SFS 1997:1024 Lag om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

SFS 1997_1024 Lag om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1024
Utkom från trycket
den 15 december 1997

Lag
om skattemyndigheters medverkan i
brottsutredningar;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Skattemyndigheternas verksamhet enligt denna lag omfattar brott en-

ligt

1. skattebrottslagen (1971:69),

1

Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU 10, rskr. 1997/98:70.

1901

background image

SFS 1997:1024

2. 14 § lagen (1996:598) om kontroll av yrkesmässiga vägtransporter av

mineraloljeprodukter, alkohol och tobak,

3. 19 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (1975:1385),
4. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs-

telse m.m.,

5. folkbokföringslagen (1991:481) samt
6. 11 kap. 5 § brottsbalken.
En skattemyndighet får medverka vid undersökning också i fråga om an-

nat brott än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns sär-
skilda skäl för detta.

Förundersökning

2 § Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken
får vid undersökningens verkställande anlita biträde av skattemyndigheten.

Åklagaren får begära biträde av skattemyndigheten också i fråga om ut-

redning av brott innan förundersökning har inletts.

Skattemyndigheten får inte verkställa beslut om tvångsmedel.

Förenklad brottsutredning

3 § Skattemyndigheten får, utan att biträde begärs av åklagare, i fall som
avses i 23 kap. 22 § rättegångsbalken utreda sådan brottslighet som anges i

1 § första stycket, om den misstänkte kan antas erkänna gärningen.

Första stycket gäller endast om den misstänkte fyllt tjugoett år.

Spaning m.m.

4 § Skattemyndigheterna får i fråga om brott som avses i 1 § första stycket
bedriva

1. spaning och

2. verksamhet som består i att samla och bearbeta information för att klar-

lägga om brottslig verksamhet har utövats eller kan komma att utövas och
som inte utgör förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken.

Skattemyndigheterna skall verka för att förebygga brottslighet som avses i

1 § första stycket.

Övrigt

5 § Riksskatteverket har ett övergripande ansvar för skattemyndigheternas
verksamhet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

THOMAS ÖSTROS

(Finansdepartementet)

1902

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.