SFS 2007:372 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (marknadsmissbrukslagen) / SFS 2007:372 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
070372.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument;

utfärdad den 31 maj 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 9 § lagen (2005:377) om straff för

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument skall ha följande
lydelse.

9 §

Bestämmelserna i 2�8 §§ skall inte tillämpas på handel med egna

aktier i återköpsprogram eller på stabilisering av finansiella instrument, för-
utsatt att handeln utförs i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr
2273/2003 av den 22 december 2003 om genomförande av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpspro-
gram och stabilisering av finansiella instrument

3

.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om in-

siderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96,
12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).

3

EUT L 336, 23.12.2003, s. 33, (Celex 32003R2273).

SFS 2007:372

Utkom från trycket
den 13 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.