SFS 1992:1628

921628.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1628

om ändring i insiderlagen (1990:1342);

utkom från trycket

den 30 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 § insiderlagen (1990:1342) skall

ha följande lydelse.

7

Utan hinder av 4 § får

1. befattningshavare hos någon som driver värdepappersrörelse med

stöd av 1 kap. 3 eller 3a § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
fullgöra köp- eller säljorder i rörelsen,

2. köp ske av annat än option eller termin då den icke offentliggjorda

omständigheten är ägnad att sänka kursen eller försäljning ske av annat än
option eller termin då omständigheten är ägnad att höja kursen,

3. uppgifter fullgöras som åligger någon på grund av vad som föreskri­

vits i lag eller annan författning,

4. köp ske i fall som avses i 5 § 1 för den juridiska personens räkning av

aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option när optionens löptid går ut köpa eller sälja den

underliggande tillgången eller sälja optionen,

' Prop. 1992/93:89, bet. 1992/93:NU9, rskr. 1992/93:109. Jfr EES-avtalet bilaga IX

avsnitt II och rådets direktiv 89/646/EEG (EGT nr L 386, 30.12.1989, s. 1) m.fl.

^ Senaste lydelse 1991:1005.

3849

¬

background image

SFS 1992:1628

6. utfårdare av option i samband med lösen sälja eller köpa den under­

liggande tillgången som optionen avser,

7. köpare och säljare av termin vid slutdag fullgöra avtalet.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.