SFS 1994:2014 Lag om ändring i insiderlagen (1990:1342)

SFS 1994_2014 Lag om ändring i insiderlagen (1990_1342)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

6886

1

Prop. 1994/95:50, bet. 1994/95: NU12, rskr. 1994/95:164.

2

Senaste lydelse 1992:1323.

3

Senaste lydelse 1992:1628.

Lag
om ändring i insiderlagen (1990:1342);

utfärdad den 20 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2, 7 och 18 §§ insiderlagen

(1990:1342) skall ha följande lydelse.

2 §2 I denna lag förstås med

1. handel på värdepappersmarknaden: handel på börs eller annan orga-

niserad marknadsplats eller genom någon som yrkesmässigt bedriver så-
dan verksamhet som avses i 1 kap. 3 § 1 � 5 lagen (1991:981) om värde-
pappersrörelse,

2. fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter

eller fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, andel i värde-
pappersfond och aktieägares rätt gentemot den som för hans räkning
förvarar aktiebrev i ett utländskt bolag (depåbevis),

3. aktiemarknadsbolag: svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är

noterade vid en börs eller auktoriserad marknadsplats.

Vad som föreskrivs om aktie skall också tillämpas på emissionsbevis,

interimsbevis, optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat
med optionsrätt till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktie-
termin. Utfärdande av köpoption skall likställas med försäljning av de
aktier optionen avser medan utfärdande av säljoption skall likställas med
köp av aktierna.

Med fondpapper jämställs i denna lag ränteoption, räntetermin, index-

option och indextermin.

Om fondpapper ägs av två eller flera med samäganderätt, skall en

delägare vid tillämpningen av denna lag anses vara ägare till så många av
fondpapperen som svarar mot hans lott i det samfällda innehavet.

7 §3 Utan hinder av 4 § får

1. befattninghavare hos någon som driver värdepappersrörelse med stöd

av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse fullgö-
ra köp- eller säljorder i rörelsen,

2. köp ske av annat än option eller termin då den icke offentliggjorda

omständigheten är ägnad att sänka kursen eller försäljning ske av annat än
option eller termin då omständigheten är ägnad att höja kursen,

SFS 1994:2014
Utkom från trycket

den 30 december 1994

background image

4

Senaste lydelse 1992:1323.

6887

SFS 1994:2014

3. uppgifter fullgöras som åligger någon på grund av vad som föreskri-

vits i lag eller annan författning,

4. köp ske i fall som avses i 5 § 1 för den juridiska personens räkning av

aktier i aktiebolaget,

5. innehavare av option när optionens löptid går ut köpa eller sälja den

underliggande tillgången eller sälja optionen,

6. utfärdare av option i samband med lösen sälja eller köpa den under-

liggande tillgången som optionen avser,

7. köpare och säljare av termin vid slutdag fullgöra avtalet.

18 §4 Om det finns anledning anta att en bestämmelse i 4 § överträtts,

har Finansinspektionen rätt att få de uppgifter som den behöver för sin
utredning från

1. den som det finns anledning anta har gjort överträdelsen,

2. ett aktiebolag eller en juridisk person i övrigt vars fondpapper över-

trädelsen gäller,

3. den juridiska person som lämnat det offentliga erbjudandet om aktie-

förvärv,

4. moderföretaget till det aktiebolag eller den juridiska person som avses

i 2 eller 3,

5. myndighet,
6. någon som driver värdepappersrörelse med stöd av 1 kap. 3, 3 c eller

3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse,

7. någon annan som köpt eller sålt fondpapper, om det finns anledning

anta att köpet eller försäljningen föranletts av otillåtet råd eller därmed

jämförlig åtgärd som avses i 4 §.

Om det finns anledning anta att någon har överträtt andra bestämmelser

i denna lag och är överträdelsen belagd med straff, får inspektionen i
utredningssyfte också infordra uppgifter av denne.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 §, den 1 januari 1995 och i övrigt

den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Göran Haag
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.