SFS 1994:2014 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

SFS 1994_2014 Lag om ändring i insiderlagen (1990_1342)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:658px;height:913px;"> <img width="658" height="913" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:847px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10">6886 </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:836px;left:171px;white-space:nowrap" class="ft12"> Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95: NU12, rskr. 1994/95:164. </p> <p style="position:absolute;top:851px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11">2</p> <p style="position:absolute;top:848px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12"> Senaste lydelse 1992:1323. </p> <p style="position:absolute;top:862px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft11">3</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:170px;white-space:nowrap" class="ft12"> Senaste lydelse 1992:1628. </p> <p style="position:absolute;top:207px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag <br/>om �ndring i insiderlagen (1990:1342); </b></p> <p style="position:absolute;top:260px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 20 december 1994. </p> <p style="position:absolute;top:292px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2, 7 och 18 �� insiderlagen </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">(1990:1342) skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>2 �2</b> I denna lag f�rst�s med </p> <p style="position:absolute;top:357px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft10">1. handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� b�rs eller annan orga-</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">niserad marknadsplats eller genom n�gon som yrkesm�ssigt bedriver s�-<br/>dan verksamhet som avses i 1 kap. 3 � 1  5 lagen (1991:981) om v�rde-<br/>pappersr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">2. fondpapper: aktie och obligation samt s�dana andra del�garr�tter </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">eller fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�ttning, andel i v�rde-<br/>pappersfond och aktie�gares r�tt gentemot den som f�r hans r�kning <br/>f�rvarar aktiebrev i ett utl�ndskt bolag (dep�bevis), </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft10">3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka �r </p> <p style="position:absolute;top:504px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">noterade vid en b�rs eller auktoriserad marknadsplats. </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">Vad som f�reskrivs om aktie skall ocks� till�mpas p� emissionsbevis, </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat <br/>med optionsr�tt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie-<br/>termin. Utf�rdande av k�poption skall likst�llas med f�rs�ljning av de <br/>aktier optionen avser medan utf�rdande av s�ljoption skall likst�llas med <br/>k�p av aktierna. </p> <p style="position:absolute;top:618px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft10">Med fondpapper j�mst�lls i denna lag r�nteoption, r�ntetermin, index-</p> <p style="position:absolute;top:634px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft10">option och indextermin. </p> <p style="position:absolute;top:651px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">Om fondpapper �gs av tv� eller flera med sam�gander�tt, skall en </p> <p style="position:absolute;top:667px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">del�gare vid till�mpningen av denna lag anses vara �gare till s� m�nga av <br/>fondpapperen som svarar mot hans lott i det samf�llda innehavet. </p> <p style="position:absolute;top:716px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>7 �3</b> Utan hinder av 4 � f�r </p> <p style="position:absolute;top:732px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft10">1. befattninghavare hos n�gon som driver v�rdepappersr�relse med st�d </p> <p style="position:absolute;top:749px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse fullg�-<br/>ra k�p- eller s�ljorder i r�relsen, </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:177px;white-space:nowrap" class="ft10">2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft19">omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n <br/>option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen, </p> <p style="position:absolute;top:206px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>SFS 1994:2014 <br/></b>Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:241px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10">den 30 december 1994 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:852px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft20">4</p> <p style="position:absolute;top:849px;left:79px;white-space:nowrap" class="ft21"> Senaste lydelse 1992:1323. </p> <p style="position:absolute;top:847px;left:588px;white-space:nowrap" class="ft22">6887 </p> <p style="position:absolute;top:47px;left:512px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>SFS 1994:2014 </b></p> <p style="position:absolute;top:48px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft22">3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskri-</p> <p style="position:absolute;top:64px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft22">vits i lag eller annan f�rfattning, </p> <p style="position:absolute;top:80px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft22">4. k�p ske i fall som avses i 5 � 1 f�r den juridiska personens r�kning av </p> <p style="position:absolute;top:96px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft22">aktier i aktiebolaget, </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft22">5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft22">underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen, </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft22">6. utf�rdare av option i samband med l�sen s�lja eller k�pa den under-</p> <p style="position:absolute;top:162px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22">liggande tillg�ngen som optionen avser, </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft22">7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet. </p> <p style="position:absolute;top:211px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>18 �4</b> Om det finns anledning anta att en best�mmelse i 4 � �vertr�tts, </p> <p style="position:absolute;top:227px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft26">har Finansinspektionen r�tt att f� de uppgifter som den beh�ver f�r sin <br/>utredning fr�n </p> <p style="position:absolute;top:260px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft22">1. den som det finns anledning anta har gjort �vertr�delsen, </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft22">2. ett aktiebolag eller en juridisk person i �vrigt vars fondpapper �ver-</p> <p style="position:absolute;top:293px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22">tr�delsen g�ller, </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft22">3. den juridiska person som l�mnat det offentliga erbjudandet om aktie-</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22">f�rv�rv, </p> <p style="position:absolute;top:342px;left:86px;white-space:nowrap" class="ft22">4. moderf�retaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22">i 2 eller 3, </p> <p style="position:absolute;top:374px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft26">5. myndighet, <br/>6. n�gon som driver v�rdepappersr�relse med st�d av 1 kap. 3, 3 c eller </p> <p style="position:absolute;top:407px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 d �</b> lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse, </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft22">7. n�gon annan som k�pt eller s�lt fondpapper, om det finns anledning </p> <p style="position:absolute;top:439px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft22">anta att k�pet eller f�rs�ljningen f�ranletts av otill�tet r�d eller d�rmed </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft22">j�mf�rlig �tg�rd som avses i 4 �. </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft22">Om det finns anledning anta att n�gon har �vertr�tt andra best�mmelser </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft26">i denna lag och �r �vertr�delsen belagd med straff, f�r inspektionen i <br/>utredningssyfte ocks� infordra uppgifter av denne. </p> <p style="position:absolute;top:537px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna lag tr�der i kraft, i fr�ga om 2 �, den 1 januari 1995 och i �vrigt </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft22">den 1 januari 1996. </p> <p style="position:absolute;top:586px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:76px;white-space:nowrap" class="ft22">JAN NYGREN </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:289px;white-space:nowrap" class="ft26">G�ran Haag <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

6886

1

Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95: NU12, rskr. 1994/95:164.

2

Senaste lydelse 1992:1323.

3

Senaste lydelse 1992:1628.

Lag
om �ndring i insiderlagen (1990:1342);

utf�rdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2, 7 och 18 �� insiderlagen

(1990:1342) skall ha f�ljande lydelse.

2 �2 I denna lag f�rst�s med

1. handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� b�rs eller annan orga-

niserad marknadsplats eller genom n�gon som yrkesm�ssigt bedriver s�-
dan verksamhet som avses i 1 kap. 3 � 1  5 lagen (1991:981) om v�rde-
pappersr�relse,

2. fondpapper: aktie och obligation samt s�dana andra del�garr�tter

eller fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�ttning, andel i v�rde-
pappersfond och aktie�gares r�tt gentemot den som f�r hans r�kning
f�rvarar aktiebrev i ett utl�ndskt bolag (dep�bevis),

3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka �r

noterade vid en b�rs eller auktoriserad marknadsplats.

Vad som f�reskrivs om aktie skall ocks� till�mpas p� emissionsbevis,

interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat
med optionsr�tt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie-
termin. Utf�rdande av k�poption skall likst�llas med f�rs�ljning av de
aktier optionen avser medan utf�rdande av s�ljoption skall likst�llas med
k�p av aktierna.

Med fondpapper j�mst�lls i denna lag r�nteoption, r�ntetermin, index-

option och indextermin.

Om fondpapper �gs av tv� eller flera med sam�gander�tt, skall en

del�gare vid till�mpningen av denna lag anses vara �gare till s� m�nga av
fondpapperen som svarar mot hans lott i det samf�llda innehavet.

7 �3 Utan hinder av 4 � f�r

1. befattninghavare hos n�gon som driver v�rdepappersr�relse med st�d

av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse fullg�-
ra k�p- eller s�ljorder i r�relsen,

2. k�p ske av annat �n option eller termin d� den icke offentliggjorda

omst�ndigheten �r �gnad att s�nka kursen eller f�rs�ljning ske av annat �n
option eller termin d� omst�ndigheten �r �gnad att h�ja kursen,

SFS 1994:2014
Utkom fr�n trycket

den 30 december 1994

background image

4

Senaste lydelse 1992:1323.

6887

SFS 1994:2014

3. uppgifter fullg�ras som �ligger n�gon p� grund av vad som f�reskri-

vits i lag eller annan f�rfattning,

4. k�p ske i fall som avses i 5 � 1 f�r den juridiska personens r�kning av

aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option n�r optionens l�ptid g�r ut k�pa eller s�lja den

underliggande tillg�ngen eller s�lja optionen,

6. utf�rdare av option i samband med l�sen s�lja eller k�pa den under-

liggande tillg�ngen som optionen avser,

7. k�pare och s�ljare av termin vid slutdag fullg�ra avtalet.

18 �4 Om det finns anledning anta att en best�mmelse i 4 � �vertr�tts,

har Finansinspektionen r�tt att f� de uppgifter som den beh�ver f�r sin
utredning fr�n

1. den som det finns anledning anta har gjort �vertr�delsen,

2. ett aktiebolag eller en juridisk person i �vrigt vars fondpapper �ver-

tr�delsen g�ller,

3. den juridiska person som l�mnat det offentliga erbjudandet om aktie-

f�rv�rv,

4. moderf�retaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses

i 2 eller 3,

5. myndighet,
6. n�gon som driver v�rdepappersr�relse med st�d av 1 kap. 3, 3 c eller

3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse,

7. n�gon annan som k�pt eller s�lt fondpapper, om det finns anledning

anta att k�pet eller f�rs�ljningen f�ranletts av otill�tet r�d eller d�rmed

j�mf�rlig �tg�rd som avses i 4 �.

Om det finns anledning anta att n�gon har �vertr�tt andra best�mmelser

i denna lag och �r �vertr�delsen belagd med straff, f�r inspektionen i
utredningssyfte ocks� infordra uppgifter av denne.

Denna lag tr�der i kraft, i fr�ga om 2 �, den 1 januari 1995 och i �vrigt

den 1 januari 1996.

P� regeringens v�gnar

JAN NYGREN

G�ran Haag
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.