SFS 2005:377 Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

Du är här: Start / Bank- och finansmarknadsrätt / Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden (marknadsmissbrukslagen) / SFS 2005:377 Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
050377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:EAGBIK+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:7px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:17px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;line-height:19px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EAGBIK+Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:14px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:12px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:16px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:EAGBIK+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:EAGBIK+Times;color:#000000;} .ft34{font-size:8px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft38{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EAGBIK+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft41{font-size:16px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft43{font-size:8px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft45{font-size:12px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft46{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:14px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft51{font-size:16px;font-family:EAGBHJ+Times;color:#000000;} .ft52{font-size:10px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} .ft53{font-size:10px;font-family:EAGBIK+Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;line-height:17px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:8px;font-family:EAGBHI+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>Lag<br/>om straff f�r marknadsmissbruk vid handel med <br/>finansiella instrument;</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 2 juni 2005.</p> <p style="position:absolute;top:302px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:301px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs2 f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Definitioner</b></p> <p style="position:absolute;top:373px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 � </b>I denna lag f�rst�s med</p> <p style="position:absolute;top:391px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">1. <i>insiderinformation</i>: information om en icke offentliggjord eller inte all-</p> <p style="position:absolute;top:408px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">m�nt k�nd omst�ndighet som �r �gnad att v�sentligt p�verka priset p� finan-<br/>siella instrument,</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">2. <i>handel p� v�rdepappersmarknaden</i>: handel p� b�rs eller n�gon annan</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">organiserad marknadsplats eller handel med eller genom n�gon som yrkes-<br/>m�ssigt bedriver s�dan verksamhet som avses i 1 kap. 3 � f�rsta stycket la-<br/>gen (1991:981) om v�rdepappersr�relse,</p> <p style="position:absolute;top:514px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">3. <i>finansiellt instrument</i>: fondpapper och annan r�ttighet eller f�rpliktelse</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">avsedd f�r handel p� v�rdepappersmarknaden,</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">4. <i>fondpapper</i>: aktie och obligation samt s�dana andra del�garr�tter eller</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�ttning, fondandel och aktie-<br/>�gares r�tt gentemot den som f�r hans eller hennes r�kning f�rvarar aktie-<br/>brev i ett utl�ndskt bolag (dep�bevis).</p> <p style="position:absolute;top:647px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Insiderbrotten</b></p> <p style="position:absolute;top:673px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 � </b>Den som f�r insiderinformation och som f�r egen eller n�gon annans<br/>r�kning, genom handel p� v�rdepappersmarknaden, f�rv�rvar eller avyttrar<br/>s�dana finansiella instrument som informationen r�r d�ms f�r <i>insiderbrott<br/></i>till f�ngelse i h�gst tv� �r. Detsamma skall g�lla den som f�r insiderinforma-<br/>tion och som med r�d eller p� annat s�dant s�tt f�ranleder n�gon annan att<br/>f�rv�rva eller avyttra finansiella instrument som informationen r�r genom<br/>handel p� v�rdepappersmarknaden.</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">�r brott som avses i f�rsta stycket ringa, d�ms f�r <i>insiderf�rseelse</i> till b�-</p> <p style="position:absolute;top:814px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. �r brottet med h�nsyn till aff�rens</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft114">2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om<br/>insiderhandel och otillb�rlig marknadsp�verkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96,<br/>12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 2005:377</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft115">Utkom fr�n trycket<br/>den 13 juni 2005</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2005:377</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">omfattning och �vriga omst�ndigheter grovt, d�ms f�r <i>grovt insiderbrott</i> till<br/>f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rsta och andra styckena till�mpas ocks� p� den som har insiderinforma-</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">tion som best�r i vetskap om egen brottslig verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>3 � </b>Den som av oaktsamhet beg�r en g�rning som avses i 2 � d�ms f�r<br/><i>v�rdsl�st insiderf�rfarande</i> till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. Om g�r-<br/>ningen �r ringa, d�ms inte till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>4 � </b>F�r f�rs�k till insiderbrott och grovt insiderbrott d�ms till ansvar enligt<br/>23 kap. brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>5 � </b>Trots best�mmelserna i 24 �� f�r</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">1. befattningshavare hos f�retag som driver v�rdepappersr�relse med st�d</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse fullg�ra<br/>uppdrag som l�mnats f�retaget att f�rv�rva eller avyttra finansiella instru-<br/>ment samt, utan anv�ndande av insiderinformation, fullg�ra verksamhet som<br/>f�ljer av avtal om att uppr�tth�lla en marknad i ett eller flera finansiella in-<br/>strument eller att fullg�ra uppdrag om r�dgivning eller f�rvaltning,</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">2. finansiellt instrument f�rv�rvas n�r insiderinformationen �r �gnad att</p> <p style="position:absolute;top:403px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">s�nka priset p� instrumentet och avyttras n�r informationen �r �gnad att h�ja<br/>priset p� instrumentet,</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">3. uppgifter fullg�ras som n�gon har p� grund av vad som f�reskrivits i</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">lag eller annan f�rfattning,</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">4. aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag f�rv�rvas f�r en fysisk eller</p> <p style="position:absolute;top:492px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">juridisk persons r�kning, om insiderinformationen endast utg�rs av informa-<br/>tion om en �tg�rd som syftar till och �r �gnad att leda till ett offentligt erbju-<br/>dande av den personen till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i bolaget,</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">5. den som innehar en option som har ett ekonomiskt v�rde vid l�ptidens</p> <p style="position:absolute;top:562px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">slut avyttra optionen eller utnyttja den enligt dess villkor, </p> <p style="position:absolute;top:580px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">6. den som utf�rdar en option i samband med l�sen avyttra eller f�rv�rva</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">den underliggande tillg�ng som optionen avser,</p> <p style="position:absolute;top:615px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft24">7. ing�ngna terminskontrakt fullg�ras p� slutdagen,<br/>8. den som innehar en tilldelad emissionsr�tt eller inl�senr�tt som har ett</p> <p style="position:absolute;top:650px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">ekonomiskt v�rde avyttra r�tten eller utnyttja den enligt dess villkor,</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">9. andra finansiella instrument �n aktier f�rv�rvas eller avyttras, om f�r-</p> <p style="position:absolute;top:686px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">v�rvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation anv�nds.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Det som f�reskrivs om aktie i f�rsta stycket 4 och 9 skall ocks� till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24">p� aktierelaterade finansiella instrument s�som teckningsr�tt, interimsbevis,<br/>optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat med optionsr�tt<br/>till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>6 � </b>Best�mmelserna i 25 �� skall �ven till�mpas p� f�rfaranden enligt<br/>dessa best�mmelser som inte utg�r eller f�ranleder handel p� v�rdepappers-<br/>marknaden, om f�rfarandena avser finansiella instrument </p> <p style="position:absolute;top:845px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">1. som �r godk�nda f�r handel p� en reglerad marknad i en medlemsstat</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft24">2. f�r vilka en ans�kan om godk�nnande enligt 1 har l�mnats in, eller<br/>3. vilkas v�rde �r beroende av ett finansiellt instrument enligt 1 eller 2.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2005:377</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft38"><b>7 � </b>Den som upps�tligen r�jer information som han eller hon inser eller<br/>borde inse �r insiderinformation d�ms, utom i de fall d� r�jandet sker som<br/>ett normalt led i fullg�rande av tj�nst, verksamhet eller �liggande, f�r <i>obeh�-<br/>rigt r�jande av insiderinformation</i> till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">Om informationen blir allm�nt k�nd samtidigt med att den r�js, d�ms inte</p> <p style="position:absolute;top:139px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft30">till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Otillb�rlig marknadsp�verkan</b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>8 � </b>Den som vid handel p� v�rdepappersmarknaden eller annars f�rfar p�<br/>ett s�tt som han eller hon inser �r �gnat att otillb�rligen p�verka marknads-<br/>priset eller andra villkor f�r handeln med finansiella instrument eller p� an-<br/>nat s�tt vilseleda k�pare eller s�ljare av s�dana instrument, d�ms f�r <i>otill-<br/>b�rlig marknadsp�verkan</i> till f�ngelse i h�gst tv� �r eller, om brottet �r<br/>ringa, till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. �r brottet med h�nsyn till<br/>omfattningen av marknadsp�verkan eller �vriga omst�ndigheter att anse<br/>som grovt, skall d�mas till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.</p> <p style="position:absolute;top:350px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft30">F�r otillb�rlig marknadsp�verkan d�ms ocks� den som vid handel p� v�r-</p> <p style="position:absolute;top:368px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">depappersmarknaden eller annars f�rfar p� ett s�tt som han eller hon borde<br/>inse �r �gnat att p�verka eller vilseleda p� s�tt som anges i f�rsta stycket. I<br/>dessa fall d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. Om g�rningen �r ringa<br/>d�ms inte till ansvar.</p> <p style="position:absolute;top:466px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Undantag</b></p> <p style="position:absolute;top:492px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>9 � </b>Best�mmelserna i 28 �� skall inte till�mpas p� handel med egna ak-<br/>tier i �terk�psprogram eller p� stabilisering av finansiella instrument, f�rut-<br/>satt att handeln utf�rs i enlighet med f�rordningen (EG) nr 2273/2003 av den<br/>22 december 2003 om genomf�rande av Europaparlamentets och r�dets di-<br/>rektiv 2003/6/EG n�r det g�ller undantag f�r �terk�psprogram och stabilise-<br/>ring av finansiella instrument</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft34">3.</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Rapporteringsskyldighet</b></p> <p style="position:absolute;top:650px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>10 � </b>V�rdepappersinstitut enligt lagen (1991:981) om v�rdepappersr�-<br/>relse, b�rser och auktoriserade marknadsplatser enligt lagen (1992:543) om<br/>b�rs- och clearingverksamhet samt kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om<br/>bank- och finansieringsr�relse skall snarast rapportera till Finansinspektio-<br/>nen, om det kan antas att en transaktion utg�r eller har samband med insider-<br/>brott eller otillb�rlig marknadsp�verkan. Inspektionen skall snarast �ver-<br/>l�mna uppgifterna till �klagare.</p> <p style="position:absolute;top:792px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>11 � </b>Ett f�retag som har rapporterat enligt 10 � f�r inte r�ja f�r kunden el-<br/>ler n�gon utomst�ende att rapportering har skett. Detsamma g�ller ledam�-<br/>terna i f�retagets styrelse och f�retagets anst�llda.</p> <p style="position:absolute;top:862px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>12 �</b> Ett f�retag som har rapporterat enligt 10 � f�r inte g�ras ansvarigt f�r<br/>att ha �sidosatt n�gon tystnadsplikt, om f�retaget hade anledning att r�kna</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">3 EUT L 336, 23.12.2003, s. 33 (Celex 32003R2273).</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2005:377</b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46">med att rapportering borde ske. Detsamma g�ller en styrelseledamot eller en<br/>anst�lld som har l�mnat uppgifter f�r f�retagets r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>13 �</b> Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet �sido-<br/>s�tter rapporteringsskyldigheten enligt 10 � eller bryter mot meddelandef�r-<br/>budet i 11 �.</p> <p style="position:absolute;top:183px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Gemensam best�mmelse</b></p> <p style="position:absolute;top:209px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>14 �</b> Ansvar enligt denna lag skall inte d�mas ut vid aff�rer som genom-<br/>f�rs f�r Sveriges riksbanks eller Riksg�ldskontorets r�kning.</p> <p style="position:absolute;top:244px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">Best�mmelserna i denna lag till�mpas inte heller i den utstr�ckning det</p> <p style="position:absolute;top:262px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46">skulle strida mot best�mmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihets-<br/>f�rordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.</p> <p style="position:absolute;top:325px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>F�rverkande</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>15 �</b> Utbyte av brott enligt 28 �� skall f�rklaras f�rverkat, om det inte �r<br/>uppenbart osk�ligt.</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>Tillsyns�tg�rder m.m.</b></p> <p style="position:absolute;top:439px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft42"><b>16 �</b> Finansinspektionen �vervakar att denna lag f�ljs.</p> <p style="position:absolute;top:456px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft40">I 6 kap. 1 a � lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument</p> <p style="position:absolute;top:474px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46">finns best�mmelser om r�tt f�r Finansinspektionen att f� de uppgifter som<br/>inspektionen beh�ver f�r att fullg�ra sin �vervakning.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>17 �</b> Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och ut-<br/>byta information med utl�ndska beh�riga myndigheter i den utstr�ckning<br/>som f�ljer av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/6/EG av den 28<br/>januari 2003 om insiderhandel och otillb�rlig marknadsp�verkan (mark-<br/>nadsmissbruk)</p> <p style="position:absolute;top:596px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft43">4.</p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>18 �</b> Finansinspektionen skall fortl�pande bed�ma om den praxis som till-<br/>l�mpas vid handel p� b�rser och auktoriserade marknadsplatser �r godtagbar<br/>och offentligg�ra sina beslut om godtagande av praxis.</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>19 �</b> Finansinspektionen skall anm�la till �klagare n�r det finns anledning<br/>att anta att ett brott enligt denna lag har beg�tts.</p> <p style="position:absolute;top:756px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft46"><b>20 �</b> F�r att bekosta Finansinspektionens �vervakning enligt denna lag<br/>skall de institut som st�r under inspektionens tillsyn betala �rliga avgifter.<br/>Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana avgifter.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft44">4 EUT L 96, 12.4.2003, s. 16 (Celex 32003L0006).</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft50">5</p> <p style="position:absolute;top:49px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft51"><b>SFS 2005:377</b></p> <p style="position:absolute;top:69px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft54">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.<br/>2. Genom lagen upph�vs insiderstrafflagen (2000:1086).<br/>3. I fr�ga om g�rningar som har f�retagits f�re ikrafttr�dandet till�mpas</p> <p style="position:absolute;top:122px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft54">insiderstrafflagen. Om en bed�mning enligt den nya lagen leder till frihet<br/>fr�n straff eller till lindrigare straff, till�mpas dock den lagen.</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft50">4. Rapporteringsskyldigheten enligt 10 � omfattar inte transaktioner som</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">har skett f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft50">G�RAN PERSSON</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft54">SVEN-ERIK �STERBERG<br/>(Finansdepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:953px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52">2 <i>SFS 2005:369404</i></p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:941px;left:499px;white-space:nowrap" class="ft60">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft60">Elanders Gotab, Stockholm 2005</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om straff f�r marknadsmissbruk vid handel med
finansiella instrument;

utf�rdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs2 f�ljande.

Definitioner

1 � I denna lag f�rst�s med

1. insiderinformation: information om en icke offentliggjord eller inte all-

m�nt k�nd omst�ndighet som �r �gnad att v�sentligt p�verka priset p� finan-
siella instrument,

2. handel p� v�rdepappersmarknaden: handel p� b�rs eller n�gon annan

organiserad marknadsplats eller handel med eller genom n�gon som yrkes-
m�ssigt bedriver s�dan verksamhet som avses i 1 kap. 3 � f�rsta stycket la-
gen (1991:981) om v�rdepappersr�relse,

3. finansiellt instrument: fondpapper och annan r�ttighet eller f�rpliktelse

avsedd f�r handel p� v�rdepappersmarknaden,

4. fondpapper: aktie och obligation samt s�dana andra del�garr�tter eller

fordringsr�tter som �r utgivna f�r allm�n oms�ttning, fondandel och aktie-
�gares r�tt gentemot den som f�r hans eller hennes r�kning f�rvarar aktie-
brev i ett utl�ndskt bolag (dep�bevis).

Insiderbrotten

2 � Den som f�r insiderinformation och som f�r egen eller n�gon annans
r�kning, genom handel p� v�rdepappersmarknaden, f�rv�rvar eller avyttrar
s�dana finansiella instrument som informationen r�r d�ms f�r insiderbrott
till f�ngelse i h�gst tv� �r. Detsamma skall g�lla den som f�r insiderinforma-
tion och som med r�d eller p� annat s�dant s�tt f�ranleder n�gon annan att
f�rv�rva eller avyttra finansiella instrument som informationen r�r genom
handel p� v�rdepappersmarknaden.

�r brott som avses i f�rsta stycket ringa, d�ms f�r insiderf�rseelse till b�-

ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. �r brottet med h�nsyn till aff�rens

1 Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264.

2 Jfr Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om
insiderhandel och otillb�rlig marknadsp�verkan (marknadsmissbruk) (EUT L 96,
12.4.2003, s. 16, Celex 32003L0006).

SFS 2005:377

Utkom fr�n trycket
den 13 juni 2005

background image

2

SFS 2005:377

omfattning och �vriga omst�ndigheter grovt, d�ms f�r grovt insiderbrott till
f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.

F�rsta och andra styckena till�mpas ocks� p� den som har insiderinforma-

tion som best�r i vetskap om egen brottslig verksamhet.

3 � Den som av oaktsamhet beg�r en g�rning som avses i 2 � d�ms f�r
v�rdsl�st insiderf�rfarande till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. Om g�r-
ningen �r ringa, d�ms inte till ansvar.

4 � F�r f�rs�k till insiderbrott och grovt insiderbrott d�ms till ansvar enligt
23 kap. brottsbalken.

5 � Trots best�mmelserna i 24 �� f�r

1. befattningshavare hos f�retag som driver v�rdepappersr�relse med st�d

av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d � lagen (1991:981) om v�rdepappersr�relse fullg�ra
uppdrag som l�mnats f�retaget att f�rv�rva eller avyttra finansiella instru-
ment samt, utan anv�ndande av insiderinformation, fullg�ra verksamhet som
f�ljer av avtal om att uppr�tth�lla en marknad i ett eller flera finansiella in-
strument eller att fullg�ra uppdrag om r�dgivning eller f�rvaltning,

2. finansiellt instrument f�rv�rvas n�r insiderinformationen �r �gnad att

s�nka priset p� instrumentet och avyttras n�r informationen �r �gnad att h�ja
priset p� instrumentet,

3. uppgifter fullg�ras som n�gon har p� grund av vad som f�reskrivits i

lag eller annan f�rfattning,

4. aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag f�rv�rvas f�r en fysisk eller

juridisk persons r�kning, om insiderinformationen endast utg�rs av informa-
tion om en �tg�rd som syftar till och �r �gnad att leda till ett offentligt erbju-
dande av den personen till en vidare krets om f�rv�rv av aktier i bolaget,

5. den som innehar en option som har ett ekonomiskt v�rde vid l�ptidens

slut avyttra optionen eller utnyttja den enligt dess villkor,

6. den som utf�rdar en option i samband med l�sen avyttra eller f�rv�rva

den underliggande tillg�ng som optionen avser,

7. ing�ngna terminskontrakt fullg�ras p� slutdagen,
8. den som innehar en tilldelad emissionsr�tt eller inl�senr�tt som har ett

ekonomiskt v�rde avyttra r�tten eller utnyttja den enligt dess villkor,

9. andra finansiella instrument �n aktier f�rv�rvas eller avyttras, om f�r-

v�rvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation anv�nds.

Det som f�reskrivs om aktie i f�rsta stycket 4 och 9 skall ocks� till�mpas

p� aktierelaterade finansiella instrument s�som teckningsr�tt, interimsbevis,
optionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev f�renat med optionsr�tt
till nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.

6 � Best�mmelserna i 25 �� skall �ven till�mpas p� f�rfaranden enligt
dessa best�mmelser som inte utg�r eller f�ranleder handel p� v�rdepappers-
marknaden, om f�rfarandena avser finansiella instrument

1. som �r godk�nda f�r handel p� en reglerad marknad i en medlemsstat

inom Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det,

2. f�r vilka en ans�kan om godk�nnande enligt 1 har l�mnats in, eller
3. vilkas v�rde �r beroende av ett finansiellt instrument enligt 1 eller 2.

background image

3

SFS 2005:377

7 � Den som upps�tligen r�jer information som han eller hon inser eller
borde inse �r insiderinformation d�ms, utom i de fall d� r�jandet sker som
ett normalt led i fullg�rande av tj�nst, verksamhet eller �liggande, f�r obeh�-
rigt r�jande av insiderinformation
till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r.

Om informationen blir allm�nt k�nd samtidigt med att den r�js, d�ms inte

till ansvar.

Otillb�rlig marknadsp�verkan

8 � Den som vid handel p� v�rdepappersmarknaden eller annars f�rfar p�
ett s�tt som han eller hon inser �r �gnat att otillb�rligen p�verka marknads-
priset eller andra villkor f�r handeln med finansiella instrument eller p� an-
nat s�tt vilseleda k�pare eller s�ljare av s�dana instrument, d�ms f�r otill-
b�rlig marknadsp�verkan
till f�ngelse i h�gst tv� �r eller, om brottet �r
ringa, till b�ter eller f�ngelse i h�gst sex m�nader. �r brottet med h�nsyn till
omfattningen av marknadsp�verkan eller �vriga omst�ndigheter att anse
som grovt, skall d�mas till f�ngelse i l�gst sex m�nader och h�gst fyra �r.

F�r otillb�rlig marknadsp�verkan d�ms ocks� den som vid handel p� v�r-

depappersmarknaden eller annars f�rfar p� ett s�tt som han eller hon borde
inse �r �gnat att p�verka eller vilseleda p� s�tt som anges i f�rsta stycket. I
dessa fall d�ms till b�ter eller f�ngelse i h�gst ett �r. Om g�rningen �r ringa
d�ms inte till ansvar.

Undantag

9 � Best�mmelserna i 28 �� skall inte till�mpas p� handel med egna ak-
tier i �terk�psprogram eller p� stabilisering av finansiella instrument, f�rut-
satt att handeln utf�rs i enlighet med f�rordningen (EG) nr 2273/2003 av den
22 december 2003 om genomf�rande av Europaparlamentets och r�dets di-
rektiv 2003/6/EG n�r det g�ller undantag f�r �terk�psprogram och stabilise-
ring av finansiella instrument

3.

Rapporteringsskyldighet

10 � V�rdepappersinstitut enligt lagen (1991:981) om v�rdepappersr�-
relse, b�rser och auktoriserade marknadsplatser enligt lagen (1992:543) om
b�rs- och clearingverksamhet samt kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsr�relse skall snarast rapportera till Finansinspektio-
nen, om det kan antas att en transaktion utg�r eller har samband med insider-
brott eller otillb�rlig marknadsp�verkan. Inspektionen skall snarast �ver-
l�mna uppgifterna till �klagare.

11 � Ett f�retag som har rapporterat enligt 10 � f�r inte r�ja f�r kunden el-
ler n�gon utomst�ende att rapportering har skett. Detsamma g�ller ledam�-
terna i f�retagets styrelse och f�retagets anst�llda.

12 � Ett f�retag som har rapporterat enligt 10 � f�r inte g�ras ansvarigt f�r
att ha �sidosatt n�gon tystnadsplikt, om f�retaget hade anledning att r�kna

3 EUT L 336, 23.12.2003, s. 33 (Celex 32003R2273).

background image

4

SFS 2005:377

med att rapportering borde ske. Detsamma g�ller en styrelseledamot eller en
anst�lld som har l�mnat uppgifter f�r f�retagets r�kning.

13 � Till b�ter d�ms den som upps�tligen eller av grov oaktsamhet �sido-
s�tter rapporteringsskyldigheten enligt 10 � eller bryter mot meddelandef�r-
budet i 11 �.

Gemensam best�mmelse

14 � Ansvar enligt denna lag skall inte d�mas ut vid aff�rer som genom-
f�rs f�r Sveriges riksbanks eller Riksg�ldskontorets r�kning.

Best�mmelserna i denna lag till�mpas inte heller i den utstr�ckning det

skulle strida mot best�mmelserna om tryck- och yttrandefrihet i tryckfrihets-
f�rordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

F�rverkande

15 � Utbyte av brott enligt 28 �� skall f�rklaras f�rverkat, om det inte �r
uppenbart osk�ligt.

Tillsyns�tg�rder m.m.

16 � Finansinspektionen �vervakar att denna lag f�ljs.

I 6 kap. 1 a � lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns best�mmelser om r�tt f�r Finansinspektionen att f� de uppgifter som
inspektionen beh�ver f�r att fullg�ra sin �vervakning.

17 � Finansinspektionen skall i sin tillsynsverksamhet samarbeta och ut-
byta information med utl�ndska beh�riga myndigheter i den utstr�ckning
som f�ljer av Europaparlamentets och r�dets direktiv 2003/6/EG av den 28
januari 2003 om insiderhandel och otillb�rlig marknadsp�verkan (mark-
nadsmissbruk)

4.

18 � Finansinspektionen skall fortl�pande bed�ma om den praxis som till-
l�mpas vid handel p� b�rser och auktoriserade marknadsplatser �r godtagbar
och offentligg�ra sina beslut om godtagande av praxis.

19 � Finansinspektionen skall anm�la till �klagare n�r det finns anledning
att anta att ett brott enligt denna lag har beg�tts.

20 � F�r att bekosta Finansinspektionens �vervakning enligt denna lag
skall de institut som st�r under inspektionens tillsyn betala �rliga avgifter.
Regeringen f�r meddela f�reskrifter om s�dana avgifter.

4 EUT L 96, 12.4.2003, s. 16 (Celex 32003L0006).

background image

5

SFS 2005:377

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2005.
2. Genom lagen upph�vs insiderstrafflagen (2000:1086).
3. I fr�ga om g�rningar som har f�retagits f�re ikrafttr�dandet till�mpas

insiderstrafflagen. Om en bed�mning enligt den nya lagen leder till frihet
fr�n straff eller till lindrigare straff, till�mpas dock den lagen.

4. Rapporteringsskyldigheten enligt 10 � omfattar inte transaktioner som

har skett f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

G�RAN PERSSON

SVEN-ERIK �STERBERG
(Finansdepartementet)

2 SFS 2005:369404

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.