SFS 2020:21 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (marknadsmissbrukslagen) / SFS 2020:21 Lag om ändring i lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
SFS2020-21.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:WQMUQW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:HRZIOA+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:MOKGMQ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i lagen (2016:1307) om straff f�r </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 30 januari 2020 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 � och 2 kap. 1 � lagen <br/>(2016:1307) om straff f�r marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>1 kap. <br/>2 �</b>3 Best�mmelserna i denna lag till�mpas p� </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. finansiella instrument som �r upptagna till handel p� en reglerad mark-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">nad eller en MTF-plattform eller f�r vilka en ans�kan om upptagande till <br/>s�dan handel har l�mnats in, </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. finansiella instrument som handlas p� en MTF-plattform eller en OTF-</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">plattform, och </p> <p style="position:absolute;top:602px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. finansiella instrument vilkas v�rde �r beroende av eller inverkar p� ett</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">s�dant finansiellt instrument som avses i 1 eller 2. </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Best�mmelserna i denna lag till�mpas �ven p� ageranden, inklusive bud, </p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">vid auktionering p� en auktionsplattform av utsl�ppsr�tter eller andra pro-<br/>dukter baserade p� utsl�ppsr�tter i enlighet med auktioneringsf�rordningen. <br/>Det som anges i denna lag om order g�ller �ven bud i en auktion enligt auk-<br/>tioneringsf�rordningen. </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft114"><b>2 kap. <br/>1 �</b> F�r <i>insiderbrott</i> d�ms </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den som har insiderinformation och som f�r egen eller n�gon annans</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">r�kning f�rv�rvar eller avyttrar finansiella instrument som informationen r�r <br/>genom handel p� v�rdepappersmarknaden, eller �ndrar eller �terkallar en <br/>order avseende s�dana finansiella instrument, </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. den som har insiderinformation och som r�der eller uppmanar n�gon</p> <p style="position:absolute;top:914px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">annan att f�rv�rva eller avyttra finansiella instrument som informationen r�r <br/>genom handel p� v�rdepappersmarknaden, eller att �ndra eller �terkalla en <br/>order avseende s�dana finansiella instrument, eller </p> <p style="position:absolute;top:975px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">3. den som f�ljer ett s�dant r�d eller en s�dan uppmaning som avses i 2</p> <p style="position:absolute;top:996px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">genom att f�rfara p� det s�tt som anges i 1, om r�det eller uppmaningen <br/>grundar sig p� insiderinformation. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Straffet �r f�ngelse i h�gst tv� �r. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2019/20:45, bet. 2019/20:FiU31, rskr. 2019/20:148. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffr�ttsliga </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">p�f�ljder f�r marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv), i den ursprungliga lydelsen. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">3 Senaste lydelse 2017:708. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>2020:21</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft112">4 februari 2020</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2020:21</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om brott som avses i f�rsta stycket med h�nsyn till g�rningsmannens </p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft24">st�llning, den vinning f�r g�rningsmannen som brottet medf�rt eller �vriga <br/>omst�ndigheter �r grovt, d�ms f�r <i>grovt insiderbrott</i> till f�ngelse i l�gst sex <br/>m�nader och h�gst sex �r. </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Om g�rningen �r ringa d�ms det inte till ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2020. </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:257px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">PER BOLUND </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft24">Rebecca Appelgren <br/>(Finansdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i lagen (2016:1307) om straff f�r

marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden

Utf�rdad den 30 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs2 att 1 kap. 2 � och 2 kap. 1 � lagen
(2016:1307) om straff f�r marknadsmissbruk p� v�rdepappersmarknaden
ska ha f�ljande lydelse.

1 kap.
2 �
3 Best�mmelserna i denna lag till�mpas p�

1. finansiella instrument som �r upptagna till handel p� en reglerad mark-

nad eller en MTF-plattform eller f�r vilka en ans�kan om upptagande till
s�dan handel har l�mnats in,

2. finansiella instrument som handlas p� en MTF-plattform eller en OTF-

plattform, och

3. finansiella instrument vilkas v�rde �r beroende av eller inverkar p� ett

s�dant finansiellt instrument som avses i 1 eller 2.

Best�mmelserna i denna lag till�mpas �ven p� ageranden, inklusive bud,

vid auktionering p� en auktionsplattform av utsl�ppsr�tter eller andra pro-
dukter baserade p� utsl�ppsr�tter i enlighet med auktioneringsf�rordningen.
Det som anges i denna lag om order g�ller �ven bud i en auktion enligt auk-
tioneringsf�rordningen.

2 kap.
1 �
F�r insiderbrott d�ms

1. den som har insiderinformation och som f�r egen eller n�gon annans

r�kning f�rv�rvar eller avyttrar finansiella instrument som informationen r�r
genom handel p� v�rdepappersmarknaden, eller �ndrar eller �terkallar en
order avseende s�dana finansiella instrument,

2. den som har insiderinformation och som r�der eller uppmanar n�gon

annan att f�rv�rva eller avyttra finansiella instrument som informationen r�r
genom handel p� v�rdepappersmarknaden, eller att �ndra eller �terkalla en
order avseende s�dana finansiella instrument, eller

3. den som f�ljer ett s�dant r�d eller en s�dan uppmaning som avses i 2

genom att f�rfara p� det s�tt som anges i 1, om r�det eller uppmaningen
grundar sig p� insiderinformation.

Straffet �r f�ngelse i h�gst tv� �r.

1 Prop. 2019/20:45, bet. 2019/20:FiU31, rskr. 2019/20:148.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2014/57/EU av den 16 april 2014 om straffr�ttsliga

p�f�ljder f�r marknadsmissbruk (marknadsmissbruksdirektiv), i den ursprungliga lydelsen.

3 Senaste lydelse 2017:708.

SFS

2020:21

Publicerad
den

4 februari 2020

background image

2

SFS

2020:21

Om brott som avses i f�rsta stycket med h�nsyn till g�rningsmannens

st�llning, den vinning f�r g�rningsmannen som brottet medf�rt eller �vriga
omst�ndigheter �r grovt, d�ms f�r grovt insiderbrott till f�ngelse i l�gst sex
m�nader och h�gst sex �r.

Om g�rningen �r ringa d�ms det inte till ansvar.

Denna lag tr�der i kraft den 1 mars 2020.

P� regeringens v�gnar

PER BOLUND

Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.