SFS 2007:538 Lag om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt

070538.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:768) om åtgärder mot
penningtvätt;

utfärdad den 14 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (1993:768) om åtgärder

mot penningtvätt

2

skall ha följande lydelse.

2 §

3

Bestämmelserna i denna lag gäller fysiska och juridiska personer som

driver

1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och

finansieringsrörelse,

2. livförsäkringsrörelse,
3. verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om

värdepappersmarknaden,

4. verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektio-

nen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell
verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,

5.

försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkrings-

förmedling,

6.

verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen

(2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,

7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,
8.

verksamhet som fastighetsmäklare enligt fastighetsmäklarlagen

(1995:400),

9. verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),
10. verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor, eller
11. yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka

storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare).

Lagen gäller endast sådan mot kunder inriktad verksamhet som avses i

första stycket. I fråga om verksamheter som avses i första stycket 1–7 gäller
lagen även filialer i Sverige till utländska juridiska personer med huvudkon-
tor i utlandet.

Bestämmelser om uppgiftsskyldighet för vissa andra fysiska och juridiska

personer finns i 9 c §.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2007.

1

Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211.

2

Lagen omtryckt 1999:162.

3

Senaste lydelse 2006:535.

SFS 2007:538

Utkom från trycket
den 27 juni 2007

6

SFS 2007:528–550

background image

2

SFS 2007:538

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

JP Infonets tjänster inom bank- och finansmarknadsrätt

Arbetar du med bank- och finansmarknadsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom bank- och finansmarknadsrätt.