans hela utlåning. I fall som sägs i 23 § ägé

dock Konungen på begäran bestämma att centralkassas sammanlagda utlå­

ning till jordbruksorganisationer må uppgå till viss kvotdel, överstigande en

tiondel men ej en sjättedel av hela utlåningen.

Vad i tredje stycket stadgas skall gälla jämväl i fråga om den samman-,

lagda utlåningen till kommuner.

25 §.

Centralkassa skall ställa sig till efterrättelse de instruktioner och anvis­

ningar för verksamheten som meddelas av riksorganisationen, hålla hos

'ler

¬

background image

Nr 216

495

tralkassan inneliggande kontanta medel och övriga tillgångar samt kassans

böcker, räkenskaper och andra handlingar tillgängliga för granslming av

behöriga företrädare för riksorganisationen ävensom tillhandagå dem med

de upplysningar som de begära angående verksamheten.

;

26 §.

i

Centralkassas styrelse skall bestå av minst fem och högst nio på kassans

'

stämma valda ledamöter. Dessa styrelseledamöter skola utse verkställande

direktör att under styrelsens inseende leda verksamheten. Utses annan än

styrelseledamot till verkställande direktör, skall denne ingå som ledamot i

i-

styrelsen. Styrelsen äger därjämte förordna ställföreträdare för verkställan­

de direktören. Därest till ställföreträdare utses annan än stj^relseledamot

;

eller suppleant, skall ställföreträdaren ingå som suppleant i styrelsen. Verk­

ställande direktör eller annan befattningshavare i centralkassan må icke

vara ordförande i styrelsen.

Av styrelseledamöterna må högst en eller, om antalet styrelseledamöter

överstiger fem, högst två vara befattningshavare i jordbrukskassa, som är

ansluten till centralkassan.

Styrelsen åligger att i en för ett år i sänder fastställd instruktion meddela

föreskrifter angående den befogenhet i olika avseenden, som skall tillkomma

verkställande direktören. Uppdrag som meddelas i instruktion för verkstäl­

lande direktör må när som helst återkallas eller inskränkas. Utan hinder av

uppdrag äger styrelsen själv avgöra varje slag av ärende.

27 §.

Centralkassas firma skall tecknas av minst två personer i förening.

Riksorganisationen

28 §.

[

Jordbrukskasserörelsens riksorganisation är ett organ för central led­

ning, samordning och kontroll av jordbrukets kreditkassor och deras verk-

'

samhet. Annan än centralkassa för jordbrukskredit kan ej antagas såsom

^

medlem i riksorganisationen.

!

I riksorganisationens verksamhet ingår

att meddela instruktioner och anvisningar för centralkassornas och jord­

brukskassornas verksamhet,

]

att följa och, i mån av behov, genom undersökning eller på annat sätt

övervaka kassornas verksamhet,

att främja sparverksamhet, samt

att fullgöra de särskilda uppgifter som eljest enligt denna lag ankom-

I

mer på riksorganisationen.

S;!

Registrering av riksorganisationen såsom ekonomisk förening må ej ske

li­

med mindre Konungen meddelat stadfästelse på dess stadgar. Ej heller må

j

registrering ske av ändring i stadgarna med mindre stadfästelse meddelats

på ändringsbeslutet.

ii

Om kreditkassornas verksamhet

jl-

Reservfond

29 §.

I stället för bestämmelserna i 17 § lagen om ekonomiska föreningar skall

gälla följande.

-"M'

¬

background image

.'•fr

I ' rh' ••

496

1956 . Nr 216

•r

Av kreditkassas årsvinst, efter avdrag för vad som åtgår till täckande at,

möjligen förefintlig förlust från föregående år, skola minst femtio procent s

avsättas till reservfond. Då reservfonden uppgår till belopp som motsvarar

tio procent av kassans utlåning vid utgången av det senast förflutna räken­

skapsåret, må vidare avsättning till fonden upphöra. Nedgår fonden under

vad sålunda stadgats, skall avsättning ånyo vidtaga.

Till reservfonden skola alltid läggas inträdesavgifter samt vad medlem

vid avgång ur kassan icke återfår av sina insatser.

Nedsättning av reservfonden må, förutom i fall som avses i 87 § 3 mom.,

beslutas allenast för täckande av förlust, som enligt fastställd balansräkning

finnes hava uppstått på kassans verksamhet i dess helhet och som icke kan

ersättas av befintliga, till framtida förfogande avsatta medel.

|.

Rörelsen

30 §.

Jordbrukskassa må utlåna penningar samt anskaffa medel för utlåning­

en i den ordning denna lag föreskriver ävensom idka verksamhet som ståi"

i samhand med utlåningen och medelsanskaffningen.

Centralkassa må

in- och utlåna penningar samt idka verksamhet som därmed står i sam­

hand,

ingå garantiförbindelser med iakttagande i tillämpliga delar av de regler

för beredande av kredit som meddelas i denna lag, samt

förmedla inhemska obligations- och kommunlån.

Ej må kassa idka annan hankmässig verksamhet än sådan som enligt

vad ovan stadgas är medgiven, med mindre Konungen eller myndighet som

Konungen förordnar efter ansökan meddelat tillstånd därtill. Tillstånd må ;

ej meddelas jordbrukskassa att för egen räkning driva inlåning från allmän­

heten. I fråga om tillstånd att mottaga värdehandlingar till förvaring och för­

valtning skall gälla, att tillstånd ej må meddelas med mindre sådan verk- •

samhet prövas, med hänsyn till kassans organisation och förvaringsanord- ,

ningar samt fonder, kunna med trygghet anförtros åt kassan. Tillstånd må ^

återkallas, då förutsättningarna för tillståndets meddelande finnas icke vi­

dare föreligga.

31 §.

Insättas penningar hos centralkassa för att där innestå viss tid, mot eller

utan ränta, skall bevis, som kassan därom utfärdar, ställas till viss man och

innehålla, att överlåtelse må ske endast till viss man samt att överlåtelsen

hör till nye ägarens säkerhet anmälas hos kassan.

En och samma insättares tillgodohavande på sparkasseräkning eller där­

med likartad räkning må icke annorledes än genom upplupen räntas läg­

gande till kapitalet ökas utöver femtontusen kronor. Då, efter vad i 32 §

stadgas, för samma person utfärdats flera mothöcker, skall dock vad nyss

•är sagt gälla i fråga om tillgodohavandet enligt varje särskild motbok. ^ .

Centralkassa må icke ikläda sig skyldighet att annorledes än viss tid,

minst en vecka, efter uppsägning återbetala på sparkasseräkning^ insatta

medel; kassan dock ohetaget att, då sådant prövas kunna ske utan olägenhet,

^

medgiva utbetalning utan avvaktan på uppsägningstidens utgång.^ Insätt-

ning på sparkasseräkning antecknas i motbok som utlämnas till räknings^'

j|

havaren. Då medel på sådan räkning lyftas, skall anteckning därom göras i

motboken. Ej må kassan träffa förbehåll som skulle medföra att hetalningv

till annan än rätt innehavare av motboken kunde åberopas av kassan. <

fifc

¬

background image

Nr 216

497

I fråga om efterlysning och dödande av förkommen motbok gäller vad

därom är stadgat beträffande motbok med bank.

32 §.

Omyndig må utan särskild tillåtelse av förmyndaren förfoga över medel,

som den omyndige, efter det ban fyllt sexton år, själv insatt bos central­

kassa. Sådana medel må ej av kassan utbetalas till förmyndaren utan den

omyndiges samtycke. Har förmyndaren erhållit överförmyndarens tillstånd

att omhändertaga medlen och därom bos kassan företett bevis, äger den

omyndige ej längre förfoga över medlen. I fall varom nu är sagt skall an­

teckning, att den omyndige ej äger förfoga över innestående medel, verk­

ställas på bevis eller i motbok, som av kassan utlämnats, när beviset eller

motboken företes bos kassan.

I fråga om medel, som stå under förvaltning av förmyndare eller god man

efter vad i föräldrabalken är stadgat, må, utom såvitt angår ränta som Inne-

stått kortare tid än ett år, uttag utan överförmyndarens tillstånd göras alle­

nast såframt förbehåll därom skett enligt 15 kap. 9 § andra stycket nämnda

balk. överförmyndaren äger när som helst förordna, att förbehållet ej skall

gälla. Har sådant förordnande meddelats, skall anteckning därom verkstäl­

las på bevis, som utfärdats om insättningen, eller i motbok som utlämnats

av kassan, överförmyndare, förmyndare och god man äga på begäran er­

hålla bevis angående beloppet av de medel, som insättas eller innestå, så

ock, om meddelat tillstånd icke blivit använt, intyg därom.

Utan binder därav, att motbok rörande insättning på sparkasseräkning

eller därmed likartad räkning förut utfärdats, må ny motbok utfärdas för

den, till vilkens förmån medel insättas med förbehåll som i andra stycket

avses, så ock för omyndig, som fyllt sexton år, för vilken utfärdats motbok

på medel, varöver den omyndige ej äger själv förfoga. Innestå medel, som

förvaltas av förmyndare eller god man, på motbok med sådant förbehåll,

må annan motbok utfärdas för insättning av medel utan förbehåll.

33 §.

Kreditkassa må ej utfärda tryckta eller graverade, till innehavaren eller

till viss man eller order ställda förbindelser eller ikläda sig ansvarighet för

sådana förbindelser.

Vad sålunda stadgats skall dock ej gälla av centralkassa utställda ränte­

bärande förlagsbevis som lyda på minst etthundra kronor.

34 §.

Centralkassa äger mottaga inlåning med

dels ett belopp motsvarande summan av

a) bos centralkassan och de anslutna jordbrukskassorna inneliggande

kontanta medel;

b) vad för centralkassans räkning innestår bos Sveriges riksbank, riks­

gäldskontoret eller postsparbanken eller på postgiro eller bos inländskt

bankaktiebolag, sparbank eller annan centralkassa;

c) centralkassan och de anslutna jordbrukskassorna tillhöriga, på in­

ländsk penninginrättning dragna checkar samt av inländsk bank eller av

sparbank eller av annan centralkassa utställda egna växlar, betalbara vid

anfordran;

d) marknadsvärdet, dock högst nominella värdet, på centralkassan till­

höriga av svenska staten utfärdade skattkammarväxlar, på sådana cen­

tralkassan tillhöriga obligationer, vilka utfärdats av svenska staten, Sveri­

ges allmänna bypoteksbank eller konungariket Sveriges stadsbypotekskassa

,v.

ii'

i-i'

,'1

K A

•41'

v

.

'

_• i" .

¬

background image

498

1956 . Nr 216

samt på andra centralkassan tillhöriga inhemska obligationer, vilka äro av»

fullgod beskaffenhet;

,

e) fordringar på grund av lån, för vilkas fulla gäldande staten, kommun,

eller därmed jämförlig samfällighet är ansvarig; samt

f) fordringar, för vilka säkerheten utgöres av

fullgoda inhemska obligationer, beräknade till marknadsvärdet dock högst

nominella värdet,

inteckning i jordbruks-, bostads- eller affärsfastighet inom sextio pro- ^

cent av senast fastställda taxeringsvärdet, eller

inteckning i tomträtt till bebyggd fastighet, såvida den eller de byggna­

der, som finnas uppförda därpå, äro avsedda väsentligen för bostadsända­

mål, inom sextio procent av senast fastställda taxeringsvärdet på byggnå- ^

derna;

dels ock därutöver ett belopp av högst tolv och en halv gånger centralkas-;•

sans och de anslutna jordbrukskassornas eget kapital.

I intet fall må dock inlåningen med avdrag av ett belopp, motsvarande ,

de medel som upptagits under a)—c) i första stycket ävensom, i den mån^'

återstående löptid utgör högst ett år, skattkammarväxlar samt statens, Sve­

riges allmänna hypoteksbanks och konungariket Sveriges stadshypotekskasA;

sas obligationer, överstiga femtio gånger centralkassans och de anslutna;

jordbrukskassornas eget kapital.

Såsom inlåning anses dels centralkassas samtliga skuldförbindelser utom-

vad som må vara outtaget av krediter i räkning, som kassan beviljat, dels <

beloppet av de garantiförbindelser, som centralkassan iklätt sig, i den mån '

dessa förpliktelser icke täckas av hos kassan insatta, till kassan pantför- >

skrivna medel, dels ock anslutna jordbrukskassors förbindelser till annan än ''

centralkassan.

i

På ansökan av centralkassa äger Konungen, efter hörande av fullmäk­

tige i riksbanken och riksgäldskontoret samt tillsynsmyndigheten, medgiva

att av centralkassan utställda förlagsbevis icke skola anses såsom inlåning

samt att med eget kapital må likställas, intill ett belopp motsvarande högst

hälften av det belopp vartill centralkassans och de anslutna jordhrukskas-,

somas eget kapital uppgår, nominella värdet på förlagsbevis, utställda ay ';

centralkassan.

35 §.

Centralkassa är skyldig att hålla en med hänsyn till rörelsens art och

omfattning tillräcklig kassareserv, bestående av tillgångar som kunna med

lätthet förvandlas i penningar.

Kassareserven skall jämte inneliggande kontanta medel minst uppgå till

belopp lika med summan av

a) tjugufem procent av de förbindelser, som det åligger kassan att full-t

göra vid anfordran eller efter uppsägning inom kortare tid än en månad,

garantiförbindelser och inlåning på sparkasseräkning undantagna;

b) fyra procent av sådana kassans förbindelser, som ej skola motsvara

av kassareserv enligt a), garantiförbindelser samt förlagsbevis eller därc

med jämförliga förbindelser undantagna.

Nedgår kassareserv under vad nu är sagt, skall den, så snart det kan skcf.

åter uppbringas till föreskrivet belopp.

Pantsatt sådan tillgång, som i första stycket sägs, må icke inräknas i,

kassareserven; dock att, där tillgången utgör säkerhet för avtalad kredit,,

som ej av centralkassan till fullo begagnats, den må beräknas till det be=|'

lopp, som centralkassan enligt avtalet är berättigad vid anfordran ytterli',

gare utbekomma.

¬

background image

T 216

499

36 §.

Kredit från kreditkassa skall lämnas mot revers eller 1 räkning eller

genom växeldiskontering. Om jordbrukskassa beviljar Icredit i räkning, skall

räkningen genom jordbrukskassans förmedling öppnas i vederbörande cen­

tralkassa.

Reverslån må beviljas på högst ett år eller, om pant av fastighetsinteck­

ning eller obligationer blivit ställd, på viss tid, högst tre månader, efter

uppsägning. Kredit i räkning må beviljas på högst ett år. Växel må diskon­

teras på högst sex månader. Omsättning av kredit må kunna medgivas.

37 §.

Kreditkassa må icke bevilja kredit, utan att säkerhet som av kassan prö­

vas betryggande ställes antingen i fast eller lös egendom eller ock i ford­

ringsrätt jämväl mot annan än den, åt vilken krediten beviljas. Mot inteck­

ning i jordbruksinventarier må kredit ej beviljas, kassan dock obetaget att

mottaga sådan säkerhet tillika med annan i och för sig fullgod säkerhet.

Jordbrukskassa må bevilja kredit mot förlagsinteckning allenast om annan

i och för sig fullgod säkerhet ställes eller centralkassan för varje särskilt

fall lämnat medgivande.

Lån mot pant av aktier eller förlagsbevis må utlämnas av centralkassa

eller av jordbrukskassa efter centralkassans medgivande högst till samman­

lagt helopp motsvarande hälften av den långivande kassans eget kapital; dock

att kassa icke må såsom pant mottaga aktie i bolag, vars verksamhet hu­

vudsakligen består i att förvalta eller driva handel med aktier eller som

idkar emissionsrörelse eller har till uppgift att tillgodose för kreditkassor

gemensamma intressen, eller förlagsbevis, som sådant bolag eller central­

kassa utställt. Ej heller må kreditkassa såsom pant godtaga bevis om andel i

eller tillskott till kreditkassan själv eller annan jordbrukets kreditkassa.

Utan hinder av vad i första stycket stadgas må kommun eller annan där­

med jämförlig samfällighet ävensom allmän kassa eller inrättning, vars

reglemente blivit fastställt av Konungen, så ock bankaktiebolag eller spar­

bank kunna erhålla kredit utan särskild säkerhet. Vad i första stycket

stadgas skall ej heller avse lån, för vars fulla gäldande staten eller kommun

eller därmed jämförlig samfällighet är ansvarig.

38 §.

Kreditkassa skall tillse, att icke åt samma kredittagare eller åt kreditta-

gare som äro förbundna med varandra i väsentlig ekonomisk intressegemen-

skap beviljas kredit i sådan omfattning att därav kan uppkomma fara för

kassans säkerhet. Med kredit skall härvid jämställas borgen och annan ga­

rantiförpliktelse till kassan ävensom av kassan ingången garantiförpliktelse

för kredittagaren.

39 §.

Jordbrukskassa må ej, med mindre centralkassan därtill lämnat medgi­

vande, utlämna lån mot skuldförbindelse, för vars uppfyllande ledamot av

jordbrukskassans styrelse, revisor i jordbrukskassan eller suppleant för

styrelseledamot eller revisor eller ock befattningshavare i kassan svarar i

egenskap av huvudgäldenär eller löftesman.

40 §.

Kreditkassa må ej förvärva fast egendom eller tomträtt, såframt ej med

fånget åsyftas att bereda kassan eller ansluten kassa lokaler för dess in­

rymmande. För samma ändamål må jämväl förvärvas bostadsrätt till lägen­

het, aktie i bolag, som uteslutande har till syfte att förvalta för omförmälda

131—56702^/. Svensk författnin ssamlin 1956, Nr 216—218.

'"'t

••'it-

¬

background image

500

1956 . Nr 21

^

användning förvärvad fast egendom eller tomträtt och vars aktiekapital upp-

går till minst en tredjedel av egendomens bokförda värde, eller förlagsbe- !•

vis, utfärdat av sådant bolag. Vill kreditkassa göra förvärv som här sägs

skall frågan härom upptagas på stämma. Åtgärden må ej vidtagas, om ej

minst två tredjedelar av samt iga röstande uttalat sig för densamma samt

beslutet tillika godkänts av riksorganisationen.

Av lös egendom må kreditkassa i övrigt ej förvärva annat än penningar,

obligationer, skattkammarväxlar, av rörelsen betingade fordringar samt så­

dana inventarier, som anskaffas för rörelsen eller till fastighet eller lokal,

som kassan innehar. Dock må centralkassa använda ett belopp motsvarande

högst en tiondel av kassans och de anslutna jordbrukskassornas eget kapital

till förvärv av andel i sådan ekonomisk förening eller aktie i sådant bo­

lag, som tillgodoser för kreditkassor gemensamma intressen, eller av för­

lagsbevis, som utgives av föreningen eller aktiebolaget,

eller såsom tillskott i övrigt till föreningen eller äitiebolaget.

41 §.

Utan hinder av vad i 40 § stadgas må lu-editkassa, för att skydda fordran,

på offentlig auktion eller fondbörs inköpa egendom som är för fordringen

utmätt eller pantsatt, så ock såsom betalning för fordran övertaga för ford- '

ringen pantsatt eller annan egendom, därest det är uppenbart att kassan

Eid

eljest skulle lida avsevärd förlust, dock icke i någotdera fallet bevis om an-

del i eller tillskott till kreditkassan själv eller annan jordbrukets kredit-

2 ,

kassa.

Egendom, som kassan förvärvat med stöd av bestämmelserna i denna pa­

ragraf, skall åter avyttras, så snart lämpligen kan ske och senast då avytt­

ring kan äga rum utan förlust för kassan.

Förvärv enligt denna paragraf skall ofördröjligen anmälas hos tillsyns­

myndigheten.

42 §.

Jordbrukskassa må ej utöva verksamhet vid avdelningskontor eller filial

av annat slag utan medgivande av riksorganisationen.

Centralkassa äger icke utan tillstånd av Konungen eller myndighet

Konungen förordnar öppna avdelningskontor inom annan kommun än där

huvudkontoret är beläget.

Styrelsens årsredovisning

*

43 §.

Jämte vad i bokföringslagen föreskrives om inventarium, balansräkning

samt vinst- och förlusträkning skall i fråga om styrelsens årsredovisning

gälla vad i 38 och 39 §§ lagen om ekonomiska föreningar är stadgat samt,

•i s tället för bestämmelserna i 40—44 §§ sistnämnda lag, de föreskrifter som

meddelas i 44—48 §§ nedan.

44 §.

Kreditkassas tillgångar må, såframt ej nedan annorlunda stadgas, i

upptagas vare sig över verkliga värdet eller till högre belopp än det vartill

kostnaderna för deras anskaffning uppgått.

'

Andra tillgångar än sådana, som äro avsedda till stadigvarande bruk for

kassan, må, såframt upplysning om förhållandet lämnas i förvaltningsberät­

telsen, upptagas till högre belopp än som motsvarar kostnaderna för deras

anskaffning, dock ej över verkliga värdet.

,

fy,.

Hava under räkenskapsåret kostnader nedlagts för förbättring på tillgäng

¬

background image

. Nr 216

501

avsedd till stadigvarande bruk för kassan eller hava sådana kostnader ba­

lanserats från tidigare räkenskapsår, må de inräknas i anskaffningskostna­

derna. Tillgång varom nu sagts må ej eljest upptagas till hö^e belopp än

det vartill den var uppförd i närmast föregående balansräkning. Dock må

tillgäng, vilken måste anses äga ett bestående värde väsentligt överstigande

nämnda belopp, upptagas till högst detta värde, såframt tillsynsmyndighe­

ten medgivit uppskrivningen. I fråga om fast egendom må ej i något fall

uppskrivning ske över senast fastställda taxeringsvärdet.

Osäkra fordringar skola upptagas högst till det belopp varmed de beräknas

komma att inflyta. Värdelösa fordringar må icke upptagas såsom tillgång.

Förvaltningskostnader må icke upptagas såsom tillgång.

45 §.

I balansräkningen skola tillgångar och skulder fördelas i poster på sätt

som må anses påkallat med hänsyn till verksamhetens art och allmänna

bokföringsgrunder.

Fordran på insats må icke upptagas såsom tillgång. Redovisningen av

inbetalda insatser må ske sålunda att i balansräkningen hela insatskapitalet

anmärkes med angivande av vad härav icke är guldet samt skillnaden ut-

föres såsom särskild skuldpost.

Ej må medelsredovisning ske under benämningen pensionsfond eller un­

derstödsfond eller under annan benämning, som utmärker att fonden bildats

för tryggande av pension eller eljest för anställdas eller deras anhörigas

välfärd.

Inom linjen skall anmärkas sammanlagda beloppet av kreditkassans bor­

gens- och övriga ansvarsförbindelser, i den mån de icke upptagits bland

skulderna. Tillika skall inom linjen upptagas av kassan ställda panters

sammanlagda bokförda värde.

Inom linjen skall ock angivas sammanlagda beloppet för år av pensioner,

utgående på grund av förpliktelser, vilka ej upptagits såsom skuld i balans­

räkningen. Pensionsförpliktelse, som i närmast föregående balansräkning

upptagits såsom skuld, må ej redovisas inom linjen.

46 §.

Vinst- och förlusträkning skall så uppställas att en tillfredställande redo­

visning erhålles för huru vinsten eller förlusten fÖr räkenskapsåret upp­

kommit. Därvid skall iakttagas att intäkter och kostnader fördelas i lämp­

liga poster.

47 §.

I förvaltningsberättelsen skall, i den mån det finnes kunna ske utan for­

fång för kreditkassan, upplysning lämnas om sådana för bedömningen av

kassans ställning och resultatet av dess verksamhet samt styrelsens förvalt­

ning viktiga förhållanden, vilka ej framgå av balansräkningen eller vinst-

ocb förlusträkningen, så ock om händelser av väsentlig betydelse för kassan,

jämväl där de inträffat efter räkenskapsårets slut.

Där medelantalet i kassans tjänst under räkenskapsåret anställda över­

stiger tio, skall i förvaltningsberättelsen uppgivas medelantalet anställda.

För sådant fall skall ock, i den mån motsvarande uppgifter ej lämnas i

vinst- och förlusträkningen, i särskilda poster upptags sammanlagda be­

loppet av utbetalda löner och ersättningar under räkenskapsåret dels till

styrelsen och andra personer i ledande ställning, dels ock till övriga befatt­

ningshavare hos kassan.

Har uppskrivning av tillgång, avsedd till stadigvarande bruk för kassan,

verkställts för räkenskäpsåret, skall redogörelse lämnas för grunden till

...

¬

background image

502

1956 . Nr 21

uppskrivningen, för det belopp varmed uppskrivning skett och för använd';

ningen av beloppet. Att i förvaltningsberättelsen skall lämnas upplysningf

därest andra tillgångar upptagits till högre belopp än kostnaderna för deras '

anskaffning, stadgas i 44 § andra stycket.

Styrelsen skall i förvaltningsberättelsen framställa förslag om avsättning -

till reservfond, därest sådan avsättning skall ske, så ock i övrigt förslag i

anledning av kassans vinst eller förlust enligt balansräkningen.

48 §.

Styrelsen skall senast sju månader efter räkenskapsårets utgång i huvud­

skrift eller avskrift hålla redovisningshandlingarna för året jämte revisions­

berättelsen hos kassan tillgängliga för envar som vill taga kännedom om

desamma. Skulle stämmans beslut i anledning av den framlagda balansräk­

ningen innebära ändring däri, skall jämväl protokoll eller annan handling,

som utvisar beslutet, hållas tillgängligt på sätt nyss sagts.

Centralkassas redovisningshandlingar och revisionsberättelsen skola hål­

las tillgängliga såväl inom kassans och dess avdelningskontors som inom

anslutna jor&rukskassors expeditionslokaler.

Revision

49 §.

I fråga om revision av styrelsens förvaltning och kreditkassas räkenska­

per skall i tillämpliga delar gälla vad i 45, 46 och 49 §§ lagen om ekonomis­

ka föreningar är stadgat samt, i stället för bestämmelserna i 47, 48, 50 och

51 §§ nämnda lag, de föreskrifter som meddelas i 50—54 §§ nedan.

50 §.

Antalet revisorer skall i jordbrukskassa vara lägst två och i centralkassa

lägst tre.

Till revisor i centralkassa må ej utses styrelseledamot i eller befattnings-,

havare hos ansluten jordbrukskassa.

Av revisorerna i centralkassa utses en av tillsynsmyndigheten enligt vad

i 70 § är stadgat och en av riksorganisationen. Minst en av centralkassas re-'

«

visorer skall vara av handelskammare i riket auktoriserad revisor. För auk-

toriserad revisor skall finnas suppleant som jämväl är auktoriserad revisor^

c-i o

51 §•

!nr,^,

Hava revisorer ej utsetts till föreskrivet antal eller hava revisorer utsetts

utan iakttagande av bestämmelserna i 46 § 1 mom. lagen om ekonomiska

föreningar eller 50 § andra eller tredje stycket denna lag, åligger det styrpl

sen och styrelseledamot att ofördröj ligen göra anmälan om förhållandet hos

tillsynsmyndigheten. Anmälan må göras även av medlem i kreditkassan el?,

ler borgenär.

P

52 §.

f

Det åligger revisorerna vid fullgörandet av sitt uppdrag

att granska kassans böcker och andra räkenskaper;

att taga del av styrelsens och stämmans protokoll samt av de instruktlo?

ner, anvisningar eller andra föreskrifter rörande kreditgivningen, som ut­

färdats av styrelsen eller verkställande direktören;

att verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av de

hos kreditkassan inneliggande kontanta medlen och övriga tillgångar;^

att tillse huruvida kassans organisation av och kontroll över bokföringe

och medelsförvaltningen är tillfrédsställande; samt

k''i

¬

background image

. Nr 216

503

att, sedan de årliga redovisningshandlingarna avgivits, granska nämnda

handlingar.

Minst en gång varje halvår skola revisorerna

granska större krediter och andra större placeringar av kassans medel;

granska av styrelsen vidtagna åtgärder i fråga om förvaltning och avytt­

ring av egendom, som kassan inköpt eller övertagit jämlikt 41 §;

taga del av de förelägganden och erinringar, som av tillsynsmyndigheten

kunna hava gjorts till kassan; samt

taga del av rapporter över inspektioner och undersökningar rörande kas­

san.

1 övrigt skola revisorerna vidtaga de åtgärder som må vara erforderliga

för ett behörigt fullgörande av revisionsuppdraget.

53 §.

De på stämma valda revisorerna hava att ställa sig till efterrättelse de sär­

skilda föreskrifter, som meddelas av stämma och ej innefatta inskränkning

i deras i lag stadgade skyldigheter eller eljest strida mot lag eller författning

eller mot stadgarna.

Styrelsen skall giva revisor tillgång till kassans böcker, räkenskaper och

andra handlingar samt i övrigt det biträde, som av honom påkallas för upp­

draget. Av revisor begärd upplysning angående förvaltningen må ej av sty­

relsen vägras.

Revisorerna skola skriftligen delgiva styrelsen de erinringar i fråga om

kassans verksamhet, till vilka deras granslming må giva anledning.

54 §.

t mom. Revisorerna skola för varje räkenskapsår avgiva en av dem un­

dertecknad revisionsberättelse, som skall överlämnas till styrelsen minst två

\eckor före kassans ordinarie stämma. Revisorerna skola ock inom samma

tid till styrelsen återställa de till dem överlämnade redovisningshandling­

arna.

Revisorerna i centralkassa skola därvid på balansräkningen samt vinst-

och förlusträkningen hava tecknat påskrift med yttrande, huruvida dessa

handlingar överensstämma med kassans av dem granskade böcker eller icke,

och skall påskriften i övrigt beträffande granskningen innefatta hänvisning

till revisionsberättelsen.

2 mom. Revisionsberättelsen skall innehålla redogörelse för resultatet av

revisorernas granskning samt uttalande, huruvida anmärkning i avseende

på de till revisorerna överlämnade redovisningshandlingarna, kassans bok­

föring eller inventeringen av dess tillgångar eller eljest beträffande förvalt­

ningen av kassans angelägenheter föreligger eller icke. Föreligger anledning

till anmärkning, skall denna angivas i revisionsberättelsen. Revisorerna äga

ock i berättelsen meddela erinringar, som de anse böra komma till medlem­

marnas kännedom.

Revisionsberättelsen skall innehålla särskilt uttalande angående

omfattningen av den av revisorerna verkställda granskningen;

kreditkassans förvaltningsutgifter;

den inre kontrollen inom kassan;

fastställelse av balansräkningen;

ansvarsfrihet för styrelseledamöterna; samt

stj^elsens förslag i anledning av kassans vinst eller förlust enligt balans­

räkningen, därvid skall angivas huruvida förslaget omfattar stadgad avsätt­

ning till reservfonden.

¬

background image

m

1956 . Nr 2

Har tillgång upptagits till högre värde än i senaste fastställda balansräkr.

ning eller har tillgång som anskaffats under räkenskapsåret upptagits till

högre värde än anskaffningskostnaden, skall särskilt uttalande därom göras -

i revisionsberättelsen.

Revisor, som hyser från de i revisionsberättelsen gjorda uttalandena skilj- ,

'

ak tig mening eller eljest finner särskilt uttalande påkallat, äger till revi- \ (li rU?

sionsberättelsen foga yttrande därom, såframt han ej avgiver särskild revi- / 0

sionsberättelse.

' f

Stämma

55 §.

1 mom. I fråga om kreditkassas stämma skall i tillämpliga delar gälla

vad i 52—56 §§, 57 § 1 mom. och 58—62 §§ lagen om ekonomiska förening­

ar är stadgat samt, i stället för bestämmelserna i 57 § 2 mom. nämnda lag,

de föreskrifter som meddelas i 2 mom. nedan.

2 mom. Styrelsen är pliktig att på ordinarie stämma, i den mån det aV,

medlem äskas och kan ske utan förfång för kassan eller nämnvärd olägen­

het för enskild, meddela till buds stående närmare upplysningar angående

förhållanden som kunna inverka på bedömandet av värdet av kassans till­

gångar, av dess ställning i övrigt och av resultatet av dess verksamhet samt

av styrelsens förvaltning av kassans angelägenheter.

Det åligger styrelsen att jämväl eljest på stämma giva medlem upplysning,

efter vad nu är sagt i avseende på ärende som skall förekomma på stämman.

Finner styrelsen att begärd upplysning icke kan av styrelsen utan för­

fång för kassan eller nämnvärd olägenhet för enskild lämnas på stämman,

skall upplysningen i stället lämnas till revisorerna inom två veckor därefter.

Revisorerna skola inom en månad efter stämman till styrelsen avgiva skrift­

ligt yttrande, huruvida den begärda upplysningen lämnats till dem samt

huruvida upplysningen enligt deras mening bort föranleda ändring i revi­

sionsberättelsen eller eljest giver anledning till erinran. Där det är fallet,

skall ändringen eller erinringen angivas i yttrandet. Revisorernas yttrande

skall av styrelsen hållas hos kassan tillgängligt för medlemmarna samt i

avskrift översändas till medlem, som framställt begäran om upplysningen.

Likvidation och upplösning

,

56 §.

I fråga om likvidation och upplösning av kreditkassa skall i tillämplig

delar gälla vad i 80—82 §§, 83 § första och sista styckena, 84—90, 92, 93

och 95 §§ lagen om ekonomiska föreningar är stadgat samt, i stället för be '

stämmelserna i 70—79 §§, 83 § andra stycket, 91 § och 94 § nämnda lag

de föreskrifter som meddelas i 57—67 §§ nedan.

Vid tillämpningen av nämnda bestämmelser i lagen om ekonomiska för­

eningar skall iakttagas

att i 80 § hänvisningarna till 47 och 50 §§ i stället skola avse 51—53

71 §§ samt 78 § denna lag,

att i 81 § hänvisningarna till 40—44 §.§ i s tället skola avse 43—48 §§ den

lag samt att hänvisningarna till 50 och 51 §§ i stället skola avse 52—54 §

denna lag,

att i 87 och 89 §§ hänvisningarna till 51 § i stället skola avse 54 § denna

...

,

t

samt att anmälan och meddelande varom sägs i 92 och 93 §§ skola ske,

förutom för registrering, jämväl till tillsynsmyndigheten.

¬

background image

.Nr 216

505

57 §.

Kreditkassas stämma äger besluta att kassan skall träda i likvidation. I

annat fall än i 58 § sägs är sådant beslut icke giltigt, med mindre samtliga

medlemmar förenat sig därom eller beslutet fattats å två på varandra föl­

jande stämmor och på den sista stämman biträtts av minst två tredjedelar

av samtliga röstande. Är för giltighet av beslutet något ytterligare villkor

bestämt i stadgarna, länder det till efterrättelse.

Föreligger ej fall som i 58 § sägs, må kassans stämma kunna 1 beslutet

föreskriva, att likvidationen skall inträda först viss kommande dag högst

två månader därefter, dock senast första dagen av nästa räkenskapsår.

u

58 §.

"

Har kreditkassa icke öppnat sin rörelse inom ett år från det kassan god-

• kändes,

eller har kassans hela rörelse överlåtits till annan kassa,

I

eller har godkännandet för kassan återkallats,

i;

eller har antalet medlemmar nedgått under det föreskrivna lägsta anta-

•| let och tillräckligt antal medlemmar ej inträtt inom tre månader,

:

och har ej pä grund av anmälan inom sex veckor därefter enligt 63 § i

• föreningsregistret blivit infört att kassan trätt i likvidation, skall rätten, på

ansökan av styrelseledamot eller medlem av kassan eller på anmälan av till-

: synsmyndigheten och efter kassans hörande förklara, att kassan skall träda

t i likvidation; och skall rätten förelägga kassan att inom viss tid, ej under-

n stigande sex veckor, till rätten ingiva bevis, att registrering skett enligt 63 §,

ö vid äventyr att eljest en eller flera likvidatorer förordnas av rätten.

Genom rättens försorg skall ofördröj ligen avsändas dels till länsstyrelsen

;i för registrering meddelande om beslut att kassan skall träda i likvidation,

^ dels ock till tillsynsmyndigheten underrättelse om förordnande av likvida-

3 tor med angivande av hans fullständiga namn och postadress.

'

59 §.

3

Beslutar stämma att kassan skall träda i likvidation, skall stämman väl-

ja två eller flera likvidatorer; dock må i stadgarna kunna bestämmas, att

en eller flera likvidatorer skola tillsättas i annan ordning att jämte de på

stämma valda deltaga i likvidationen.

'

Har rätten enligt 58 § förklarat att kassan skall träda i likvidation, åligger

i.' det styrelsen att genast sammankalla stämma för val av likvidatorer, ändå

^'vatt ändring sökes i beslutet.

5!

Då likvidatorer utsetts på stämma eller förordnats av rätten, skall kassan

ij anses hava trätt i likvidation, såframt ej stämman, efter vad i 57 § andra

^ stycket sägs, beslutat att likvidationen skall inträda först senare dag.

:

60 §.

j

Utser kreditkassa ej likvidatorer, ehuru antalet medlemmar i kassan ned-

' gått under det föreskrivna lägsta antalet och tillräckligt antal medlemmar ej

inträtt inom tre månader, äro de, som med vetskap om förhållandet deltaga

i beslut om fortsättande av kassans verksamhet eller handla på dess vägnar,

ansvariga för uppkommande förbindelser en för alla och alla för en såsom

i för egen skuld. Därest efter utgången av nämnda tid om tre månader till-

i räckligt antal medlemmar inträder, äger dock ej ansvarighet rum för för­

bindelse, som uppkommer sedan det föreskrivna lägsta medlemsantalet så-

; lunda uppnåtts.

t i

i.

¬

background image

. • ^vcv; ^ ^

506

1956 . Nr 2

61 §.

Likvidator skall vara myndig här i riket bosatt svensk medborgare.

?

Uppdraget att vara likvidator gäller intill dess likvidationen blivit avslu,

tad, men den som meddelat uppdraget må när som helst entlediga likvi

torn och utse annan i hans ställe. Kreditkassas stämma äger ock utse likvi^

dator i stället för likvidator, som förordnats av rätten i annat fall än nedan

i fjärde stycket sägs.

f

Om likvidator, som är vald på stämma, entledigas eller eljest avgår eller

avlider eller binder för honom att vara likvidator uppkommer enligt första

stycket och suppleant ej finnes, åligger det övriga likvidatorer att ofördroj

ligen sammankalla stämma för val av ny likvidator.

Visar likvidator uppenbarligen motvilja eller försummelse vid fullgörande

av sitt uppdrag, äger rätten, på anmälan av tillsynsmyndigheten eller likvida

tionsrevisor och efter likvidatorns börande, entlediga honom och förord

annan i hans ställe. Har rätten entledigat likvidator och i hans ställe föror

nat annan, skall underrättelse därom med angivande av dennes fullständig

namn och postadress genom rättens försorg ofördröjligen avsändas till till

synsmyndigbeten.

Vad i denna paragraf är stadgat om likvidator skall i tillämpUga de

gälla beträffande suppleant för likvidator.

62 §.

Finnes kreditkassa, som enligt verkställd registrering trätt i likvidation,

sedermera sakna till föreningsregistret anmälda behöriga likvidatorer, skall,

rätten på ansökan av medlem, borgenär eller annan, vars rätt kan vara be­

roende av att någon finnes som äger företräda kassan, eller på anmälan av

länsstyrelsen eller tillsynsmyndigheten förordna likvidatorer.

Genom rättens försorg skall till tillsynsm3nidigheten ofördröjligen avsänt

das underrättelse om förordnande av lik-vådator med angivande av hans

fullständiga namn och postadress.

63 §.

^

Likvidatorerna skola ofördröjligen för registrering anmäla att kassan trätt

i lik\ådalion eller, om likvidationen efter vad i 57 § andra stycket sägs skall :

inträda viss kommande dag, att kassan träder i likvidation den dagen. An­

mälningen skall innehålla uppgift om likvidatorerna samt, där suppleanter*

för dem utsetts, om dessa. Skall befogenhet att teckna kassans firma ej till­

komma allenast likvidatorerna gemensamt, skall vidare uppgivas av vil '

och hur firman skall tecknas.

*

Sker ändring i avseende på de till likvidatorer eller suppleanter utsedd

personerna eller ifråga om rätten att teckna kassans firma eller ändras kas

sans postadress, skola lik-vådatorerna därom ofördröjligen göra anmälan föf'

registrering. Rätt att göra anmälan tillkommer den som beröres av anmäj-^

ningen.

;

I övrigt skall beträffande anmälan, varom i första och andra stycke

sägs, vad i 9 § lagen om ekonomiska föreningar är stadgat för där avsed

fall äga motsvarande tillämpning; anmälningen skall innehålla uppgift

dagen för val eller rättens förordnande,

64 §.

I inventarium och balansräkning för kreditkassa i lik-vådation skola upp­

tagas kassans tillgångar och skulder, tillgångarna till verkliga värdet. In-

satskapitalet skall i balansräkningen upptagas inom linjen. I öviågt skall

beträffande inventarium och balansräkning för lo-editkassa i likvidation gäl-

la vad i 7 och 8 §§ bokföringslagen är stadgat,

¬

background image

. Nr 216

507

6 '5 §.

Har i anledning av kreditkassas likvidation ombud förordnats av tillsyns­

myndigheten enligt 76 §, må kassans egendom ej avyttras under hand utan

ombudets samtycke. Finnes han hava utan skäl vä^at sitt samtycke, äger

myndigheten på ansökan av likvidatorerna tillåta försäljningen. Samtycke,

som nu är sagt, är ej av nöden då likvidatorerna vilja till gällande hörspris

överlåta på fondbörs noterat värdepapper.

66 §.

Hava under likvidationen kreditkassas tillgångar så nedgått i värde, att

fara är för handen, att de ej fullt förslå till skuldernas gäldande, och är ej

ställningen sådan, att kassans egendom genast bör avträdas till konkurs,

skola likvidatorerna om ställningen, så snart det kan ske, lämna medde­

lande på stämma och till denna kalla jämväl de kända fordringsägare, vilka

ännu icke erhållit betalning.

67 §.

Där efter avslutande av kreditkassas konkurs överskott ej firmes, anses

kassan upplöst, då konkursen avslutades.

Finnes överskott skall likvidation verkställas och skall i avseende därpå

vad eljest gäller om likvidation äga motsvarande tillämpning, dock ej 81 §

lagen om ekonomiska föreningar. Har ej inom en månad efter konkursens

avslutande för registrering anmälts, att kassan trätt i likvidation, skall rät­

ten, på ansökan av styrelseledamot, medlem eller borgenär eller på anmälan

av ti Isynsmyndigheten, förklara, att kassan skall träda i likvidation. I fråga

om ärendets handläggning och om beslutet skall i tillämpliga delar gälla

vad i 58 § är stadgat.

Hade kassan, i fall som avses i andra stycket, trätt i likvidation, innan

dess egendom avträddes till konkurs, skall gälla vad som i 92 § lagen om

ekonomiska föreningar är stadgat.

Om den offentliga tillsynen

68 §.

Tillsynsmyndigheten skall övervaka, att jordbrukets kreditkassor och riks­

organisationen i sin verksamhet ställa sig till efterrättelse denna lag och

andra författningar, såvitt de hava särskilt avseende på jordbrukskasse­

rörelsen, ävensom de för riksorgansationen och kassorna gällande stadgarna

samt de föreslcrifter, som med stöd av bestämmelse i lag eller stadgar med­

delats av stämma eller styrelse.

Det åligger tillsynsmyndigheten att jämväl i övrigt med uppmärksamhet

följa jordbrukskasserörelsen i den mån så erfordras för kännedom om de

förhållanden som kunna inverka på kreditkassas säkerhet eller eljest äro

av betydelse för en sund utveckling av rörelsen.

Tillsynsmyndigheten är icke på grund av vad här föreskrivits pliktig att

•Övervaka iakttagandet av sådana bestämmelser, som angå jordbrukskasse­

rörelsens inre angelägenheter.

69 §.

Tillsynen över jordbrukets Itreditkassor utövas med ledning av handling­

ar, vilka jämlikt lag eller eljest insändas till tillsynsmyndigheten, ävensom

"upplysningar, som inhämtas vid undersökning eller annorledes. Undersök­

ning skall anställas så ofta sådan av myndigheten anses erforderlig eller av

Konungen anbefalles.

132—5G702ff. Svensk författningssamling 195G, Nr 216—218.

-'7

-

¬

background image

r

\

508

1956 . Nr

70 §.

Tillsynsmyndigheten skall förordna en revisor att med övriga revisorer

deltaga i granskningen av centralkassas räkenskaper och styrelsens förvalt­

ning. Myndigheten äger när som helst återkalla förordnande som här avses

och i stället utse ny revisor. För revisor, varom i denna paragraf stadgas,

skall myndigheten utfärda instruktion.

71 §.

På anmälan varom sägs i 51 § skall tillsynsmyndigheten, i fall då revi­

sorer icke utsetts till föreskrivet antal, förordna revisor eller revisorer. Är

revisor omyndig eller har någon, som ej är här i riket bosatt svensk medbor­

gare, utan vederbörligt tillstånd utsetts till revisor eller har någon utsetts

till revisor i strid med vad i 46 § 1 mom. andra stycket lagen om ekonomis­

ka föreningar stadgas, skall på anmälan därom tillsynsmyndigheten förklara

honom entledigad och förordna revisor i hans ställe. Har anmälan ej gjorts

av kreditkassans styrelse, skall före besluts meddelande tillfälle beredas sty­

relsen att yttra sig i ärendet. Förordnande av revisor skall avse tid till dess

annan revisor blivit i föreskriven ordning utsedd.

Tillsynsmyndigheten äger när som helst återkalla förordnandet och i stäl­

let utse ny revisor.

72 §.

Tillsynsmyndigheten äger sammankalla kreditkassas styrelse, när sådant

prövas nödigt. Har styrelsen icke efterkommit av myndigheten framställd

begäran om utfärdande av kallelse till extra stämma, må kallelse utfärdas

av myndigheten.

Den som enligt av Konungen meddelade bestämmelser har befogenhet att

företräda myndigheten äger närvara vid stämma eller av myndigheten ut­

lyst styrelsesammanträde och deltaga i överläggningarna.

73 §.

Därest tillsynsmyndigheten så finner erforderligt, må myndigheten med­

dela närmare föreskrifter om sättet att föra kreditkassas räkenskaper, om

förvaring av värdehandlingar samt om inventering av dessa handlingar.

74 §.

Kreditkassas styrelse åligger

att när som helst för den befattningshavare hos tillsynsmyndigheten, som

enligt av Konungen meddelade bestämmelser har att i sådant avseende fÖre-

träda myndigheten, samt för den särskilda undersökning, Konungen kan fin- f

na för gott anställa, hålla de hos kreditkassan inneliggande kontanta med­

len och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper och andra handlingar

tillgängliga fÖr granskning, samt

att jämväl i övrigt tillhandahålla myndigheten eller sådan befattnings­

havare därstädes, som ovan sagts, de upplysningar rörande kassan som äs­

kas.

Yppas anledning till antagande att centralkassa gjort sådana förluster att

rubbning uppstått i det förhållande, som enligt 34 § skall förefinnas mellan

centralkassas inlåning samt kassans och anslutna jordbrukskassors eget

kapital, skall centralkassans styrelse ofördröjligen låta upprätta särskild

balansräkning enligt 44 och 45 §§ för utvisande av centralkassans ställning

samt, därest balansräkningen bekräftar antagandet i fråga, ofördröjligen

avsända meddelande härom till tillsynsmyndigheten.

Centralkassas styrelse åligger därjämte att på den tid och i den ordning

tillsynsmyndigheten bestämmer tillhandahålla myndigheten de redovisnings-

\

¬

background image

. Nr 216

509

handlingar, Ö"versikter och övriga handlingar, rörande kassans och de an­

slutna jordbrukskassornas ställning som av tillsynsmyndigheten äskas.

75 §.

Har kreditkassas styrelse eller stämma fattat beslut, vilket står i strid

med lag eller stadgarna, må tillsynsmyndigheten förbjuda verkställighet av

beslutet. Myndigheten må ock förelägga styrelsen att, om beslut som nyss

sagts gått i verkställighet, göra rättelse där så kan ske samt att fullgöra

vad styrelsen åligger enligt lag eller stadgarna. Sådant föreläggande må

dock, utom vad angår innehållet av vinst- och förlusträkning eller balans­

räkning, icke av myndigheten meddelas i fråga om i lag givna föreskrifter,

vilkas överträdande är belagt med straff.

Ändå att avvikelse från lag eller stadgar icke skett, äger tillsynsmyndig­

heten meddela de erinringar beträffande kassans verksamhet, som myndig­

heten kan finna påkallade.

Underlåter kassa att ställa sig till efterrättelse av myndigheten meddelat

förbud eller föreläggande eller handhar kassan eljest sina angelägenheter på

sätt, som är ägnat att rubba förtroendet till kassan, har tillsynsmyndighe­

ten att göra anmälan därom hos den myndighet, som godkänt kassan; och

äger den myndigheten återkalla godkännandet.

Tillsynsmyndigheten äger förelägga vite vid meddelande av föreskrift el­

ler förbud enligt denna lag.

76 §.

Träder kreditkassa i likvidation, äger tillsynsmyndigheten förordna om­

bud, som har att närvara vid likvidatorernas sammanträden, med rätt att

yttra sig till protokollet, samt att i övrigt övervaka likvidationen.

Likvidatorerna skola bereda ombudet tillfälle att när som helst inventera

kreditkassans inneliggande kontanta medel och övriga tillgångar samt grans­

ka kassans böcker, räkenskaper och andra handlingar; och må av ombudet

begärd upplysning angående förvaltningen ej av likvidatorerna förvägras.

Tillsynsmyndigheten äger under likvidationen i avseende på likvidatorer

och stämma enahanda befogenhet som, innan kassan trätt i likvidation, en­

ligt denna lag tillkommer myndigheten beträffande styrelse och stämma.

Tillsynsmyndigheten må, därest så prövas erforderligt, förordna likvida­

tionsrevisor. Beträffande denne skall vad om revisor i 70 § sägs äga mot­

svarande tillämpning.

77 §.

Har centralkassas egendom avträtts till konkurs, förordnar tillsynsmyn­

digheten ett allmänt ombud att såsom konkursförvaltare deltaga i konkurs­

boets förvaltning med övriga konkursförvaltare.

Utan hinder av beslut, som kan vara fattat om delning av förvaltningen

av boet, äger allmänna ombudet deltaga i förvaltningen i alla dess delar.

Ombudet äger beträffande medförvaltare göra sådan anmälan, som sägs i

80 § konkurslagen.

Om arvode till ombud gäller vad i konkurslagen är i allmänhet stadgat be­

träffande arvode till konkursförvaltare.

78 §.

Till revisor, likvidationsrevisor eller ombud som förordnas enligt 70, 71

eller 76 § skall ersättning med belopp som tillsynsmyndigheten bestämmer'

utgivas av den kassa som avses med förordnandet.

79 §.

Vad i 69 §, 72 §, 74 § första och tredje styckena, 75 § första, andra och

fjärde styckena, 76 §, 77 § samt 78 § stadgas skall i tillämpliga delar gälla

¬

background image

s

510

1956 . Nr 2

jämväl med avseende på tillsynen över riksorganisationen. På riksorganisä-v

tionen skall särskilt ankomma att, på den tid och i den ordning tillsyns­

myndigheten äskar, tillhandahålla översiktliga uppgifter beträffande jord­

brukskasserörelsen i dess helhet.

80 §.

Till bestridande av kostnaden för tillsynsmyndighetens organisation och

verksamhet skall jordbrukskasserörelsen årligen erlägga bidrag. Närmare

f(»reskrifter om fastställande av bidrag och bidrags erläggande meddelas av

Konungen.

81 §.

Ledamot av eller befattningshavare hos tillsynsmyndigheten må ej vara

ledamot i styrelsen för eller revisor i eller anställd hos kreditkassa eller

riksorganisationen.

82 §.

Över beslut, som tillsynsmyndigheten meddelar med stöd av denna lag,

må klagan föras hos Konungen, men beslutet går ändock i verkställighet,

om icke Konungen annorlunda förordnar.

Straffbestämmelser

83 §.

Med avseende på jordbrukets kreditkassor skola, i stället för vad i 110-

112 §§ lagen om ekonomiska föreningar stadgas, gälla de straffbestämmel­

ser som nedan upptagas i 84—86 §§. I fråga om riksorganisationen skall, för­

utom nyss nämnda bestämmelser i lagen om ekonomiska föreningar, gälla

stadgandet i 84 § 3 denna lag.

84 §.

Med dagsböter eller fängelse straffes

1. styrelseledamot, vilken vid upprättande av förvaltningsberättelse, ba-'

lansräkning eller vinst- och förlusträkning som avses i 38 § lagen om eko­

nomiska föreningar eller i 81 § samma lag, jämförd med 56 § denna lag, el­

ler i 74 § andra stycket denna lag uppsåtligen förfar i strid med bestämmel­

serna i 43 §, 44 §, 45 § andra, tredje, fjärde och femte styckena, 46 § eller

47 § denna lag;

2. likvidator, vilken vid upprättande av balansräkning, likvidationsräk­

ning eller förvaltningsberättelse som avses i 83 § första och tredje styckena

eller 86 § lagen om ekonomiska föreningar eller i 89 § samma lag, jämförd

med 56 § denna lag, eller i 64 § denna lag uppsåtligen förfar i strid med be­

stämmelser i sagda lagrum;

3. styrelseledamot, likvidator eller befattningshavare, vilken uppsåtligen

eller av vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift vid lämnan"^

de av upplysning som avses i 69, 74, 76 eller 79 § denna lag;

4. revisor eller likvidationsrevisor, vilken i revisionsberättelse eller annan

handling, som framlägges på stämma eller annorledes hålles tillgänglig för

medlemmar eller röstberättigade, eller i påslcrift å sådan handling uppsåt­

ligen eller av grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift

rörande Icreditkassas angelägenheter eller uppsåtligen eller av grov vårdsr

löshet underlåter att göra anmärkning beträffande förvaltningen, ändå att

anledning därtill föreligger.

Har gärning som avses i första stycket 1 eller 2 skett av vårdslöshet, är

straffet dagsböter.

¬

background image

. Nr 216

511

85 §.

Med d agsböter straffes

1. den som bryter mot vad i 4 § andra stycket stadgas;

2. st3!Telseledamot, vilken uppsåtligen eller av grov vårdslöshet meddelar

oriktig eller vilseledande uppgift i ansökan om stadfästelse på kassas stad­

gar;

3. styrelseledamot, likvidator eller annan, som i anmälan för eller ansö­

kan om registrering eller i handling som fogas därvid eller i uppgift var­

om förmäles i 10 § lagen om ekonomiska föreningar uppsåtligen eller av

grov vårdslöshet meddelar oriktig eller vilseledande uppgift;

4. styrelseledamot eller likvidator, vilken, i annat fall än i 84 § första

stycket 1 och 2 samt andra stycket avses, uppsåtligen eller av grov vårdslös­

het meddelar oriktig eller vilseledande uppgift i handling, som hålles till­

gänglig för medlemmar eller röstberättigade eller framlägges på stämma,

eller i påskrift å sådan handling;

5. styrelseledamot, vilken deltagit i beslut om åtgärd som strider mot be­

stämmelserna i 9 eller 19 §;

6. styrelseledamot eller likvidator, som uppsåtligen eller av vårdslöshet i

strid med bestämmelserna i 18 § lagen om ekonomiska föreningar låter verk­

ställa utdelning eller utbetalning till medlem eller annan;

7. revisor, likvidationsrevisor eller revisors eller likvidationsrevisors med­

hjälpare som, oaktat han insett eller bort inse, att skada därav kunnat följa,

yppar något av vad vid verkställd granskning kommer till hans kännedom,

utan att det med nödvändighet erfordras för fullgörande av hans uppdrag.

86 §.

Med d agsböter straffes ock

1. styrelseledamot eller likvidator, vilken underlåter att iakttaga föreskrift

som är meddelad i 10 § f örsta eller andra stycket lagen om ekonomiska för­

eningar eller i 48 § eller 53 § andra stycket denna lag eller i 80 § sista styc­

ket eller 81 § sista stycket förstnämnda lag, vartdera lagrummet jämfört

med 53 § andra stycket och 56 § denna lag;

2. styrelseledamot eller likvidator, vilken underlåter att iakttaga föreskrift

som beträffande anmälan för registrering är meddelad i 37, 68, 90 eller 92 §

lagen om ekonomiska föreningar eller i 63 § denna lag;

3. styrelseledamot eller likvidator, som underlåter att till revisor eller lik­

vidationsrevisor avlämna handlingar enligt vad som stadgas i 38 § andra

stycket, 81 § andra stycket, 83 § sista stycket eller 86 § sista stycket lagen

om ekonomiska föreningar eller i 89 § första stycket samma lag, jämfört

med 56 § denna lag;

4. styrelseledamot eller likvidator, som försummar att fullgöra vad i 55 §

sista stycket, 84 § sista stycket, jämfört med 55 § sista stycket, eller 86 §

andra stycket sista punkten lagen om ekonomiska föreningar finnes stadgat

eller som underlåter att iakttaga föreskrift, som med avseende på framläg­

gande av handlingar på stämma eller tillhandahållande av handlingar viss

tid före stämma är meddelad i 57 § 1 mom., 81 § andra stycket, 87 § andra

stycket eller 89 § a ndra stycket lagen om ekonomiska föreningar eller i 81 §

sista stycket samma lag, jämfört med 56 § denna lag;

5. revisor, vilken underlåter att iakttaga föreskrift som meddelats i 54 §

1 mom. denna lag eller i 81 § andra stycket lagen om ekonomiska förening­

ar, så ock likvidationsrevisor, som försummar att fullgöra vad i 87 § första

stycket första punkten eller 89 § första stycket fjärde punkten sistnämnda

lag finnes stadgat.

¬

background image

övergångsbestämmelser

92 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1957; dock skall redan från och

med den 1 juli 1956, i stället för stadgandet i 30 § tredje stycket förordning­

en den 5 juni 1942 (nr 325) om jordbrukets kreditkassor, gälla vad i 31 §

andra stycket denna lag stadgas.

Genom lagen upphävas, med den begränsning nedan sägs, nyssnämnda

förordning samt lagen den 26 juni 1936 (nr 373) med vissa bestämmelser

om centralkassor för jordbrukskredit tillika med alla de särskilda stad-

ganden, vilka innefatta ändring i, tillägg till eller föreskrifter om tillämp­

ningen av nämnda författningar, så ock vad i övrigt finnes i lag eller sär­

skild författning stridande mot lagens bestämmelser.

Där i lag eller författning förekommer hänvisning till stadgande, som

ersatts genom bestämmelse i denna lag, skall den bestämmelsen i stället

tillämpas.

i

\

512

1956 . Nr

Särskilda bestämmelser

87 §.

t mom. Jordbrukskassa må övertaga annan jordbrukskassas rörelse eller

del därav, såframt rilrsorganisationen det medgivit.

Ej må centralkassa övertaga annan kreditkassas rörelse eller del därav,

med mindre Konungen eller myndighet Konungen förordnar prövat överta­

gandet icke vara till skada för det allmänna samt lämnat tillstånd därtill.

2 mom. Har kreditkassa övertagit annan kassas rörelse helt eller delvis

och finnes bland sistnämnda kassas tillgångar egendom, som kreditkassa ej

må förvärva, må den egendomen, även om sådant fall ej är fÖr handen som

i 40 eller 41 § sägs, förvärvas av den övertagande kassan. Egendom som kas­

san på detta sätt förvärvat skall, i den mån egendomen ej, jämlikt vad i nyss­

nämnda lagrum stadgas, må av kassan behållas, åter avyttras så snart lämp­

ligen kan ske och senast då avyttring kan äga rum utan förlust för kassan.

3 mom. Om del av kreditkassas rörelse skall övergå till annan kassa,

må efter beslut av förstnämnda kassa och med godkännande av tillsyns­

myndigheten och riksorganisationen eller, såvitt gäller övergång endast

mellan jordbrukskassor inom samma centralkassas verksamhetsområde,

med godkännande av riksorganisationen ensam reservfonden nedsättas med

skäligt belopp.

88 §.

Vad i 96—98 §§ lagen om ekonomiska föreningar är stadgat om fusion

skall ej gälla jordbrukets kreditkassor.

89 §.

Enskildas förhållanden till kreditkassa må ej i oträngt mål yppas.

90 §.

Driver kreditkassa verksamhet i strid med föreskrift i 9 eller 19 §, skola

medlemmar i kassan så ock st5Telseledamöterna eller andra ställföreträdare

för kassan, i den mån de deltagit i åtgärden eller heslut därom svara för upp­

kommande förbindelser, en för alla och alla för en, såsom för egen skuld.

91 §.

De föreskrifter utöver vad denna lag innehåller som finnas erforderliga

för lagens tillämpning meddelas av Konungen.

f

¬

background image

. Nr 216

513

93 §.

Från och med den 1 juli 1956 må centralkassa eller jordbrukskassa antaga

stadgar, vilka stå i överensstämmelse med denna lag, att gälla från det lagen

trätt i kraft. Sålunda antagna stadgar må, utan hinder av att lagen ej trätt

i kraft, stadfästas enligt lagen och registrering verkställas med anteckning i

föreningsregistret, att de nya stadgarna skola gälla från dagen för lagens

ikraftträdande.

Har centralkassa eller jordbrukskassa, som godkänts enligt äldre be­

stämmelser, ej före den 1 januari 1958, eller den senare dag som Konungen

för särskilt fall må hava bestämt, erhållit stadfästelse av stadgarna samt

registrering varom i första stycket sägs, skall det för kassan meddelade god­

kännandet återkallas.

Svenska jordbrukskreditkassan skall, med bibehållande så länge Konungen

ej annorlunda förordnar av sin bankmässiga verksamhet enligt förord­

ningen den 5 juni 1942, handhava uppgiften att vara jordbrukskasserörel­

sens riksorganisation intill dess annan förening med denna uppgift vunnit

registrering eller ock jordbrukskreditkassan ombildats för detta ändamål.

Ej må kassan utan att den ombildats och nya stadgar antagits och stadfästs

samt registrering verkställts verka såsom riksorganisation efter den 1 ja­

nuari 1958, med mindre Konungen lämnat tillstånd därtill. Så länge jord­

brukskreditkassan uppehåller bankmässig verksamhet, skall jordbrukskre­

ditkassan vid tillämpning av 34 § första stycket b) och c) jämställas med

inländskt bankaktiebolag, sparbank och centralkassa.

94 §.

Träder kreditkassa, som godkänts enligt äldre bestämmelser, under år

1957 i likvidation eller försättes kassa under år 1957 i konkurs eller med­

delas efter utgången av år 1957 beslut om likvidation eller konkurs på grund

av framställning som skett före den 1 januari 1958, skola kassans medlem­

mar, därest dess tillgångar ej förslå att gälda skulderna, såvitt rörer borge­

närernas rätt vara ansvariga för kassans förbindelser enligt äldre bestäm­

melser.

Hava likvidatorer för kreditkassa utsetts innan denna lag trätt i kraft,

skola äldre bestämmelser i allo tillämpas med avseende på likvidationen.

Skola enligt vad nu sagts äldre bestämmelser gälla och är överträdelse

av bestämmelserna belagd med straff, skola jämväl i fråga om straffet äldre

bestämmelser lända till efterrättelse.

95 §.

Styrelseledamöter, revisorer och suppleanter, som äro utsedda vid denna

lags ikraftträdande, må utan hinder av vad i lagen stadgas utöva sitt upp­

drag under den tid för vilken de äro valda.

96 §.

I fråga om medel, som förvaltas av förmyndare eller god man och som

sedan den 1 januari 1941 innestå på räkning hos kreditkassa utan villkor

att de må lyftas allenast med överförmyndarens tillstånd, skall, såframt ej

överförmyndaren anorlunda förordnar, vid tillämpning av vad i 32 § stadgas

så anses som om förbehåll enligt 15 kap. 9 § andra stycket föräldrabalken

gjorts, att de må uttagas utan sådant tillstånd. Vad nu sagts skall ock gälla

medel, som sedermera insatts eller framdeles insättas på räkningen, och

ränta som lagts eller lägges till kapitalet.

97 §.

Beträffande återlämnande till staten av grundfond, som sägs i 8 och 26 §§

förordningen den 5 juni 1942 om jordbrukets kreditkassor, skall gälla vad i

särskild ordning föreskrives.

¬

background image

514

1956 . Nr 216

'

' ,v

Del alia som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egeai hand undersltrivit och med Vårt kungl. sigill ^

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 25 maj 1956.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Jordbruksdepartementet)

SAM. B . NORUP

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.