SFS 2016:1307 Lag om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

161307.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om straff för marknadsmissbruk på
värdepappersmarknaden;

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om straff för insiderhandel, obehörigt

röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation (marknadsmiss-
bruk) som begås på värdepappersmarknaden.

Finansiella instrument som omfattas av lagen

2 §

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på

1. finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad mark-

nad eller en MTF-plattform eller för vilka en ansökan om upptagande till
sådan handel har lämnats in,

2. finansiella instrument som handlas på en MTF-plattform, och
3. finansiella instrument vilkas värde är beroende av ett sådant finansiellt

instrument som avses 1 eller 2.

Undantag

3 §

Bestämmelserna i denna lag gäller inte för

1. handel med egna aktier i återköpsprogram eller stabilisering av värde-

papper, förutsatt att handeln utförs i enlighet med artikel 5 i marknadsmiss-
bruksförordningen, och

2. transaktioner eller andra åtgärder som avses i artikel 6 i marknadsmiss-

bruksförordningen.

Uttryck i lagen

4 §

I denna lag betyder

1 Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om
straffrättsliga sanktioner för marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv).

SFS 2016:1307

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

2

SFS 2016:1307

finansiellt instrument: det som anges i 1 kap. 4 § första stycket 1 lagen

(2007:528) om värdepappersmarknaden,

godtagen marknadspraxis: det som anges i artikel 3.1.9 i marknadsmiss-

bruksförordningen,

handel på värdepappersmarknaden: handel på en reglerad marknad eller

en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES), handel på en MTF-plattform eller en motsvarande plattform utanför
EES, eller handel med eller genom någon som yrkesmässigt driver sådan
verksamhet som avses i 2 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden,

insiderinformation: sådan information som anges i artikel 7 i marknads-

missbruksförordningen,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och
om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och
kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

MTF-plattform: sådan handelsplattform som anges i 1 kap. 5 § 12 lagen

om värdepappersmarknaden,

reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 5 § 20 lagen om värdepap-

persmarknaden,

referensvärde: det som anges i artikel 3.1.29 i marknadsmissbruksförord-

ningen, och

spotavtal avseende råvaror: det som anges i artikel 3.1.15 i marknadsmiss-

bruksförordningen.

2 kap. Straffbestämmelser

Insiderbrott

1 §

För insiderbrott döms

1. den som har insiderinformation och som för egen eller någon annans

räkning förvärvar eller avyttrar finansiella instrument som informationen rör
genom handel på värdepappersmarknaden, eller ändrar eller återkallar en
order avseende sådana finansiella instrument,

2. den som har insiderinformation och som med råd eller genom uppma-

ning föranleder någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument
som informationen rör genom handel på värdepappersmarknaden, eller att
ändra eller återkalla en order avseende sådana finansiella instrument, eller

3. den som följer ett sådant råd eller en sådan uppmaning som avses i 2

genom att förfara på det sätt som anges i 1, om rådet eller uppmaningen grun-
dar sig på insiderinformation.

Straffet är fängelse i högst två år.
Om brott som avses i första stycket med hänsyn till gärningsmannens ställ-

ning, den vinning för gärningsmannen som brottet medfört eller övriga
omständigheter är grovt, döms för grovt insiderbrott till fängelse i lägst sex
månader och högst sex år.

Om gärningen är ringa döms det inte till ansvar.

2 §

Om ett förvärv eller en avyttring utgör legitimt beteende enligt artikel

9.2–9.5 i marknadsmissbruksförordningen, döms inte till ansvar enligt 1 §.
Detsamma gäller

background image

3

SFS 2016:1307

1. när ett finansiellt instrument förvärvas, eller en säljorder återkallas, om

det är sannolikt att priset på instrumentet skulle sänkas om insiderinforma-
tionen offentliggjordes, och

2. när ett finansiellt instrument avyttras, eller en köporder återkallas, om

det är sannolikt att priset på instrumentet skulle höjas om insiderinformatio-
nen offentliggjordes.

Den som i annat fall än som avses i första stycket visar att han eller hon inte

har utnyttjat insiderinformation döms inte till ansvar enligt 1 §.

Obehörigt röjande av insiderinformation

3 §

Den som röjer insiderinformation döms, utom i de fall då röjandet sker

som ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande, för
obehörigt röjande av insiderinformation till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som vidarebefordrar ett sådant råd eller en sådan upp-
maning som avses i 1 § första stycket 2, om rådet eller uppmaningen grundar
sig på insiderinformation.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, eller om

gärningen är ringa döms det inte till ansvar.

Marknadsmanipulation

4 §

För marknadsmanipulation döms

1. den som genomför en transaktion, lägger en order eller annars agerar på

ett sätt som ger falska eller vilseledande signaler avseende pris, tillgång eller
efterfrågan på finansiella instrument eller spotavtal avseende råvaror som
relaterar till instrumenten,

2. den som genomför en transaktion, lägger en order eller annars agerar på

ett sätt som låser fast priset på ett eller flera finansiella instrument eller spot-
avtal avseende råvaror som relaterar till instrumenten, på en onormal eller
konstlad nivå,

3. den som genomför en transaktion, lägger en order eller annars agerar på

ett sätt som påverkar priset på finansiella instrument eller spotavtal avseende
råvaror som relaterar till instrumenten, genom att utnyttja falska förespeg-
lingar eller andra slag av vilseledande eller manipulationer,

4. den som sprider information som ger falska eller vilseledande signaler

avseende pris, tillgång eller efterfrågan på finansiella instrument eller spot-
avtal avseende råvaror som relaterar till instrumenten, eller som låser fast pri-
set på ett eller flera sådana instrument eller spotavtal på en onormal eller
konstlad nivå, eller

5. den som sprider falska eller vilseledande uppgifter, tillhandahåller orik-

tiga eller vilseledande ingångsvärden eller på annat sätt manipulerar beräk-
ningen av ett referensvärde.

Straffet är fängelse i högst två år.
Om brottet med hänsyn till omfattningen av manipulationen, gärningsman-

nens ställning eller övriga omständigheter är grovt, döms för grov marknads-
manipulation
till fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Om gärningen är ringa döms det inte till ansvar.

5 §

En sådan gärning som anges i 4 § första stycket 1 eller 2 medför inte

ansvar, om

background image

4

SFS 2016:1307

1. agerandet stämmer överens med godtagen marknadspraxis, och
2. det finns legitima skäl för agerandet.

6 §

Bestämmelserna i 4 § gäller inte för

1. genomförande av transaktioner, läggande av order eller andra ageranden

som endast påverkar pris, tillgång eller efterfrågan på ett spotavtal avseende
råvaror, om agerandet inte avser ett finansiellt instrument som spotavtalet är
relaterat till, och

2. genomförande av transaktioner, läggande av order eller andra ageranden

som avser ett spotavtal avseende råvaror som är grossistenergiprodukter
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den
25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för
energi.

Försök och förberedelse till brott

7 §

För försök till insiderbrott och marknadsmanipulation samt för försök

eller förberedelse till grovt insiderbrott och för försök till grov marknads-
manipulation döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

3 kap. Handläggningen

Anmälan om brott

1 §

Finansinspektionen ska anmäla till åklagare när det finns anledning att

anta att ett brott enligt denna lag har begåtts.

Åtalsprövning

2 §

Åtal ska väckas endast om det är motiverat från allmän synpunkt i fråga

om

1. obehörigt röjande av insiderinformation där någon utan att det har varit

befogat har fått insiderinformation och förts in på en sådan förteckning som
avses i artikel 18 i marknadsmissbruksförordningen, eller

2. marknadsmanipulation som består i enstaka transaktioner som inte leder

till någon förändring av det verkliga ägandet av ett finansiellt instrument.

Myndighetssamarbete

3 §

Åklagare som leder en förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken

avseende brott enligt denna lag får när undersökningen verkställs anlita
biträde av Finansinspektionen.

Åklagare får anlita biträde av Finansinspektionen också i fråga om utred-

ning av brott innan förundersökning har inletts.

4 §

I 3 kap. 14 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till

EU:s marknadsmissbruksförordning finns ytterligare bestämmelser om sam-
arbetet mellan åklagare och Finansinspektionen avseende marknadsmissbruk.

background image

5

SFS 2016:1307

Hinder mot åtal

5 §

Om Finansinspektionen har utfärdat sanktionsföreläggande enligt 5 kap.

19 § lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s mark-
nadsmissbruksförordning, får åklagaren inte väcka åtal, utfärda strafföreläg-
gande eller besluta om åtalsunderlåtelse för samma person i fråga om den
överträdelse som ligger till grund för sanktionsföreläggandet.

6 §

Om ett vitesföreläggande har överträtts och överträdelsen ligger till

grund för en ansökan om utdömande av vitet, döms det inte till ansvar enligt
denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet.

Behörig domstol

7 §

Stockholms tingsrätt är behörig domstol i mål enligt denna lag.

4 kap. Yrkande om administrativ sanktion i vissa fall

Inledande bestämmelser

1 §

När åklagaren väcker åtal för brott enligt denna lag ska åklagaren, om

det inte är uppenbart obehövligt, samtidigt framställa yrkande om återföring
eller sanktionsavgift enligt 5 kap. 3 § första stycket 5 och 6 lagen (2016:1306)
med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
för överträdelse av artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen för
den person som åtalet gäller, om de omständigheter som omfattas av åtalet
utgör en sådan överträdelse (yrkande om administrativ sanktion).

Ett yrkande om administrativ sanktion enligt första stycket får prövas av

rätten endast om åtalet ogillas eller läggs ned och målet därför avskrivs i den
delen.

Förfarandet

2 §

När åklagaren framställer ett yrkande om administrativ sanktion, ska

åklagaren i stämningsansökan uppge

1. vilken administrativ sanktion som yrkas,
2. de bestämmelser som är tillämpliga när det gäller den administrativa

sanktionen,

3. de omständigheter som åberopas till stöd för den administrativa sanktio-

nen, och

4. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

3 §

Frågan om administrativ sanktion ska handläggas i samma rättegång

som åtalet enligt denna lag och avgöras genom dom. Om åklagaren åberopar
en ny omständighet till stöd för åtalet, får denna omständighet också åberopas
till stöd för yrkandet om administrativ sanktion.

4 §

I fråga om utredningen och förfarandet beträffande frågan om adminis-

trativ sanktion gäller det som är föreskrivet för det brottmål som frågan om
administrativ sanktion har samband med. Tvångsmedel enligt 24, 25, 27 och
28 kap. rättegångsbalken får dock inte användas.

background image

6

SFS 2016:1307

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

5 §

Vid underrättelse enligt 23 kap. 18 § första stycket rättegångsbalken ska

den misstänkte också underrättas om att administrativ sanktion kan komma
att beslutas och om grunderna för detta.

6 §

Vid prövning av fråga om administrativ sanktion ska bestämmelserna i

5 kap. 5, 6 och 14–18 §§ lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmel-
ser till EU:s marknadsmissbruksförordning tillämpas.

Vid tillämpningen ska det som anges om sanktionsföreläggande i 5 kap.

14 § första stycket samma lag gälla för åtal.

Offentlig försvarare

7 §

Den som har rätt till offentlig försvarare för brott enligt denna lag har

rätt till offentlig försvarare också beträffande den fråga om administrativ
sanktion som har samband med brottmålet. Om endast frågan om administra-
tiv sanktion överklagas till högre rätt kvarstår rätten till offentlig försvarare
bara om det finns särskilda skäl.

Rättegångskostnader

8 §

I fråga om rättegångskostnader ska 31 kap. rättegångsbalken tillämpas.

Överklagande

9 §

I fråga om överklagande ska rättegångsbalkens bestämmelser om över-

klagande i brottmål tillämpas.

Prövningstillstånd krävs i hovrätten om endast frågan om administrativ

sanktion överklagas dit.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
2. Genom lagen upphävs lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk

vid handel med finansiella instrument.

På regeringens vägnar

STEFAN LÖFVEN

MAGDALENA ANDERSSON
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.