SFS 2004:587 Lag om ändring i insiderstrafflagen (2000:1086)

040587.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i insiderstrafflagen (2000:1086);

utfärdad den 10 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2, 7 och 8 §§ insiderstrafflagen

(2000:1086) skall ha följande lydelse.

2 §

Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning, som normalt

innebär att han eller hon får kännedom om omständigheter som har bety-
delse för kursen på finansiella instrument, och som på grund härav fått insi-
derinformation eller den som får insiderinformation som rör ett aktiebolag
eller ett europabolag i vilket han eller hon äger aktier och

1. för egen eller någon annans räkning genom handel på värdepappers-

marknaden förvärvar eller avyttrar sådana finansiella instrument som infor-
mationen rör, eller

2. använder informationen till att med råd eller på annat sådant sätt föran-

leda någon annan till förvärv eller avyttring som avses i 1,

döms för

insiderbrott

till fängelse i högst två år.

7 §

Den som har anställning, uppdrag eller annan befattning, som normalt

innebär att han eller hon får kännedom om omständigheter som har bety-
delse för kursen på finansiella instrument, och som på grund härav fått insi-
derinformation och som obehörigen röjer sådan information, döms för

obe-

hörigt röjande av insiderinformation

till böter eller fängelse i högst sex må-

nader. Detsamma gäller den som fått insiderinformation beträffande ett ak-
tiebolag eller ett europabolag i vilket han eller hon äger aktier och som
obehörigen röjer sådan information.

För det fall informationen blir allmänt känd samtidigt med att den röjs

döms dock inte till ansvar.

8 §

Utan hinder av 2�6 §§ får

1. befattningshavare hos företag som driver värdepappersrörelse med stöd

av 1 kap. 3, 3 c eller 3 d § lagen (1991:981) om värdepappersrörelse fullgöra
uppdrag som lämnats företaget att förvärva eller avyttra finansiella instru-
ment samt, utan användande av insiderinformation, fullgöra verksamhet som
följer av avtal om att upprätthålla en marknad i ett eller flera finansiella in-
strument,

1

Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225.

SFS 2004:587

Utkom från trycket
den 18 juni 2004

background image

2

SFS 2004:587

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

2. förvärv ske av annat än option eller termin då insiderinformationen är

ägnad att sänka kursen eller avyttring ske av annat än option eller termin då
informationen är ägnad att höja kursen,

3. uppgifter fullgöras som åligger någon på grund av vad som föreskrivits

i lag eller annan författning,

4. förvärv ske för en juridisk persons räkning av aktier i ett aktiebolag el-

ler ett europabolag, om insiderinformationen endast utgörs av information
om en åtgärd som syftar till och är ägnad att leda till ett offentligt erbjudande
av den juridiska personen till en vidare krets om förvärv av aktier i aktie-
bolaget eller europabolaget,

5. innehavare av option när optionens löptid går ut förvärva eller avyttra

den underliggande tillgången eller avyttra optionen,

6. utfärdare av option i samband med lösen avyttra eller förvärva den un-

derliggande tillgång som optionen avser,

7. den som förvärvat eller avyttrat termin fullgöra avtalet vid slutdag,
8. förvärv eller avyttring ske av andra finansiella instrument än aktier, om

förvärvet eller avyttringen sker utan att insiderinformation används.

Vad som föreskrivs i denna paragraf om aktie skall också tillämpas på ak-

tierelaterade finansiella instrument såsom teckningsrätt, interimsbevis, op-
tionsbevis, konvertibelt skuldebrev, skuldebrev förenat med optionsrätt till
nyteckning, vinstandelsbevis, aktieoption och aktietermin.

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

På regeringens vägnar

GUNNAR LUND

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.