SFS 2011:516 Lag om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument

110516.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:377) om straff för
marknadsmissbruk vid handel med finansiella
instrument;

utfärdad den 19 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § lagen (2005:377) om straff för

marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument ska ha följande ly-
delse.

4 §

För försök till insiderbrott samt för försök eller förberedelse till grovt

insiderbrott döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Katarina Back
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255.

SFS 2011:516

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.