SFS 2005:377 Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (marknadsmissbrukslagen) / SFS 2005:377 Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
050377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om straff för marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Definitioner

1 § I denna lag förstås med

1. insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte all-

mänt känd omständighet som är ägnad att väsentligt påverka priset på finan-
siella instrument,

2. handel på värdepappersmarknaden: handel på börs eller någon annan

organiserad marknadsplats eller handel med eller genom någon som yrkes-
mässigt bedriver sådan verksamhet som avses i 1 kap. 3 § första stycket la-
gen (1991:981) om värdepappersrörelse,

3. finansiellt instrument: fondpapper och annan rättighet eller förpliktelse

avsedd för handel på värdepappersmarknaden,

4. fondpapper: aktie och obligation samt sådana andra delägarrätter eller

fordringsrätter som är utgivna för allmän omsättning, fondandel och aktie-
ägares rätt gentemot den som för hans eller hennes räkning förvarar aktie-
brev i ett utländskt bolag (depåbevis).

Insiderbrotten

2 § Den som får insiderinformation och som för egen eller någon annans
räkning, genom handel på värdepappersmarknaden, förvärvar eller avyttrar
sådana finansiella instrument som informationen rör döms för insiderbrott
till fängelse i högst två år. Detsamma skall gälla den som får insiderinforma-
tion och som med råd eller på annat sådant sätt föranleder någon annan att
förvärva eller avyttra finansiella instrument som informationen rör genom
handel på värdepappersmarknaden.

�r brott som avses i första stycket ringa, döms för insiderförseelse till bö-

ter eller fängelse i högst sex månader. �r brottet med hänsyn till affärens

1 Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om
insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96,
12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).

SFS 2005:377

Utkom från trycket
den 13 juni 2005

background image

2

SFS 2005:377

omfattning och övriga omständigheter grovt, döms för grovt insiderbrott till
fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Första och andra styckena tillämpas också på den som har insiderinforma-

tion som består i vetskap om egen brottslig verksamhet.

3 § Den som av oaktsamhet begår en gärning som avses i 2 § döms för
vårdslöst insiderförfarande till böter eller fängelse i högst ett år. Om gär-
ningen är ringa, döms inte till ansvar.

4 § För försök till insiderbrott och grovt insiderbrott döms till ansvar enligt
23 kap. brottsbalken.

5 § Trots bestämmelserna i 2�4 §§ får

1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med stöd

av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse fullgöra
uppdrag som lämnats företaget att förvärva eller avyttra finansiella instru-
ment samt, utan användande av insiderinformation, fullgöra verksamhet som
följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller flera finansiella in-
strument eller att fullgöra uppdrag om rådgivning eller förvaltning,

2. finansiellt instrument förvärvas när insiderinformationen är ägnad att

sänka priset på instrumentet och avyttras när informationen är ägnad att höja
priset på instrumentet,

3. uppgifter fullgöras som någon har på grund av vad som föreskrivits i

lag eller annan författning,

4. aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag förvärvas för en fysisk eller

juridisk persons räkning, om insiderinformationen endast utgörs av informa-
tion om en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbju-
dande av den personen till en vidare krets om förvärv av aktier i bolaget,

5. den som innehar en option som har ett ekonomiskt värde vid löptidens

slut avyttra optionen eller utnyttja den enligt dess villkor,

6. den som utfärdar en option i samband med lösen avyttra eller förvärva

den underliggande tillgång som optionen avser,

7. ingångna terminskontrakt fullgöras på slutdagen,
8. den som innehar en tilldelad emissionsrätt eller inlösenrätt som har ett

ekonomiskt värde avyttra rätten eller utnyttja den enligt dess villkor,

9. andra finansiella instrument än aktier förvärvas eller avyttras, om för-

värvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation används.

Det som föreskrivs om aktie i första stycket 4 och 9 skall också tillämpas

på aktierelaterade finansiella instrument såsom teckningsrätt, interimsbevis,
optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt
till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.

6 § Bestämmelserna i 2�5 §§ skall även tillämpas på förfaranden enligt
dessa bestämmelser som inte utgör eller föranleder handel på värdepappers-
marknaden, om förfarandena avser finansiella instrument

1. som är godkända för handel på en reglerad marknad i en medlemsstat

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. för vilka en ansökan om godkännande enligt 1 har lämnats in, eller
3. vilkas värde är beroende av ett finansiellt instrument enligt 1 eller 2.

background image

3

SFS 2005:377

7 § Den som uppsåtligen röjer information som han eller hon inser eller
borde inse är insiderinformation döms, utom i de fall då röjandet sker som
ett normalt led i fullgörande av tjänst, verksamhet eller åliggande, för obehö-
rigt röjande av insiderinformation
till böter eller fängelse i högst ett år.

Om informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs, döms inte

till ansvar.

Otillbörlig marknadspåverkan

8 § Den som vid handel på värdepappersmarknaden eller annars förfar på
ett sätt som han eller hon inser är ägnat att otillbörligen påverka marknads-
priset eller andra villkor för handeln med finansiella instrument eller på an-
nat sätt vilseleda köpare eller säljare av sådana instrument, döms för otill-
börlig marknadspåverkan
till fängelse i högst två år eller, om brottet är
ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. �r brottet med hänsyn till
omfattningen av marknadspåverkan eller övriga omständigheter att anse
som grovt, skall dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

För otillbörlig marknadspåverkan döms också den som vid handel på vär-

depappersmarknaden eller annars förfar på ett sätt som han eller hon borde
inse är ägnat att påverka eller vilseleda på sätt som anges i första stycket. I
dessa fall döms till böter eller fängelse i högst ett år. Om gärningen är ringa
döms inte till ansvar.

Undantag

9 § Bestämmelserna i 2�8 §§ skall inte tillämpas på handel med egna ak-
tier i återköpsprogram eller på stabilisering av finansiella instrument, förut-
satt att handeln utförs i enlighet med förordningen (EG) nr 2273/2003 av den
22 december 2003 om genomförande av Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram och stabilise-
ring av finansiella instrument

3.

Rapporteringsskyldighet

10 § Värdepappersinstitut enligt lagen (1991:981) om värdepappersrö-
relse, börser och auktoriserade marknadsplatser enligt lagen (1992:543) om
börs- och clearingverksamhet samt kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse skall snarast rapportera till Finansinspektio-
nen, om det kan antas att en transaktion utgör eller har samband med insider-
brott eller otillbörlig marknadspåverkan. Inspektionen skall snarast över-
lämna uppgifterna till åklagare.

11 § Ett företag som har rapporterat enligt 10 § får inte röja för kunden el-
ler någon utomstående att rapportering har skett. Detsamma gäller ledamö-
terna i företagets styrelse och företagets anställda.

12 § Ett företag som har rapporterat enligt 10 § får inte göras ansvarigt för
att ha åsidosatt någon tystnadsplikt, om företaget hade anledning att räkna

3 EUT L 336, 23.12.2003, s. 33 (Celex 32003R2273).

background image

4

SFS 2005:377

med att rapportering borde ske. Detsamma gäller en styrelseledamot eller en
anställd som har lämnat uppgifter för företagets räkning.

13 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsido-
sätter rapporteringsskyldigheten enligt 10 § eller bryter mot meddelandeför-
budet i 11 §.

Gemensam bestämmelse

14 § Ansvar enligt denna lag skall inte dömas ut vid affärer som genom-
förs för Sveriges riksbanks eller Riksgäldskontorets räkning.

Bestämmelserna i denna lag tillämpas inte heller i den utsträckning det

skulle strida mot bestämmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihets-
förordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Förverkande

15 § Utbyte av brott enligt 2�8 §§ skall förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt.

Tillsynsåtgärder m.m.

16 § Finansinspektionen övervakar att denna lag följs.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att få de uppgifter som
inspektionen behöver för att fullgöra sin övervakning.

17 § Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och ut-
byta information med utländska behöriga myndigheter i den utsträckning
som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28
januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (mark-
nadsmissbruk)

4.

18 § Finansinspektionen skall fortlöpande bedöma om den praxis som till-
lämpas vid handel på börser och auktoriserade marknadsplatser är godtagbar
och offentliggöra sina beslut om godtagande av praxis.

19 § Finansinspektionen skall anmäla till åklagare när det finns anledning
att anta att ett brott enligt denna lag har begåtts.

20 § För att bekosta Finansinspektionens övervakning enligt denna lag
skall de institut som står under inspektionens tillsyn betala årliga avgifter.
Regeringen får meddela föreskrifter om sådana avgifter.

4 EUT L 96, 12.4.2003, s. 16 (Celex 32003L0006).

background image

5

SFS 2005:377

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Genom lagen upphävs insiderstrafflagen (2000:1086).
3. I fråga om gärningar som har företagits före ikraftträdandet tillämpas

insiderstrafflagen. Om en bedömning enligt den nya lagen leder till frihet
från straff eller till lindrigare straff, tillämpas dock den lagen.

4. Rapporteringsskyldigheten enligt 10 § omfattar inte transaktioner som

har skett före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

SVEN-ERIK �STERBERG
(Finansdepartementet)

2 SFS 2005:369�404

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.