SFS 2006:580 Lag om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

060580.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1997:1024) om

Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

2

dels att nuvarande 3 och 4 §§ skall betecknas 5 och 6 §§,
dels att 1 och 2 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 3 och 4 §§ skall sättas närmast före 5 och

6 §§,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 och 4 §§, samt när-

mast före 3 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

3 Skatteverkets verksamhet enligt denna lag omfattar brott enligt

1. skattebrottslagen (1971:69),
2. 30 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen (2005:551),
3. 11 § tredje stycket lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs-

telse m.m.,

4. folkbokföringslagen (1991:481),
5. 11 kap. 5 § brottsbalken, samt
6. lagen (1986:436) om näringsförbud.
Skatteverket får medverka vid undersökning också i fråga om annat brott

än som anges i första stycket, om åklagaren finner att det finns särskilda skäl
för detta.

2 §

4 Åklagare som leder förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken

får vid undersökningens verkställande anlita biträde av Skatteverket.

Åklagaren får begära biträde av Skatteverket också i fråga om utredning

av brott innan förundersökning har inletts.

Skatteverket får, utöver vad som följer av 3 och 4 §§, inte verkställa be-

slut om tvångsmedel.

1 Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 2003:665.

3 Senaste lydelse 2005:924.

4 Senaste lydelse 2003:665.

SFS 2006:580

Utkom från trycket
den 16 juni 2006

background image

2

SFS 2006:580

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Tvångsmedel

3 § Skatteverket får verkställa beslut om beslag enligt 27 kap. 1 § rätte-
gångsbalken i de fall våld mot person inte behöver användas.

4 § Om husrannsakan verkställs av en polisman, får åklagaren uppdra åt
Skatteverket att medverka vid förrättningen. Skatteverket får då genomsöka
de utrymmen som är föremål för husrannsakan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

;
JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.