SFS 1996:1016 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden / SFS 1996:1016 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)
SFS 1996_1016 Lag om ändring i insiderlagen (1990_1342)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:22px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft52{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft58{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft62{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft70{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft71{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft72{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft73{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft74{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft75{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft76{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft77{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft80{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft81{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft82{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:38px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>SFS 1996:1016 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 12 november 1996 </p> <p style="position:absolute;top:38px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag <br/>om �ndring i insiderlagen (1990:1342); </b></p> <p style="position:absolute;top:92px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 24 oktober 1996. </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft110">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om insiderlagen (1990:1342) <br/><i>dels</i> att nuvarande 20-24 �� skall betecknas 26, 20, 21, 27 respektive </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">28��, </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1, 2, 4, 5, 7-11, 13-15, 16, 18, 19, nya 20, 21, 26 och 27 �� samt </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft110">rubrikerna n�rmast f�re 4 � och n�rmast f�re nya 20 � skall ha f�ljande ly-<br/>delse, </p> <p style="position:absolute;top:219px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att rubrikerna n�rmast f�re nuvarande 20, 21, 23 och 24 �� skall </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">s�ttas n�rmast f�re nya 26, 20, 27 respektive 28 ��, </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att i lagen skall inf�ras sex nya paragrafer, 7 a, 7 b och 22-25 ��, av </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft12">f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:299px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b>2 Denna lag inneh�ller best�mmelser om f�rbud att handla med finan-</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft110">siella instrument p� v�rdepappersmarknaden samt om skyldighet att l�mna <br/>uppgifter om s�dana instrument. </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som s�gs i denna lag skall inte till�mpas vid aff�rer som genomf�rs </p> <p style="position:absolute;top:362px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">f�r Sveriges riksbanks eller Riksg�ldskontorets r�kning. </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b>3 I denna lag f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">1. handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� b�rs eller annan organi-</p> <p style="position:absolute;top:425px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft110">serad marknadsplats eller genom n�gon som yrkesm�ssigt bedriver s�dan <br/>verksamhet som avses i 1 kap. 3 � 1-5 lagen (1991:981) om v�rdepappers-<br/>r�relse, </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">2. finansiellt instrument: vad som anges i 1 kap. 1 � lagen (1991:980) </p> <p style="position:absolute;top:489px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">om handel med finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka �r </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft12">noterade vid en b�rs eller auktoriserad marknadsplats. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som f�reskrivs om aktie skall ocks� till�mpas p� emissionsbevis, </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft110">interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat <br/>med optionsr�tt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktieter-<br/>min. Utf�rdande av k�poption skall likst�llas med f�rs�ljning av de aktier <br/>optionen avser medan utf�rdande av s�ljoption skall likst�llas med k�p av <br/>aktierna. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft12">Om finansiella instrument �gs av tv� eller flera med sam�gander�tt, skall </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft110">en del�gare vid till�mpningen av denna lag anses vara �gare till s� m�nga <br/>av instrumenten som svarar mot hans lott i det samf�llda innehavet. </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>F�rbud att handla med finansiella instrument p� v�rdepappersmark-<br/>naden i vissa fall </b></p> <p style="position:absolute;top:744px;left:164px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>4 �</b> Har n�gon anst�llning, uppdrag eller annan befattning som normalt <br/>inneb�r att han f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har betydelse f�r <br/>kursen p� finansiella instrument och har han p� grund h�rav f�tt infor-</p> <p style="position:absolute;top:816px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:813px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft11">Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4, rskr. 1996/97:10. </p> <p style="position:absolute;top:829px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft16">2</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1991:1005. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1994:2014. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft12">1728 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:37px;left:511px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1996:1016 </b></p> <p style="position:absolute;top:38px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft26">mation eller kunskap om en icke offentliggjord omst�ndighet som �r �gnad <br/>att v�sentligt p�verka kursen p� finansiella instrument g�ller f�ljande. In-<br/>nan omst�ndigheten blivit allm�nt k�nd eller upph�rt att ha betydelse f�r <br/>kurss�ttningen f�r han inte f�r egen eller annans r�kning k�pa eller s�lja <br/>s�dana finansiella instrument p� v�rdepappersmarknaden. Han f�r inte <br/>heller anv�nda informationen eller kunskapen till att med r�d eller p� annat <br/>s�dant s�tt f�ranleda n�gon annan till k�p eller f�rs�ljning som h�r avses. </p> <p style="position:absolute;top:149px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rbudet i f�rsta stycket g�ller �ven den som har f�tt information eller </p> <p style="position:absolute;top:165px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft21">kunskap om en omst�ndighet som r�r ett aktiebolag i vilket han �ger aktier. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som i annat fall �n som s�gs f�rut i denna paragraf f�tt k�nnedom </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft26">om en icke offentliggjord omst�ndighet, som �r �gnad att v�sentligt p�ver-<br/>ka kursen p� finansiella instrument och som m�ste ha r�jts av n�gon som <br/>avses i f�rsta eller andra stycket eller p� annat s�tt kommit ut obeh�rigen, <br/>f�r inte f�r egen eller annans r�kning k�pa eller s�lja s�dana finansiella in-<br/>strument p� v�rdepappersmarknaden innan omst�ndigheten blivit allm�nt </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft21">k�nd eller upph�rt att ha betydelse f�r kurss�ttningen. </p> <p style="position:absolute;top:308px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>5 �</b> Omst�ndighet som enligt 4 � �r �gnad att v�sentligt p�verka kursen <br/>p� finansiella instrument kan exempelvis vara </p> <p style="position:absolute;top:340px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">1. en �tg�rd som syftar till och �r �gnad att leda till ett offentligt erbjud-</p> <p style="position:absolute;top:356px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft26">ande av en juridisk person till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i ett ak-<br/>tiebolag, </p> <p style="position:absolute;top:387px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">2. n�gon annan omst�ndighet i ett aktiebolags eller dess moderf�retags </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft26">verksamhet som det normalt l�mnas upplysning om i �rsredovisning, del-<br/>�rsrapport, �rsbokslut eller i annan form, </p> <p style="position:absolute;top:435px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">3. beslut av f�rvaltare av finansiella instrument eller kapitalplacerande </p> <p style="position:absolute;top:451px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft26">institution om k�p eller f�rs�ljning av finansiellt instrument och liknande <br/>marknadsinformation, </p> <p style="position:absolute;top:482px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">4. r�nte�ndring, valutakurs�ndring, f�rfattnings�ndring och annan lik-</p> <p style="position:absolute;top:498px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft21">nande h�ndelse. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b>4 Utan hinder av 4 � f�r </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">1. befattningshavare hos f�retag som driver v�rdepappersr�relse med </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft26">st�d av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse <br/>fullg�ra k�p- eller s�ljorder som l�mnats f�retaget samt, utan anv�ndande <br/>av information eller kunskap som avses i 4 � denna lag, fullg�ra verksam-<br/>het som f�ljer av avtal om att uppr�tth�lla en marknad i ett eller flera fi-<br/>nansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda </p> <p style="position:absolute;top:657px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft26">omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n <br/>option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen, </p> <p style="position:absolute;top:689px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�re-</p> <p style="position:absolute;top:705px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft21">skrivits i lag eller annan f�rfattning, </p> <p style="position:absolute;top:721px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">4. k�p ske i fall som avses i 5 � 1 f�r den juridiska personens r�kning av </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft21">aktier i aktiebolaget, </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen, </p> <p style="position:absolute;top:785px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">6. utf�rdare av option i samband med l�sen s�lja eller k�pa den under-</p> <p style="position:absolute;top:800px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">liggande tillg�ngen som optionen avser, </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft24">4</p> <p style="position:absolute;top:839px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft25"> Senaste lydelse 1994:2014. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft25">5 5 - S F S 1996 </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:573px;white-space:nowrap" class="ft21">1729 </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:642px;height:903px;"> <img width="642" height="903" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1996:1016 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft36">7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet, <br/>8. k�p eller f�rs�ljning ske av andra finansiella instrument �n aktier, om </p> <p style="position:absolute;top:73px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft37">f�rv�rvet eller �verl�telsen sker utan att s�dan information som avses i 4 � <br/>anv�nds. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>7 a �</b> Om den som enligt 8 � f�rsta stycket 1-3 har insynsst�llning i ett <br/>aktiemarknadsbolag f�rv�rvar aktier i bolaget, f�r motsvarande antal aktier <br/>av samma slag �verl�tas mot vederlag tidigast tre m�nader efter f�rv�rvet. </p> <p style="position:absolute;top:168px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft31">Detsamma g�ller f�r fysiska och juridiska personer som f�rv�rvar aktier i </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft37">aktiemarknadsbolaget och vilkas aktier enligt 10 � skall likst�llas med akti-<br/>er som innehas av personer som avses i f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:231px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>7 b �</b> Utan hinder av 7 a � f�r </p> <p style="position:absolute;top:247px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">1. aktier �verl�tas om kursen fallit under anskaffningskursen, </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft31">2. aktier �verl�tas enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om k�p av </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">aktier, </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft31">3. �verl�telse ske av tilldelade emissionsr�tter. </p> <p style="position:absolute;top:311px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft31">Om det finns synnerliga sk�l, f�r Finansinspektionen medge ytterligare </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">undantag fr�n f�rbudet enligt 7 a �. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>8 �</b>5 F�ljande fysiska personer anses enligt denna lag ha insynsst�llning i <br/>ett aktiemarknadsbolag: </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft31">1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderf�retags styrelse, </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft31">2. verkst�llande direkt�r eller vice verkst�llande direkt�r i bolaget eller </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">dess moderf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft31">3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderf�retag, </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft31">4. bolagsman i ett handelsbolag som �r bolagets moderf�retag, dock inte </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft31">kommanditdel�gare, </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft31">5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat upp-</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft37">drag av stadigvarande natur f�r bolaget eller dess moderf�retag, om befatt-<br/>ningen eller uppdraget normalt kan antas medf�ra tillg�ng till icke offent-<br/>liggjord information om s�dant f�rh�llande som kan p�verka kursen p� <br/>aktierna i bolaget, </p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft31">6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft37">befattningshavare i ett dotterf�retag, om denne normalt kan antas f� tillg�ng <br/>till icke offentliggjord information om s�dant f�rh�llande som kan p�verka <br/>kursen p� aktierna i bolaget, </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft31">7. den som �ger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktie-</p> <p style="position:absolute;top:645px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft37">kapitalet eller av r�stetalet f�r samtliga aktier i bolaget, eller �ger aktier i <br/>denna omfattning tillsammans med s�dan fysisk eller juridisk person som <br/>�r aktie�garen n�rst�ende p� det s�tt som anges i 10 � f�rsta stycket. </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft31">Finansinspektionen skall p� beg�ran av aktiemarknadsbolaget eller dess </p> <p style="position:absolute;top:708px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft37">moderf�retag pr�va fr�gan, om en befattningshavare eller uppdragstagare <br/>har en s�dan ledande st�llning eller ett s�dant kvalificerat uppdrag som av-<br/>ses i f�rsta stycket 5 eller 6. </p> <p style="position:absolute;top:771px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft36"><b>9 �</b>6 Den som har insynsst�llning i ett aktiemarknadsbolag skall skrift-<br/>ligen anm�la innehav av aktier i bolaget och �ndring i innehavet till Finans-<br/>inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft34">5</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1992:557. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft34">6</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:175px;white-space:nowrap" class="ft35"> Senaste lydelse 1992:1323. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft31">1730 </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:513px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1996:1016 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">Finansinspektionen kan medge befrielse fr�n anm�lningsskyldigheten om </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft41">motsvarande uppgifter kan erh�llas p� annat s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:76px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">Anm�lningsskyldigheten g�ller dock inte </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft41">1. innan den som avses i 8 � f�rsta stycket 5 eller 6 tagit emot under-</p> <p style="position:absolute;top:108px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft41">r�ttelse enligt 14 eller 15 �, </p> <p style="position:absolute;top:124px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">2. om innehavet inte uppg�r till 200 aktier eller, om innehavet avser v�r-</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft43">depapper som enligt 2 � andra stycket likst�lls med aktier, understiger ett <br/>marknadsv�rde motsvarande 50 000 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">3. om �ndring i innehavet efter den senast gjorda anm�lningen inte upp-</p> <p style="position:absolute;top:187px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft43">g�r till 200 aktier eller, om �ndringen avser v�rdepapper som enligt 2 � <br/>andra stycket likst�lls med aktier, understiger ett marknadsv�rde mot-<br/>svarande 50 000 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">4. om �kning i innehavet f�ranletts av fondemission eller av att akties </p> <p style="position:absolute;top:250px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft41">nominella belopp s�nkts genom att aktien delats upp, </p> <p style="position:absolute;top:266px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">5. interimsbevis som erh�llits i utbyte mot annat v�rdepapper som avses </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft41">i 2 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">Av 10 � framg�r att anm�lningsskyldigheten omfattar �ven vissa n�rst�-</p> <p style="position:absolute;top:314px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft41">endes aktieinnehav. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">Uppgifter som skall anm�las enligt denna paragraf f�r efter tillst�nd av </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft43">Finansinspektionen f�ras �ver till insiderregistret genom automatisk data-<br/>behandling. S�dant tillst�nd f�r ges endast till den som �r f�rvaltare enligt <br/>8 kap. 1 � aktiekontolagen (1989:827). </p> <p style="position:absolute;top:409px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>10 �</b> Vid till�mpning av 9 � skall f�ljande aktier i aktiemarknadsbolaget <br/>likst�llas med den anm�lningsskyldiges egna, n�mligen s�dana som �gs av </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">1. make eller sambo till den anm�lningsskyldige, </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft43">2. omyndiga barn som st�r under den anm�lningsskyldiges v�rdnad, <br/>3. juridisk person vars verksamhet den anm�lningsskyldige har ett v�-</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft43">sentligt inflytande �ver och i vilken den anm�lningsskyldige eller n�gon <br/>som avses i 1 eller 2 eller flera av dem tillsammans innehar </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">- �garandel, uppg�ende till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller av </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft41">andelarna, eller </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">- ekonomisk andel, innefattande r�tt att uppb�ra tio procent eller mer av </p> <p style="position:absolute;top:568px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft41">avkastningen, eller </p> <p style="position:absolute;top:584px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">- r�standel, uppg�ende till tio procent eller mer av r�stetalet f�r samtliga </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft41">aktier eller av r�stetalet hos det h�gsta beslutande organet, </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">4. juridisk person vars verksamhet den anm�lningsskyldige har ett v�-</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft43">sentligt inflytande �ver och i vilken den anm�lningsskyldige eller n�gon <br/>som avses i 1-3 eller flera av dem tillsammans innehar en s�dan �garandel, <br/>ekonomisk andel eller r�standel som avses i 3. </p> <p style="position:absolute;top:679px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft41">Om flera personer �r anm�lningsskyldiga f�r samma aktieinnehav eller </p> <p style="position:absolute;top:695px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft41">f�r �ndring i innehavet, beh�ver anm�lan endast g�ras av en av dem. </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>11 �</b> Om det med h�nsyn till tillg�ngen p� kursp�verkande information </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft43">inom en myndighet �r p�kallat f�r kontroll av att f�rbudet i 4 � f�rsta <br/>stycket efterlevs, f�r regeringen besluta att det vid myndigheten skall f�ras <br/>en f�rteckning �ver innehav av finansiella instrument avseende ledam�t-<br/>erna i styrelsen samt de arbetstagare, uppdragstagare eller andra funktio-<br/>n�rer som myndigheten best�mmer med h�nsyn till deras s�rskilda insyns-<br/>st�llning. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft41">En kommun har motsvarande befogenhet som avses i f�rsta stycket i fr�-</p> <p style="position:absolute;top:844px;left:577px;white-space:nowrap" class="ft41">1731 </p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1996:1016 </b></p> <p style="position:absolute;top:45px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">ga om ledam�ter och ers�ttare i kommunala organ samt arbetstagare, upp-<br/>dragstagare och andra funktion�rer hos kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:77px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft51">Den som omfattas av en f�rteckning enligt denna paragraf skall till </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft57">myndigheten skriftligen anm�la sitt innehav av finansiella instrument och <br/>�ndringar i innehavet. </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>13 �</b>7 Anm�lan enligt 9 � om aktieinnehav eller �ndring i innehavet skall </p> <p style="position:absolute;top:156px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft51">g�ras senast fjorton dagar efter det att </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:184px;white-space:nowrap" class="ft51">1. aktie i bolaget noterats vid en b�rs eller auktoriserad marknadsplats, </p> <p style="position:absolute;top:187px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft51">2. insynsst�llning uppkommit enligt 8 � f�rsta stycket 1-4 eller 7 eller </p> <p style="position:absolute;top:203px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft58">den som omfattas av 8 � f�rsta stycket 5 eller 6 tagit emot underr�ttelse en-<br/>ligt 14 eller 15 �, </p> <p style="position:absolute;top:235px;left:183px;white-space:nowrap" class="ft51">3. den anm�lningsskyldige f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget eller </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft51">annan �ndring skett i aktieinnehavet, eller </p> <p style="position:absolute;top:267px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft51">4. den anm�lningsskyldige f�tt vetskap om att n�rst�ende, som avses i </p> <p style="position:absolute;top:282px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft51">10 �, innehar, f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget eller att annan �nd-</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft51">ring skett i den n�rst�endes aktieinnehav. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>14 �</b>8 Ett aktiemarknadsbolag skall anm�la till Finansinspektionen vilka </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft57">personer som har insynsst�llning i bolaget eller dess dotterf�retag enligt 8 � <br/>f�rsta stycket 1-3, 5 och 6 senast fjorton dagar fr�n det att insynsst�llning-<br/>en uppkom. Aktiemarknadsbolaget skall samtidigt skriftligen underr�tta <br/>personer med insynsst�llning enligt 8 � f�rsta stycket 5 eller 6 om anm�lan. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>15 �</b>9 Ett aktiemarknadsbolags moderf�retag skall anm�la till Finans-</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft57">inspektionen vilka personer i moderf�retaget som har insynsst�llning enligt <br/>8 � f�rsta stycket 1-5 senast fjorton dagar fr�n det att insynsst�llningen <br/>uppkom. Moderf�retaget skall samtidigt skriftligen underr�tta personer <br/>med insynsst�llning enligt 8 � f�rsta stycket 5 om anm�lan. </p> <p style="position:absolute;top:523px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>16 �</b>10 Finansinspektionen skall f�ra eller l�ta f�ra register<i> (insiderre-</i></p> <p style="position:absolute;top:539px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft57"><i>gister)</i> �ver anm�lningar som gjorts enligt 9, 14 och 15 �� eller, i fall som <br/>avses i 9 � andra stycket, �ver d�remot svarande uppgifter som l�mnats <br/>fr�n annat register. </p> <p style="position:absolute;top:587px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft51">Uppgifter som inte l�ngre omfattas av anm�lningsskyldighet f�r avf�ras </p> <p style="position:absolute;top:603px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft57">ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst 10 �r efter det att de av-<br/>f�rts. </p> <p style="position:absolute;top:634px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft51">Registret skall f�ras med hj�lp av automatisk databehandling. Finans-</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft57">inspektionen �r registeransvarig enligt datalagen (1973:289) f�r registret. <br/>Inspektionen skall p� l�mpligt s�tt underr�tta de registrerade om registret. </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft51">Registret skall vara offentligt. </p> <p style="position:absolute;top:714px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft52"><b>18 �</b>11 Om det finns anledning anta att en best�mmelse i denna lag har </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft57">�vertr�tts, har Finansinspektionen r�tt att f� de uppgifter som den beh�ver <br/>f�r sin utredning fr�n </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:182px;white-space:nowrap" class="ft51">1. den som det finns anledning anta har gjort �vertr�delsen, </p> <p style="position:absolute;top:799px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft55">7</p> <p style="position:absolute;top:796px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft56"> Senaste lydelse 1992:557. </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft55">8</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft56"> Senaste lydelse 1992:1322. </p> <p style="position:absolute;top:824px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft55">9</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:174px;white-space:nowrap" class="ft56"> Senaste lydelse 1992:1322. </p> <p style="position:absolute;top:836px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft55">10</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft56"> Senaste lydelse 1992:1323. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft55">11</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft56"> Senaste lydelse 1994:2014. </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft51">1732 </p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:522px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>SFS 1996:1016 </b></p> <p style="position:absolute;top:43px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft61">2. ett aktiebolag eller en juridisk person i �vrigt vars finansiella instru-</p> <p style="position:absolute;top:58px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft61">ment �vertr�delsen g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft61">3. den juridiska person som l�mnat det offentliga erbjudandet om aktie-</p> <p style="position:absolute;top:90px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft61">f�rv�rv, </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft61">4. moderf�retaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft61">i 2 eller 3, </p> <p style="position:absolute;top:138px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft66">5. myndighet, <br/>6. b�rs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation enligt </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft61">1 kap. 4 � lagen (1992:543) om b�rs- och clearingverksamhet, </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft61">7. n�gon som driver v�rdepappersr�relse med st�d av 1 kap. 3, 3 c eller </p> <p style="position:absolute;top:201px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft61">3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:217px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft61">8. n�gon annan som k�pt eller s�lt finansiella instrument om det finns </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft66">anledning anta att k�pet eller f�rs�ljningen f�ranletts av otill�tet r�d eller <br/>annan s�dan �tg�rd som avses i 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft61">Regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela </p> <p style="position:absolute;top:280px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft61">n�rmare f�reskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall fullg�ras. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>19 �</b>12 Om n�gon inte fullg�r sin skyldighet enligt 18 � f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft61">2-4, 6 eller 7, f�r Finansinspektionen f�rel�gga vite. </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>Straff och avgifter </b></p> <p style="position:absolute;top:392px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>20 �</b> Den som upps�tligen bryter mot 4 � skall d�mas f�r insiderbrott till <br/>b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r, om g�rningen inte �r belagd med </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft61">str�ngare straff i brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:440px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft61">�r brottet med h�nsyn till aff�rens omfattning och �vriga omst�ndigheter </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft66">grovt, skall d�mas till f�ngelse l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r, om <br/>g�rningen inte �r belagd med str�ngare straff i brottsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:487px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft61">Den som av grov oaktsamhet bryter mot 4 � skall d�mas f�r v�rdsl�st </p> <p style="position:absolute;top:502px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft61">insiderf�rfarande till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. </p> <p style="position:absolute;top:519px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft61">I fall som kan antas sakna betydelse f�r allm�nhetens f�rtroende f�r v�r-</p> <p style="position:absolute;top:534px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft66">depappersmarknaden eller som annars �r ringa skall inte d�mas till ansvar <br/>enligt denna paragraf. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft61">Utan hinder av 35 kap. 1 � brottsbalken f�r p�f�ljd f�r brott som avses i </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft66">tredje stycket d�mas ut, om den misst�nkte h�ktats eller erh�llit del av �tal <br/>f�r brottet inom fem �r fr�n det att g�rningen begicks. </p> <p style="position:absolute;top:630px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft66"><b>21 �</b>13 Finansinspektionen skall besluta att en s�rskild avgift skall tas ut, <br/>om n�gon </p> <p style="position:absolute;top:662px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft61">1. underl�ter att inom f�reskriven tid g�ra anm�lan enligt 9, 14 eller </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft61">15 �, </p> <p style="position:absolute;top:694px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft61">2. l�mnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullg�rande av anm�l-</p> <p style="position:absolute;top:710px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft66">ningsskyldighet enligt n�gon av n�mnda paragrafer eller vid fullg�rande av <br/>uppgiftsskyldighet som avses i 18 � f�rsta stycket 2-4, 6 och 7, </p> <p style="position:absolute;top:741px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft61">3. �verl�ter aktier i strid mot 7 a �. </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>22 �</b> S�rskild avgift ber�knas enligt f�ljande, </p> <p style="position:absolute;top:789px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft61">1. vid underl�tenhet att g�ra anm�lan enligt 9 � eller n�r oriktig eller vil-</p> <p style="position:absolute;top:805px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft61">seledande uppgift har l�mnats vid fullg�rande av anm�lningsskyldighet en-</p> <p style="position:absolute;top:830px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft64">12</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft65"> Senaste lydelse 1992:557. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft64">13</p> <p style="position:absolute;top:840px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft65"> �ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:583px;white-space:nowrap" class="ft61">1733 </p> </div> <div id="page7-div" style="position:relative;width:647px;height:905px;"> <img width="647" height="905" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft70"><b>SFS 1996:1016 </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76">ligt samma paragraf: 10 procent av vederlaget f�r aktierna eller, om veder-<br/>lag inte har utg�tt, 15 000 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">2. vid underl�tenhet att g�ra anm�lan eller l�mna uppgifter enligt 14 el-</p> <p style="position:absolute;top:89px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76">ler 15 � eller n�r oriktig eller vilseledande uppgift har l�mnats vid full-<br/>g�rande av anm�lningsskyldighet enligt samma paragrafer: 15 000 kronor, </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">3. n�r oriktig eller vilseledande uppgift har l�mnats vid fullg�rande av </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76">uppgiftsskyldighet som avses i 18 � f�rsta stycket 2-4, 6 eller 7: 15 000 <br/>kronor, </p> <p style="position:absolute;top:169px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">4. vid �vertr�delse av 7 a �: 90 procent av skillnaden mellan ink�ps- och </p> <p style="position:absolute;top:185px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft71">f�rs�ljningspriset. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">Avgift enligt f�rsta stycket 1 eller 4 skall uppg� till l�gst 15 000 och </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft71">h�gst 350 000 kronor. </p> <p style="position:absolute;top:248px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>23 �</b> S�rskild avgift tas ut av den som enligt best�mmelse som avses i <br/>21 � 1 och 2 �r skyldig att g�ra anm�lan eller l�mna uppgift som d�r <br/>�syftas eller, s�vitt avser 21 � 3, inte f�r �verl�ta aktier inom viss tid efter <br/>f�rv�rvet. </p> <p style="position:absolute;top:312px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft71">Innan beslut om s�rskild avgift meddelas skall den ber�rde ges tillf�lle </p> <p style="position:absolute;top:328px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76">att yttra sig i �rendet hos Finansinspektionen. Beslut om att ta ut avgift f�r <br/>inte meddelas, om den ber�rde inte senast tv� �r fr�n det att lag�ver-<br/>tr�delsen �gde rum har delgetts upplysning om att fr�gan om s�rskild avgift <br/>har tagits upp av inspektionen. </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft77"><b>24 �</b> Om �vertr�delsen �r ringa eller urs�ktlig eller det annars finns <br/>synnerliga sk�l, f�r s�rskild avgift efterges helt eller delvis. </p> <p style="position:absolute;top:454px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft77"><b>25 �</b> S�rskild avgift skall betalas till Finansinspektionen och tillfaller <br/>staten. Best�mmelser om indrivning av s�dan avgift finns i lagen <br/>(1993:891) om indrivning av statliga fordringar. Vid indrivning f�r verk-</p> <p style="position:absolute;top:502px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft71">st�llighet ske enligt uts�kningsbalken. </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>26 �</b>14 Finansinspektionens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos all-<br/>m�n f�rvaltningsdomstol. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">Inspektionen f�r i fr�ga om annat beslut �n s�dant som g�ller s�rskild </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft71">avgift f�rordna att beslutet skall g�lla omedelbart. </p> <p style="position:absolute;top:598px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten. </p> <p style="position:absolute;top:629px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft76"><b>27 �</b> Vinning av brott enligt 20 � skall f�rklaras f�rverkad, om det inte �r <br/>osk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft71">1734 </p> <p style="position:absolute;top:671px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft71">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997. </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">2. Best�mmelserna i 7 a � g�ller endast om f�rv�rvet har skett efter </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft71">ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:719px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft71">3. De �ldre best�mmelserna i 22 � g�ller fortfarande i fr�ga om �ver-</p> <p style="position:absolute;top:735px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft76">tr�delser som skett f�re den 1 januari 1997. Annan p�f�ljd �n b�ter f�r dock <br/>inte �d�mas. </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">4. S�rskild avgift som avses i 21 � f�r tas ut endast f�r �vertr�delser som </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft71">har skett efter ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft71">5. Den nya best�mmelsen i 20 � femte stycket till�mpas �ven p� brott </p> <p style="position:absolute;top:814px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft76">som har beg�tts f�re ikrafttr�dandet, om inte m�jligheten att �d�ma p�f�ljd <br/>har bortfallit dessf�rinnan enligt �ldre best�mmelser. </p> <p style="position:absolute;top:853px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft74">14</p> <p style="position:absolute;top:850px;left:176px;white-space:nowrap" class="ft75"> Senaste lydelse av f�rutvarande 20 � 1995:80. </p> </div> <div id="page8-div" style="position:relative;width:640px;height:901px;"> <img width="640" height="901" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:43px;left:515px;white-space:nowrap" class="ft80"><b>SFS 1996:1016 </b></p> <p style="position:absolute;top:44px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft81">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:75px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft81">ERIK �SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:107px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft82">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:844px;left:580px;white-space:nowrap" class="ft81">1735 </p> </div> </div>
background image

SFS 1996:1016
Utkom fr�n trycket
den 12 november 1996

Lag
om �ndring i insiderlagen (1990:1342);

utf�rdad den 24 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om insiderlagen (1990:1342)
dels att nuvarande 20-24 �� skall betecknas 26, 20, 21, 27 respektive

28��,

dels att 1, 2, 4, 5, 7-11, 13-15, 16, 18, 19, nya 20, 21, 26 och 27 �� samt

rubrikerna n�rmast f�re 4 � och n�rmast f�re nya 20 � skall ha f�ljande ly-
delse,

dels att rubrikerna n�rmast f�re nuvarande 20, 21, 23 och 24 �� skall

s�ttas n�rmast f�re nya 26, 20, 27 respektive 28 ��,

dels att i lagen skall inf�ras sex nya paragrafer, 7 a, 7 b och 22-25 ��, av

f�ljande lydelse.

1 �2 Denna lag inneh�ller best�mmelser om f�rbud att handla med finan-

siella instrument p� v�rdepappersmarknaden samt om skyldighet att l�mna
uppgifter om s�dana instrument.

Vad som s�gs i denna lag skall inte till�mpas vid aff�rer som genomf�rs

f�r Sveriges riksbanks eller Riksg�ldskontorets r�kning.

2 �3 I denna lag f�rst�s med

1. handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� b�rs eller annan organi-

serad marknadsplats eller genom n�gon som yrkesm�ssigt bedriver s�dan
verksamhet som avses i 1 kap. 3 � 1-5 lagen (1991:981) om v�rdepappers-
r�relse,

2. finansiellt instrument: vad som anges i 1 kap. 1 � lagen (1991:980)

om handel med finansiella instrument,

3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka �r

noterade vid en b�rs eller auktoriserad marknadsplats.

Vad som f�reskrivs om aktie skall ocks� till�mpas p� emissionsbevis,

interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat
med optionsr�tt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktieter-
min. Utf�rdande av k�poption skall likst�llas med f�rs�ljning av de aktier
optionen avser medan utf�rdande av s�ljoption skall likst�llas med k�p av
aktierna.

Om finansiella instrument �gs av tv� eller flera med sam�gander�tt, skall

en del�gare vid till�mpningen av denna lag anses vara �gare till s� m�nga
av instrumenten som svarar mot hans lott i det samf�llda innehavet.

F�rbud att handla med finansiella instrument p� v�rdepappersmark-
naden i vissa fall

4 � Har n�gon anst�llning, uppdrag eller annan befattning som normalt
inneb�r att han f�r k�nnedom om omst�ndigheter som har betydelse f�r
kursen p� finansiella instrument och har han p� grund h�rav f�tt infor-

1

Prop. 1995/96:215, bet. 1996/97:NU4, rskr. 1996/97:10.

2

Senaste lydelse 1991:1005.

3

Senaste lydelse 1994:2014. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

1728

background image

SFS 1996:1016

mation eller kunskap om en icke offentliggjord omst�ndighet som �r �gnad
att v�sentligt p�verka kursen p� finansiella instrument g�ller f�ljande. In-
nan omst�ndigheten blivit allm�nt k�nd eller upph�rt att ha betydelse f�r
kurss�ttningen f�r han inte f�r egen eller annans r�kning k�pa eller s�lja
s�dana finansiella instrument p� v�rdepappersmarknaden. Han f�r inte
heller anv�nda informationen eller kunskapen till att med r�d eller p� annat
s�dant s�tt f�ranleda n�gon annan till k�p eller f�rs�ljning som h�r avses.

F�rbudet i f�rsta stycket g�ller �ven den som har f�tt information eller

kunskap om en omst�ndighet som r�r ett aktiebolag i vilket han �ger aktier.

Den som i annat fall �n som s�gs f�rut i denna paragraf f�tt k�nnedom

om en icke offentliggjord omst�ndighet, som �r �gnad att v�sentligt p�ver-
ka kursen p� finansiella instrument och som m�ste ha r�jts av n�gon som
avses i f�rsta eller andra stycket eller p� annat s�tt kommit ut obeh�rigen,
f�r inte f�r egen eller annans r�kning k�pa eller s�lja s�dana finansiella in-
strument p� v�rdepappersmarknaden innan omst�ndigheten blivit allm�nt

k�nd eller upph�rt att ha betydelse f�r kurss�ttningen.

5 � Omst�ndighet som enligt 4 � �r �gnad att v�sentligt p�verka kursen
p� finansiella instrument kan exempelvis vara

1. en �tg�rd som syftar till och �r �gnad att leda till ett offentligt erbjud-

ande av en juridisk person till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i ett ak-
tiebolag,

2. n�gon annan omst�ndighet i ett aktiebolags eller dess moderf�retags

verksamhet som det normalt l�mnas upplysning om i �rsredovisning, del-
�rsrapport, �rsbokslut eller i annan form,

3. beslut av f�rvaltare av finansiella instrument eller kapitalplacerande

institution om k�p eller f�rs�ljning av finansiellt instrument och liknande
marknadsinformation,

4. r�nte�ndring, valutakurs�ndring, f�rfattnings�ndring och annan lik-

nande h�ndelse.

7 �4 Utan hinder av 4 � f�r

1. befattningshavare hos f�retag som driver v�rdepappersr�relse med

st�d av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse
fullg�ra k�p- eller s�ljorder som l�mnats f�retaget samt, utan anv�ndande
av information eller kunskap som avses i 4 � denna lag, fullg�ra verksam-
het som f�ljer av avtal om att uppr�tth�lla en marknad i ett eller flera fi-
nansiella instrument,

2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda

omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n
option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen,

3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�re-

skrivits i lag eller annan f�rfattning,

4. k�p ske i fall som avses i 5 � 1 f�r den juridiska personens r�kning av

aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den

underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen,

6. utf�rdare av option i samband med l�sen s�lja eller k�pa den under-

liggande tillg�ngen som optionen avser,

4

Senaste lydelse 1994:2014.

5 5 - S F S 1996

1729

background image

SFS 1996:1016

7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet,
8. k�p eller f�rs�ljning ske av andra finansiella instrument �n aktier, om

f�rv�rvet eller �verl�telsen sker utan att s�dan information som avses i 4 �
anv�nds.

7 a � Om den som enligt 8 � f�rsta stycket 1-3 har insynsst�llning i ett
aktiemarknadsbolag f�rv�rvar aktier i bolaget, f�r motsvarande antal aktier
av samma slag �verl�tas mot vederlag tidigast tre m�nader efter f�rv�rvet.

Detsamma g�ller f�r fysiska och juridiska personer som f�rv�rvar aktier i

aktiemarknadsbolaget och vilkas aktier enligt 10 � skall likst�llas med akti-
er som innehas av personer som avses i f�rsta stycket.

7 b � Utan hinder av 7 a � f�r

1. aktier �verl�tas om kursen fallit under anskaffningskursen,

2. aktier �verl�tas enligt villkoren i ett offentligt erbjudande om k�p av

aktier,

3. �verl�telse ske av tilldelade emissionsr�tter.

Om det finns synnerliga sk�l, f�r Finansinspektionen medge ytterligare

undantag fr�n f�rbudet enligt 7 a �.

8 �5 F�ljande fysiska personer anses enligt denna lag ha insynsst�llning i
ett aktiemarknadsbolag:

1. ledamot eller suppleant i bolagets eller dess moderf�retags styrelse,

2. verkst�llande direkt�r eller vice verkst�llande direkt�r i bolaget eller

dess moderf�retag,

3. revisor eller revisorssuppleant i bolaget eller dess moderf�retag,

4. bolagsman i ett handelsbolag som �r bolagets moderf�retag, dock inte

kommanditdel�gare,

5. innehavare av annan ledande befattning i eller annat kvalificerat upp-

drag av stadigvarande natur f�r bolaget eller dess moderf�retag, om befatt-
ningen eller uppdraget normalt kan antas medf�ra tillg�ng till icke offent-
liggjord information om s�dant f�rh�llande som kan p�verka kursen p�
aktierna i bolaget,

6. befattningshavare eller uppdragstagare enligt 1-3 eller annan ledande

befattningshavare i ett dotterf�retag, om denne normalt kan antas f� tillg�ng
till icke offentliggjord information om s�dant f�rh�llande som kan p�verka
kursen p� aktierna i bolaget,

7. den som �ger aktier i bolaget, motsvarande minst tio procent av aktie-

kapitalet eller av r�stetalet f�r samtliga aktier i bolaget, eller �ger aktier i
denna omfattning tillsammans med s�dan fysisk eller juridisk person som
�r aktie�garen n�rst�ende p� det s�tt som anges i 10 � f�rsta stycket.

Finansinspektionen skall p� beg�ran av aktiemarknadsbolaget eller dess

moderf�retag pr�va fr�gan, om en befattningshavare eller uppdragstagare
har en s�dan ledande st�llning eller ett s�dant kvalificerat uppdrag som av-
ses i f�rsta stycket 5 eller 6.

9 �6 Den som har insynsst�llning i ett aktiemarknadsbolag skall skrift-
ligen anm�la innehav av aktier i bolaget och �ndring i innehavet till Finans-
inspektionen.

5

Senaste lydelse 1992:557. �ndringen inneb�r bl.a. att tredje stycket upph�vs.

6

Senaste lydelse 1992:1323.

1730

background image

SFS 1996:1016

Finansinspektionen kan medge befrielse fr�n anm�lningsskyldigheten om

motsvarande uppgifter kan erh�llas p� annat s�tt.

Anm�lningsskyldigheten g�ller dock inte

1. innan den som avses i 8 � f�rsta stycket 5 eller 6 tagit emot under-

r�ttelse enligt 14 eller 15 �,

2. om innehavet inte uppg�r till 200 aktier eller, om innehavet avser v�r-

depapper som enligt 2 � andra stycket likst�lls med aktier, understiger ett
marknadsv�rde motsvarande 50 000 kronor,

3. om �ndring i innehavet efter den senast gjorda anm�lningen inte upp-

g�r till 200 aktier eller, om �ndringen avser v�rdepapper som enligt 2 �
andra stycket likst�lls med aktier, understiger ett marknadsv�rde mot-
svarande 50 000 kronor,

4. om �kning i innehavet f�ranletts av fondemission eller av att akties

nominella belopp s�nkts genom att aktien delats upp,

5. interimsbevis som erh�llits i utbyte mot annat v�rdepapper som avses

i 2 � andra stycket.

Av 10 � framg�r att anm�lningsskyldigheten omfattar �ven vissa n�rst�-

endes aktieinnehav.

Uppgifter som skall anm�las enligt denna paragraf f�r efter tillst�nd av

Finansinspektionen f�ras �ver till insiderregistret genom automatisk data-
behandling. S�dant tillst�nd f�r ges endast till den som �r f�rvaltare enligt
8 kap. 1 � aktiekontolagen (1989:827).

10 � Vid till�mpning av 9 � skall f�ljande aktier i aktiemarknadsbolaget
likst�llas med den anm�lningsskyldiges egna, n�mligen s�dana som �gs av

1. make eller sambo till den anm�lningsskyldige,

2. omyndiga barn som st�r under den anm�lningsskyldiges v�rdnad,
3. juridisk person vars verksamhet den anm�lningsskyldige har ett v�-

sentligt inflytande �ver och i vilken den anm�lningsskyldige eller n�gon
som avses i 1 eller 2 eller flera av dem tillsammans innehar

- �garandel, uppg�ende till tio procent eller mer av aktiekapitalet eller av

andelarna, eller

- ekonomisk andel, innefattande r�tt att uppb�ra tio procent eller mer av

avkastningen, eller

- r�standel, uppg�ende till tio procent eller mer av r�stetalet f�r samtliga

aktier eller av r�stetalet hos det h�gsta beslutande organet,

4. juridisk person vars verksamhet den anm�lningsskyldige har ett v�-

sentligt inflytande �ver och i vilken den anm�lningsskyldige eller n�gon
som avses i 1-3 eller flera av dem tillsammans innehar en s�dan �garandel,
ekonomisk andel eller r�standel som avses i 3.

Om flera personer �r anm�lningsskyldiga f�r samma aktieinnehav eller

f�r �ndring i innehavet, beh�ver anm�lan endast g�ras av en av dem.

11 � Om det med h�nsyn till tillg�ngen p� kursp�verkande information

inom en myndighet �r p�kallat f�r kontroll av att f�rbudet i 4 � f�rsta
stycket efterlevs, f�r regeringen besluta att det vid myndigheten skall f�ras
en f�rteckning �ver innehav av finansiella instrument avseende ledam�t-
erna i styrelsen samt de arbetstagare, uppdragstagare eller andra funktio-
n�rer som myndigheten best�mmer med h�nsyn till deras s�rskilda insyns-
st�llning.

En kommun har motsvarande befogenhet som avses i f�rsta stycket i fr�-

1731

background image

SFS 1996:1016

ga om ledam�ter och ers�ttare i kommunala organ samt arbetstagare, upp-
dragstagare och andra funktion�rer hos kommunen.

Den som omfattas av en f�rteckning enligt denna paragraf skall till

myndigheten skriftligen anm�la sitt innehav av finansiella instrument och
�ndringar i innehavet.

13 �7 Anm�lan enligt 9 � om aktieinnehav eller �ndring i innehavet skall

g�ras senast fjorton dagar efter det att

1. aktie i bolaget noterats vid en b�rs eller auktoriserad marknadsplats,

2. insynsst�llning uppkommit enligt 8 � f�rsta stycket 1-4 eller 7 eller

den som omfattas av 8 � f�rsta stycket 5 eller 6 tagit emot underr�ttelse en-
ligt 14 eller 15 �,

3. den anm�lningsskyldige f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget eller

annan �ndring skett i aktieinnehavet, eller

4. den anm�lningsskyldige f�tt vetskap om att n�rst�ende, som avses i

10 �, innehar, f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget eller att annan �nd-

ring skett i den n�rst�endes aktieinnehav.

14 �8 Ett aktiemarknadsbolag skall anm�la till Finansinspektionen vilka

personer som har insynsst�llning i bolaget eller dess dotterf�retag enligt 8 �
f�rsta stycket 1-3, 5 och 6 senast fjorton dagar fr�n det att insynsst�llning-
en uppkom. Aktiemarknadsbolaget skall samtidigt skriftligen underr�tta
personer med insynsst�llning enligt 8 � f�rsta stycket 5 eller 6 om anm�lan.

15 �9 Ett aktiemarknadsbolags moderf�retag skall anm�la till Finans-

inspektionen vilka personer i moderf�retaget som har insynsst�llning enligt
8 � f�rsta stycket 1-5 senast fjorton dagar fr�n det att insynsst�llningen
uppkom. Moderf�retaget skall samtidigt skriftligen underr�tta personer
med insynsst�llning enligt 8 � f�rsta stycket 5 om anm�lan.

16 �10 Finansinspektionen skall f�ra eller l�ta f�ra register (insiderre-

gister) �ver anm�lningar som gjorts enligt 9, 14 och 15 �� eller, i fall som
avses i 9 � andra stycket, �ver d�remot svarande uppgifter som l�mnats
fr�n annat register.

Uppgifter som inte l�ngre omfattas av anm�lningsskyldighet f�r avf�ras

ur registret. Uppgifterna skall dock bevaras i minst 10 �r efter det att de av-
f�rts.

Registret skall f�ras med hj�lp av automatisk databehandling. Finans-

inspektionen �r registeransvarig enligt datalagen (1973:289) f�r registret.
Inspektionen skall p� l�mpligt s�tt underr�tta de registrerade om registret.

Registret skall vara offentligt.

18 �11 Om det finns anledning anta att en best�mmelse i denna lag har

�vertr�tts, har Finansinspektionen r�tt att f� de uppgifter som den beh�ver
f�r sin utredning fr�n

1. den som det finns anledning anta har gjort �vertr�delsen,

7

Senaste lydelse 1992:557.

8

Senaste lydelse 1992:1322.

9

Senaste lydelse 1992:1322.

10

Senaste lydelse 1992:1323.

11

Senaste lydelse 1994:2014.

1732

background image

SFS 1996:1016

2. ett aktiebolag eller en juridisk person i �vrigt vars finansiella instru-

ment �vertr�delsen g�ller,

3. den juridiska person som l�mnat det offentliga erbjudandet om aktie-

f�rv�rv,

4. moderf�retaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses

i 2 eller 3,

5. myndighet,
6. b�rs, auktoriserad marknadsplats eller clearingorganisation enligt

1 kap. 4 � lagen (1992:543) om b�rs- och clearingverksamhet,

7. n�gon som driver v�rdepappersr�relse med st�d av 1 kap. 3, 3 c eller

3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse,

8. n�gon annan som k�pt eller s�lt finansiella instrument om det finns

anledning anta att k�pet eller f�rs�ljningen f�ranletts av otill�tet r�d eller
annan s�dan �tg�rd som avses i 4 �.

Regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer f�r meddela

n�rmare f�reskrifter om hur uppgiftsskyldigheten skall fullg�ras.

19 �12 Om n�gon inte fullg�r sin skyldighet enligt 18 � f�rsta stycket

2-4, 6 eller 7, f�r Finansinspektionen f�rel�gga vite.

Straff och avgifter

20 � Den som upps�tligen bryter mot 4 � skall d�mas f�r insiderbrott till
b�ter eller f�ngelse i h�gst tv� �r, om g�rningen inte �r belagd med

str�ngare straff i brottsbalken.

�r brottet med h�nsyn till aff�rens omfattning och �vriga omst�ndigheter

grovt, skall d�mas till f�ngelse l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r, om
g�rningen inte �r belagd med str�ngare straff i brottsbalken.

Den som av grov oaktsamhet bryter mot 4 � skall d�mas f�r v�rdsl�st

insiderf�rfarande till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.

I fall som kan antas sakna betydelse f�r allm�nhetens f�rtroende f�r v�r-

depappersmarknaden eller som annars �r ringa skall inte d�mas till ansvar
enligt denna paragraf.

Utan hinder av 35 kap. 1 � brottsbalken f�r p�f�ljd f�r brott som avses i

tredje stycket d�mas ut, om den misst�nkte h�ktats eller erh�llit del av �tal
f�r brottet inom fem �r fr�n det att g�rningen begicks.

21 �13 Finansinspektionen skall besluta att en s�rskild avgift skall tas ut,
om n�gon

1. underl�ter att inom f�reskriven tid g�ra anm�lan enligt 9, 14 eller

15 �,

2. l�mnar oriktig eller vilseledande uppgift vid fullg�rande av anm�l-

ningsskyldighet enligt n�gon av n�mnda paragrafer eller vid fullg�rande av
uppgiftsskyldighet som avses i 18 � f�rsta stycket 2-4, 6 och 7,

3. �verl�ter aktier i strid mot 7 a �.

22 � S�rskild avgift ber�knas enligt f�ljande,

1. vid underl�tenhet att g�ra anm�lan enligt 9 � eller n�r oriktig eller vil-

seledande uppgift har l�mnats vid fullg�rande av anm�lningsskyldighet en-

12

Senaste lydelse 1992:557.

13

�ndringen inneb�r bl.a. att andra stycket upph�vs.

1733

background image

SFS 1996:1016

ligt samma paragraf: 10 procent av vederlaget f�r aktierna eller, om veder-
lag inte har utg�tt, 15 000 kronor,

2. vid underl�tenhet att g�ra anm�lan eller l�mna uppgifter enligt 14 el-

ler 15 � eller n�r oriktig eller vilseledande uppgift har l�mnats vid full-
g�rande av anm�lningsskyldighet enligt samma paragrafer: 15 000 kronor,

3. n�r oriktig eller vilseledande uppgift har l�mnats vid fullg�rande av

uppgiftsskyldighet som avses i 18 � f�rsta stycket 2-4, 6 eller 7: 15 000
kronor,

4. vid �vertr�delse av 7 a �: 90 procent av skillnaden mellan ink�ps- och

f�rs�ljningspriset.

Avgift enligt f�rsta stycket 1 eller 4 skall uppg� till l�gst 15 000 och

h�gst 350 000 kronor.

23 � S�rskild avgift tas ut av den som enligt best�mmelse som avses i
21 � 1 och 2 �r skyldig att g�ra anm�lan eller l�mna uppgift som d�r
�syftas eller, s�vitt avser 21 � 3, inte f�r �verl�ta aktier inom viss tid efter
f�rv�rvet.

Innan beslut om s�rskild avgift meddelas skall den ber�rde ges tillf�lle

att yttra sig i �rendet hos Finansinspektionen. Beslut om att ta ut avgift f�r
inte meddelas, om den ber�rde inte senast tv� �r fr�n det att lag�ver-
tr�delsen �gde rum har delgetts upplysning om att fr�gan om s�rskild avgift
har tagits upp av inspektionen.

24 � Om �vertr�delsen �r ringa eller urs�ktlig eller det annars finns
synnerliga sk�l, f�r s�rskild avgift efterges helt eller delvis.

25 � S�rskild avgift skall betalas till Finansinspektionen och tillfaller
staten. Best�mmelser om indrivning av s�dan avgift finns i lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar. Vid indrivning f�r verk-

st�llighet ske enligt uts�kningsbalken.

26 �14 Finansinspektionens beslut enligt denna lag f�r �verklagas hos all-
m�n f�rvaltningsdomstol.

Inspektionen f�r i fr�ga om annat beslut �n s�dant som g�ller s�rskild

avgift f�rordna att beslutet skall g�lla omedelbart.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.

27 � Vinning av brott enligt 20 � skall f�rklaras f�rverkad, om det inte �r
osk�ligt.

1734

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1997.

2. Best�mmelserna i 7 a � g�ller endast om f�rv�rvet har skett efter

ikrafttr�dandet.

3. De �ldre best�mmelserna i 22 � g�ller fortfarande i fr�ga om �ver-

tr�delser som skett f�re den 1 januari 1997. Annan p�f�ljd �n b�ter f�r dock
inte �d�mas.

4. S�rskild avgift som avses i 21 � f�r tas ut endast f�r �vertr�delser som

har skett efter ikrafttr�dandet.

5. Den nya best�mmelsen i 20 � femte stycket till�mpas �ven p� brott

som har beg�tts f�re ikrafttr�dandet, om inte m�jligheten att �d�ma p�f�ljd
har bortfallit dessf�rinnan enligt �ldre best�mmelser.

14

Senaste lydelse av f�rutvarande 20 � 1995:80.

background image

SFS 1996:1016

P� regeringens v�gnar

ERIK �SBRINK

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

1735

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.