SFS 2017:708 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (marknadsmissbrukslagen) / SFS 2017:708 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
170708.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:FICGDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:FICGDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:FICGDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:FICGDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:15px;font-family:FICGDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:FICGDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:FICGDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:FICGDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:FICGDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:19px;font-family:FICGDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FICGDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:15px;font-family:FICGDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:FICGDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:FICGDI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:FICGDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:FICGDJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:FICGDH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (2016:1307) om straff f�r <br/>marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden;</b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 22 juni 2017.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 1 kap. 2 och 4 �� lagen (2016:1307)</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">om straff f�r marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande<br/>lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:381px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 kap.</b></p> <p style="position:absolute;top:407px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b> Best�mmelserna i denna lag till�mpas p�</p> <p style="position:absolute;top:424px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. finansiella instrument som �r upptagna till handel p� en reglerad mark-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">nad eller en MTF-plattform eller f�r vilka en ans�kan om upptagande till<br/>s�dan handel har l�mnats in,</p> <p style="position:absolute;top:476px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. finansiella instrument som handlas p� en MTF-plattform eller en OTF-</p> <p style="position:absolute;top:494px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">plattform, och</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. finansiella instrument vilkas v�rde �r beroende av ett s�dant finansiellt</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">instrument som avses 1 eller 2.</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i denna lag till�mpas �ven p� ageranden, inklusive bud,</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">vid auktionering p� en auktionsplattform av utsl�ppsr�tter eller andra produk-<br/>ter baserade p� utsl�ppsr�tter i enlighet med auktioneringsf�rordningen. Det<br/>som anges i denna lag om order g�ller �ven bud i en auktion enligt auktione-<br/>ringsf�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>4 �</b> I denna lag betyder</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>auktioneringsf�rordningen</i>: kommissionens f�rordning (EU) nr 1031/2010</p> <p style="position:absolute;top:685px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter<br/>av auktionering av utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser i enlighet med Europapar-<br/>lamentets och r�dets direktiv 2003/87/EG om ett system f�r handel med<br/>utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen,</p> <p style="position:absolute;top:755px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>finansiella instrument</i>: det som anges i 1 kap. 4 � lagen (2007:528) om v�r-</p> <p style="position:absolute;top:772px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">depappersmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:790px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>godtagen marknadspraxis</i>: det som anges i artikel 3.1.9 i marknads-</p> <p style="position:absolute;top:807px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">missbruksf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:825px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"><i>handel p� v�rdepappersmarknaden</i>: handel p� en reglerad marknad eller</p> <p style="position:absolute;top:842px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft110">en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det<br/>(EES), handel p� en MTF-plattform eller OTF-plattform eller en motsvarande<br/>plattform utanf�r EES, eller handel med eller genom n�gon som yrkesm�ssigt</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2017:708</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft111">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 juni 2017</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2017:708</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:571px;white-space:nowrap" class="ft22">Wolters Kluwer</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2017</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">driver s�dan verksamhet som avses i 2 kap. 1 � lagen om v�rdepappersmark-<br/>naden,</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>insiderinformation</i>: s�dan information som anges i artikel 7 i marknads-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">missbruksf�rordningen,</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>marknadsmissbruksf�rordningen</i>: Europaparlamentets och r�dets f�rord-</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-<br/>nadsmissbruksf�rordning) och om upph�vande av Europaparlamentets och<br/>r�dets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,<br/>2003/125/EG och 2004/72/EG,</p> <p style="position:absolute;top:207px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>MTF-plattform </i>och<i> OTF-plattform</i>: s�dana handelsplattformar som anges i</p> <p style="position:absolute;top:225px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">1 kap. 4 b � lagen om v�rdepappersmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>reglerad marknad</i>: det som anges i 1 kap. 4 b � lagen om v�rdepap-</p> <p style="position:absolute;top:259px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">persmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:277px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>referensv�rde</i>: det som anges i artikel 3.1.29 i marknadsmissbruksf�rord-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningen, och</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>spotavtal avseende r�varor</i>: det som anges i artikel 3.1.15 i marknadsmiss-</p> <p style="position:absolute;top:329px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">bruksf�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:365px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 3 januari 2018.</p> <p style="position:absolute;top:400px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:435px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND</p> <p style="position:absolute;top:452px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Malin Alpen<br/>(Finansdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (2016:1307) om straff f�r
marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden;

utf�rdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 1 kap. 2 och 4 �� lagen (2016:1307)

om straff f�r marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden ska ha f�ljande
lydelse.

1 kap.

2 � Best�mmelserna i denna lag till�mpas p�

1. finansiella instrument som �r upptagna till handel p� en reglerad mark-

nad eller en MTF-plattform eller f�r vilka en ans�kan om upptagande till
s�dan handel har l�mnats in,

2. finansiella instrument som handlas p� en MTF-plattform eller en OTF-

plattform, och

3. finansiella instrument vilkas v�rde �r beroende av ett s�dant finansiellt

instrument som avses 1 eller 2.

Best�mmelserna i denna lag till�mpas �ven p� ageranden, inklusive bud,

vid auktionering p� en auktionsplattform av utsl�ppsr�tter eller andra produk-
ter baserade p� utsl�ppsr�tter i enlighet med auktioneringsf�rordningen. Det
som anges i denna lag om order g�ller �ven bud i en auktion enligt auktione-
ringsf�rordningen.

4 � I denna lag betyder

auktioneringsf�rordningen: kommissionens f�rordning (EU) nr 1031/2010

av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter
av auktionering av utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser i enlighet med Europapar-
lamentets och r�dets direktiv 2003/87/EG om ett system f�r handel med
utsl�ppsr�tter f�r v�xthusgaser inom gemenskapen,

finansiella instrument: det som anges i 1 kap. 4 � lagen (2007:528) om v�r-

depappersmarknaden,

godtagen marknadspraxis: det som anges i artikel 3.1.9 i marknads-

missbruksf�rordningen,

handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� en reglerad marknad eller

en motsvarande marknad utanf�r Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det
(EES), handel p� en MTF-plattform eller OTF-plattform eller en motsvarande
plattform utanf�r EES, eller handel med eller genom n�gon som yrkesm�ssigt

1 Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.

SFS 2017:708

Utkom fr�n trycket
den 30 juni 2017

background image

2

SFS 2017:708

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

driver s�dan verksamhet som avses i 2 kap. 1 � lagen om v�rdepappersmark-
naden,

insiderinformation: s�dan information som anges i artikel 7 i marknads-

missbruksf�rordningen,

marknadsmissbruksf�rordningen: Europaparlamentets och r�dets f�rord-

ning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (mark-
nadsmissbruksf�rordning) och om upph�vande av Europaparlamentets och
r�dets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG,
2003/125/EG och 2004/72/EG,

MTF-plattform och OTF-plattform: s�dana handelsplattformar som anges i

1 kap. 4 b � lagen om v�rdepappersmarknaden,

reglerad marknad: det som anges i 1 kap. 4 b � lagen om v�rdepap-

persmarknaden,

referensv�rde: det som anges i artikel 3.1.29 i marknadsmissbruksf�rord-

ningen, och

spotavtal avseende r�varor: det som anges i artikel 3.1.15 i marknadsmiss-

bruksf�rordningen.

Denna lag tr�der i kraft den 3 januari 2018.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Malin Alpen
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.