SFS 2007:564 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

070564.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

att 1, 5, 6, 10 och 18 §§ lagen

(2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella in-
strument skall ha följande lydelse.

1 §

I denna lag förstås med

1.

insiderinformation

: information om en icke offentliggjord eller inte all-

mänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finan-
siella instrument,

2.

handel på värdepappersmarknaden

: handel på en reglerad marknad el-

ler någon annan organiserad marknadsplats eller handel med eller genom nå-
gon som yrkesmässigt bedriver sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 §
lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

3.

finansiellt instrument

: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

om värdepappersmarknaden, och

4.

reglerad marknad

: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepap-

persmarknaden.

5 §

Trots bestämmelserna i 2–4 §§ får

1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med stöd

av 2 kap. 1 § eller 4 kap. 1 eller 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmark-
naden fullgöra uppdrag som lämnats företaget att förvärva eller avyttra fi-
nansiella instrument samt, utan att använda insiderinformation, fullgöra
verksamhet som följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller
flera finansiella instrument eller att fullgöra uppdrag om rådgivning eller
förvaltning,

2. finansiellt instrument förvärvas när insiderinformationen är ägnad att

sänka priset på instrumentet och avyttras när informationen är ägnad att höja
priset på instrumentet,

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om

marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG
och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphä-
vande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1, Celex 32004L0039),
senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/31/EG (EUT L
114, 27.4.2006, s. 60, Celex 32006L0031).

SFS 2007:564

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

background image

2

SFS 2007:564

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

3. uppgifter fullgöras som någon har på grund av vad som föreskrivits i

lag eller annan författning,

4. aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag förvärvas för en fysisk eller

juridisk persons räkning, om insiderinformationen endast utgörs av informa-
tion om en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbju-
dande av den personen till en vidare krets om förvärv av aktier i bolaget,

5. den som innehar en option som har ett ekonomiskt värde vid löptidens

slut avyttra optionen eller utnyttja den enligt dess villkor,

6. den som utfärdar en option i samband med lösen avyttra eller förvärva

den underliggande tillgång som optionen avser,

7. ingångna terminskontrakt fullgöras på slutdagen,
8. den som innehar en tilldelad emissionsrätt eller inlösenrätt som har ett

ekonomiskt värde avyttra rätten eller utnyttja den enligt dess villkor,

9. andra finansiella instrument än aktier förvärvas eller avyttras, om för-

värvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation används.

Det som föreskrivs om aktie i första stycket 4 och 9 skall också tillämpas

på aktierelaterade finansiella instrument såsom teckningsrätt, interimsbevis,
optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt
till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.

6 §

Bestämmelserna i 2–5 §§ skall även tillämpas på förfaranden enligt

dessa bestämmelser som inte utgör eller föranleder handel på värdepappers-
marknaden, om förfarandena avser finansiella instrument

1. som är upptagna till handel på en reglerad marknad,
2. för vilka en ansökan om upptagande till handel enligt 1 har lämnats in,

eller

3. vilkas värde är beroende av ett finansiellt instrument enligt 1 eller 2.

10 §

Värdepappersinstitut och börser enligt lagen (2007:528) om värde-

pappersmarknaden och sådana utländska företag som har tillstånd enligt
samma lag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige samt kreditin-
stitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall snarast
rapportera till Finansinspektionen, om det kan antas att en transaktion utgör
eller har samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan. In-
spektionen skall snarast överlämna uppgifterna till åklagare.

18 §

Finansinspektionen skall fortlöpande bedöma om den praxis som till-

lämpas vid handel på reglerade marknader i Sverige är godtagbar och offent-
liggöra sina beslut om godtagande av praxis.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.