SFS 1991:1005

911005.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:VVQIXT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:24px;font-family:WGSJPC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:WGSJPC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:6px;font-family:BBDWUK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:22px;font-family:WGSJPC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:VVQIXT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:252px;font-family:VVQIXT+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:WGSJPC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:INYDFZ+ArialMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:20px;font-family:WGSJPC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:WGSJPC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:22px;font-family:WGSJPC+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:57px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1005 </b></p> <p style="position:absolute;top:82px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i insiderlagen (1990:1342); </p> <p style="position:absolute;top:82px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">uikom r �n trycket </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:654px;white-space:nowrap" class="ft12">den 27 juni 1991 </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 13 ju ni 1991. </p> <p style="position:absolute;top:174px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdag ens beslut' f�reskrivs att 1, 2, 7, 13 och 18 �� insiderlagen </p> <p style="position:absolute;top:197px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">(1990; 1342) skall ha f�ljan de lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:226px;left:143px;white-space:nowrap" class="ft13"><i>t </i></p> <p style="position:absolute;top:240px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">1 </p> <p style="position:absolute;top:240px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag inneh�ller best�mmelser om f�rbud att handla med fond�</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft15">papper p� v�rdepappersm arknaden samt om skyldighet att anm�la inne�<br/>hav av fondpapper. </p> <p style="position:absolute;top:330px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � I den na lag f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:351px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft12">1. handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� b�rs eller annan organi�</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">serad marknadsplats eller genom v�rdepappersinstitut, </p> <p style="position:absolute;top:396px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft12">2. fondpapper: aktie och obligation samt s�dana andra del�garr�tter eller </p> <p style="position:absolute;top:418px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">fordringsr�tter som �r utgivna f� r allm�n oms�ttning, andel i v�rdepap�</p> <p style="position:absolute;top:441px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">persfond och aktie�gares r�tt gentemot den som for han s r�kning f�rvarar </p> <p style="position:absolute;top:463px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">aktiebrev i ett utl�ndskt bo lag (dep�bevis), </p> <p style="position:absolute;top:485px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft12">3. aktiemarknad sbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka �r </p> <p style="position:absolute;top:507px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">inregistrerade vid Stockholms fondb�rs eller som tr�tt i st�l let for utgivare </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">av s�dana aktier (b�rsbolag) c//er svenskt aktiebolag som tr�ffat avtal med </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">v�rdepappersinstitut om att detta p� beg�ran sk all ange kurser p� aktier i </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft12">bolaget och till d essa kurser k� pa och s�lja aktier i bol aget (OTC-bolag), </p> <p style="position:absolute;top:597px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft12">4. v�rdepapperscentralen: V�rdepapperscentralen VPC Aktiebolag. </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som f�reskrivs om aktie skall ocks� till�mpas p� emission sbevis, </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15">interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebr ev f�renat <br/>med optionsr�tt till nyteckn ing, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie�<br/>termin. Utf�rdande av k�poption skall likst�llas med f�rs�ljning av de </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">aktier optionen avser med an utf�rdande av s�ljoption ska ll likst�llas med </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">k�p av aktierna. </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft12">Med fondpapper j�mst �lls i denna lag r�nteoption, r�ntetermin, index�</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft12">option och indexter min. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft12">Om fondpapper �gs av tv� eller flera med sam�gander�tt, skall en </p> <p style="position:absolute;top:821px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft15">del�gare vid till �mpningen av denna lag anses vara �gare till s� m�n ga av <br/>fondpapperen som svarar mot hans lott i d et samfallda innehavet. </p> <p style="position:absolute;top:887px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">7 � Utan hinder av 4 � f�r </p> <p style="position:absolute;top:910px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">1. befattningshavare hos v�rdepappersi nstitut fullg�ra k�p- eller s�ljor-</p> <p style="position:absolute;top:931px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">der i r�r elsen, </p> <p style="position:absolute;top:955px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft15">omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n <br/>option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen, </p> <p style="position:absolute;top:1022px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">3. uppgif ter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskr i�</p> <p style="position:absolute;top:1043px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">vits i lag eller annan f�rfattning, </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">4. k�p ske i fa ll som avses i 5 � 1 for den juridiska personens r�kning av </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft12">aktier i a ktiebolaget, </p> <p style="position:absolute;top:1140px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1990/91:142, NU37, rskr. 349. </p> <p style="position:absolute;top:1156px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft12">^ �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:1156px;left:758px;white-space:nowrap" class="ft12">1699 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft14">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:50px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1991:1005 </b></p> <p style="position:absolute;top:-185px;left:548px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>" </b></p> <p style="position:absolute;top:54px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft22">5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft22">underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen, </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft22">6. utfardare av option i samban d med l�sen s�lja eller k�pa den under�</p> <p style="position:absolute;top:117px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft22">liggande tillg�ngen som o ptionen avser, </p> <p style="position:absolute;top:140px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft22">7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet. </p> <p style="position:absolute;top:184px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft25">13 � Anm�lan enligt 9 � om aktieinnehav eller �ndring i inneh avet skall <br/>g�ras senast fjorton dagar efter det att </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft22">1. aktie i bolaget inregistrerats vid Stockholms fondb�rs eller s�dant </p> <p style="position:absolute;top:249px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft22">avtal som avses i 2 � f�rsta stycket 3 antecknats hos bankinspektionen, </p> <p style="position:absolute;top:271px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft22">2. insynsst�llning uppkommit enligt 8 � f�rsta stycket 1, 2, 4, 5 eller 7 </p> <p style="position:absolute;top:293px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft26">eller den som avses med 8 � f�rsta stycket 3 eller 6 tagit emot underr�ttelse <br/>enligt 14 eller 15 �, </p> <p style="position:absolute;top:337px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft22">3. den anm�lningsskyldige f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget eller </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft22">annan �ndring skett i aktieinnehavet, eller </p> <p style="position:absolute;top:381px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft22">4. den anm�lningsskyldige f�tt vetskap om att n�rst�ende, som avses i </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft22">10 �, innehar, f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget eller att annan </p> <p style="position:absolute;top:424px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft22">�ndring skett i den n�rst�endes aktieinnehav. </p> <p style="position:absolute;top:469px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft22">18 � Om det finns anledning anta att en best�mmelse i 4 � �vertr�tts, </p> <p style="position:absolute;top:490px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft26">har bankinspektionen r�tt att f� de uppgifter som den beh�ver for sin <br/>utredning fr�n </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft27">1. den som det finns anledning anta har gjort �vertr�delsen, <br/>2. ett aktiebolag eller en juridisk person i �vrigt vars fondpapper �ver�</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft22">tr�delsen g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft22">3. den juridiska person som l�mnat det offentliga erbjudandet om aktie-</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft22">forv�rv, </p> <p style="position:absolute;top:644px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft22">4. moderf�retaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft22">i 2 eller 3, </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft22">5. myndighet, </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft22">I </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft27">6. v�rdepappersinstitut, <br/>7. n�gon a nnan som k�pt eller s�lt fondpapper, om det finns anledning </p> <p style="position:absolute;top:753px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26">anta att k�pet eller f�rs�ljningen foranletts av otill�tet r�d eller d�rmed <br/>j�mf�rlig �tg�rd som avses i 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft22">Om det finns anledning anta att n�gon har �vertr�tt andra best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26">i denna lag och �r �vertr�delsen belagd med straff, f�r inspektionen i <br/>utredningssyfte ocks� infordra uppgifter av denne. </p> <p style="position:absolute;top:886px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft22">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 1991. </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft22">2. Vad som i 2, 7 och 18 �� s�gs om v�rdepappersinstitut skall ocks� </p> <p style="position:absolute;top:930px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft26">g�lla s�d an fondkommission�r som med st�d av punkt 3 i �verg�ngsbe�<br/>st�mmelserna till lagen (1 991:981) om v�rdepappersr�relse driver r�relse <br/>enligt fondkommissionslagen (1979:748). </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:231px;white-space:nowrap" class="ft22">ERIK�SBRINK </p> <p style="position:absolute;top:1126px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft23">1700 </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:518px;white-space:nowrap" class="ft22">H�kan Klahr </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:517px;white-space:nowrap" class="ft22">(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft24">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1991:1005

om �ndring i insiderlagen (1990:1342);

uikom r �n trycket

den 27 juni 1991

utf�rdad den 13 ju ni 1991.

Enligt riksdag ens beslut' f�reskrivs att 1, 2, 7, 13 och 18 �� insiderlagen

(1990; 1342) skall ha f�ljan de lydelse.

t

1

Denna lag inneh�ller best�mmelser om f�rbud att handla med fond�

papper p� v�rdepappersm arknaden samt om skyldighet att anm�la inne�
hav av fondpapper.

2 � I den na lag f�rst�s med

1. handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� b�rs eller annan organi�

serad marknadsplats eller genom v�rdepappersinstitut,

2. fondpapper: aktie och obligation samt s�dana andra del�garr�tter eller

fordringsr�tter som �r utgivna f� r allm�n oms�ttning, andel i v�rdepap�

persfond och aktie�gares r�tt gentemot den som for han s r�kning f�rvarar

aktiebrev i ett utl�ndskt bo lag (dep�bevis),

3. aktiemarknad sbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka �r

inregistrerade vid Stockholms fondb�rs eller som tr�tt i st�l let for utgivare

av s�dana aktier (b�rsbolag) c//er svenskt aktiebolag som tr�ffat avtal med

v�rdepappersinstitut om att detta p� beg�ran sk all ange kurser p� aktier i

bolaget och till d essa kurser k� pa och s�lja aktier i bol aget (OTC-bolag),

4. v�rdepapperscentralen: V�rdepapperscentralen VPC Aktiebolag.

Vad som f�reskrivs om aktie skall ocks� till�mpas p� emission sbevis,

interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebr ev f�renat
med optionsr�tt till nyteckn ing, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie�
termin. Utf�rdande av k�poption skall likst�llas med f�rs�ljning av de

aktier optionen avser med an utf�rdande av s�ljoption ska ll likst�llas med

k�p av aktierna.

Med fondpapper j�mst �lls i denna lag r�nteoption, r�ntetermin, index�

option och indexter min.

Om fondpapper �gs av tv� eller flera med sam�gander�tt, skall en

del�gare vid till �mpningen av denna lag anses vara �gare till s� m�n ga av
fondpapperen som svarar mot hans lott i d et samfallda innehavet.

7 � Utan hinder av 4 � f�r

1. befattningshavare hos v�rdepappersi nstitut fullg�ra k�p- eller s�ljor-

der i r�r elsen,

2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda

omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n
option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen,

3. uppgif ter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskr i�

vits i lag eller annan f�rfattning,

4. k�p ske i fa ll som avses i 5 � 1 for den juridiska personens r�kning av

aktier i a ktiebolaget,

' Prop. 1990/91:142, NU37, rskr. 349.

^ �ndringen inneb�r att andra stycket upph�vs.

1699

background image

SFS 1991:1005

"

5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den

underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen,

6. utfardare av option i samban d med l�sen s�lja eller k�pa den under�

liggande tillg�ngen som o ptionen avser,

7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet.

13 � Anm�lan enligt 9 � om aktieinnehav eller �ndring i inneh avet skall
g�ras senast fjorton dagar efter det att

1. aktie i bolaget inregistrerats vid Stockholms fondb�rs eller s�dant

avtal som avses i 2 � f�rsta stycket 3 antecknats hos bankinspektionen,

2. insynsst�llning uppkommit enligt 8 � f�rsta stycket 1, 2, 4, 5 eller 7

eller den som avses med 8 � f�rsta stycket 3 eller 6 tagit emot underr�ttelse
enligt 14 eller 15 �,

3. den anm�lningsskyldige f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget eller

annan �ndring skett i aktieinnehavet, eller

4. den anm�lningsskyldige f�tt vetskap om att n�rst�ende, som avses i

10 �, innehar, f�rv�rvat eller �verl�tit aktier i bolaget eller att annan

�ndring skett i den n�rst�endes aktieinnehav.

18 � Om det finns anledning anta att en best�mmelse i 4 � �vertr�tts,

har bankinspektionen r�tt att f� de uppgifter som den beh�ver for sin
utredning fr�n

1. den som det finns anledning anta har gjort �vertr�delsen,
2. ett aktiebolag eller en juridisk person i �vrigt vars fondpapper �ver�

tr�delsen g�ller,

3. den juridiska person som l�mnat det offentliga erbjudandet om aktie-

forv�rv,

4. moderf�retaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses

i 2 eller 3,

5. myndighet,

I

6. v�rdepappersinstitut,
7. n�gon a nnan som k�pt eller s�lt fondpapper, om det finns anledning

anta att k�pet eller f�rs�ljningen foranletts av otill�tet r�d eller d�rmed
j�mf�rlig �tg�rd som avses i 4 �.

Om det finns anledning anta att n�gon har �vertr�tt andra best�mmelser

i denna lag och �r �vertr�delsen belagd med straff, f�r inspektionen i
utredningssyfte ocks� infordra uppgifter av denne.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i 2, 7 och 18 �� s�gs om v�rdepappersinstitut skall ocks�

g�lla s�d an fondkommission�r som med st�d av punkt 3 i �verg�ngsbe�
st�mmelserna till lagen (1 991:981) om v�rdepappersr�relse driver r�relse
enligt fondkommissionslagen (1979:748).

P� regeringens v�gnar

ERIK�SBRINK

1700

H�kan Klahr

(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.