SFS 2008:1271 Lag om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Swedfund International AB

081271.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter
till Swedfund International AB;

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens

1

beslut föreskrivs följande.

1 §

Swedfund International AB prövar frågor om statligt stöd till små och

medelstora svenska företag för investeringar i Swedfunds samarbetsländer.

2 §

Regeringen meddelar föreskrifter om handläggningen av ärenden som

avses i denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. Ärenden som har inkommit till Styrelsen för internationellt utveck-

lingssamarbete (Sida) före ikraftträdandet ska alltjämt handläggas av Sida.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

CARL HENRIK EHRENKRONA
(Utrikesdepartementet)

1

Prop. 2008/09:52, bet. 2008/09:UU9, rskr. 2008/09:74.

SFS 2008:1271

Utkom från trycket
den 16 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.